ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ»

1. H εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (εφεξής «Διοργανωτής»), διοργανώνει Δωρεά συνεισφοράς (εφεξής «Δωρεά») με στόχο τη βοήθεια συνανθρώπων μας και ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις λόγω της πανδημίας του Covid-19, με διάρκεια: 01/06/2020 έως 02/08/2020.

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη Δωρεά (εφεξής «Συμμετέχοντες») έχουν όλοι οι ενήλικοι καταναλωτές χρήστες IQOS, που είναι εγγεγραμμένοι στο «Πρόγραμμα εκπτωτικών προσφορών MGM» (εφεξής «Πρόγραμμα MGM») ή όσοι θα εγγραφούν κατά την χρονική περίοδο της Δωρεάς με δικά τους προσωπικά στοιχεία χρήστη και έχουν μία τουλάχιστον επιτυχημένη σύσταση IQOS σε έναν ενήλικο καπνιστή αποδέκτη που εξαργύρωσε τον εκπτωτικό κωδικό και έχει αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος.

3. Περιγραφή Δωρεάς: Οι Συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στις δράσεις του φιλανθρωπικού φορέα και Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «WISE GREECE» με τους παρακάτω τρόπους:

A. Όσοι Συμμετέχοντες είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο «Πρόγραμμα MGM» και έχουν ήδη κάνει τουλάχιστον μια επιτυχημένη σύσταση ενήλικου καπνιστή αλλά δεν έχουν εξαργυρώσει τον κωδικό επιβράβευσης που δικαιούνται, μπορούν να προσφέρουν την αξία ενός ή περισσότερων κωδικών επιβράβευσης στον ανωτέρω φιλανθρωπικό φορές.

B. Όσοι συμμετέχοντες εγγράφονται μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια ισχύος της Δωρεάς και κάνουν τουλάχιστον μια επιτυχημένη σύσταση ενήλικου καπνιστή, έχουν το δικαίωμα αντί της εξαργύρωσης του κωδικού επιβράβευσης που δικαιούνται, να προσφέρουν την αξία ενός ή περισσότερων κωδικών επιβράβευσης στον ανωτέρω φιλανθρωπικό φορέα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Διοργανωτής δεσμεύεται να προσφέρει στον φιλανθρωπικό φορέα μαζί με το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί από τις προσφορές των Συμμετεχόντων επιπλέον και το ισόποσο της αξίας όλων των προσφορών των Συμμετεχόντων. Η προσφορά δεν μπορεί να ανακληθεί από το Συμμετέχοντα μετά τη σχετική δήλωση συμμετοχής-προσφοράς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον φιλανθρωπικό φορέα «WISE GREECE» στον σύνδεσμο https://www.wisegreece.com.

4. Αποδοχή δημοσιότητας: Οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής και/ή οι συνεργάτες του και/ή οι συνδεδεμένες μ’ αυτόν εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, προβάλουν, αντιγράψουν, διανείμουν, εκδώσουν, αναθέσουν, ανταλλάξουν σε οποιοδήποτε τόπο με οποιοδήποτε μέσο, μορφή και μορφότυπο, στην ποσότητα που επιθυμούν, υλικό που προκύπτει από φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση κατά την διαδικασία της απόδοσης του ποσού στον φιλανθρωπικό φορέα καθώς, επίσης, και το όνομα και βασικά βιογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή περιορισμό. Αυτό το υλικό ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί από το Διοργανωτή στα πλαίσια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Δωρεάς στην κοινότητα των εγγεγραμμένων στη βάση επικοινωνίας καταναλωτών του.

5. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Δωρεά οι Συμμετέχοντες μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 800 111 4767 χωρίς χρέωση από σταθερό ή 210 4193 888 από κινητό από Δευτέρα έως Κυριακή και από τις 07:00-23:00.

6. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, οποτεδήποτε αυτός το επιλέξει, να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους της Δωρεάς, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Δωρεά ή να αλλάξει το φιλανθρωπικό φορέα ή να ανακαλέσει τη Δωρεά μερικά ή συνολικά, οπότε και θα επιστραφούν στον κάθε Συμμετέχοντα χρήστη οι εκπτωτικοί κωδικοί τους οποίους διέθεσε ως συνεισφορά.

7. Με τη συμμετοχή τους στη Δωρεά και την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, οι Συμμετέχοντες συναινούν όπως αυτά τηρηθούν σε αρχείο από τον Διοργανωτή, Ασπρόπυργος, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, τηλ. 210 4193000, ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους είτε δι’ αυτοματοποιημένων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τον ίδιο είτε από τις συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που τυχόν διορίσει ο Διοργανωτής να ενεργεί κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του. Ο κάθε Συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Για το λόγο αυτό μπορεί να επικοινωνεί με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, στη διεύθυνση Ασπρόπυργος, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, τηλ. 210 4193000.

8. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τη Δωρεά θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

9. Η συμμετοχή στη Δωρεά, σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

10. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιώς, Αικατερίνη Βρεττάκου, Γραβιάς 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4611534, και οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λάβει αντίγραφο των όρων με δικά του έξοδα. Το κείμενο των όρων έχει, επίσης, αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.iqos.com.

This tobacco product damages your health and is addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.