ΟΡΟΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ FRIENDS+

1. . Η Εφαρμογή FRIENDS+ (στο εξής «Εφαρμογή») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Εταιρία» ή η «Παπαστράτος»). Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το προϊόν IQOS και να λάβετε τον εκπτωτικό κωδικό FRIENDS+, θα πρέπει να εγγραφείτε στην Εφαρμογή είτε με αυτοπρόσωπη συμπλήρωση των στοιχείων σας είτε από τον συνεργάτη της Εταιρίας κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά κατωτέρω.

2. Με εκπτωτικούς κωδικούς που έχουν αποσταλεί από τις 01/01/2020 και ύστερα, θα σας αποσταλούν με sms, αποκτάτε το δικαίωμα να αγοράσετε ένα Ready to Go Kit IQOS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του sms, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της εγγραφής σας και του κωδικού σας υπό τους ρητούς όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στον όρο 3.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά εντός της προθεσμίας αυτής ο κωδικός απενεργοποιείται αυτομάτως.

3. Όπως σας έχει ήδη ενημερώσει και προφορικά ο ενήλικος χρήστης IQOS, ο οποίος εισήγαγε στην Εφαρμογή μετά από την επικοινωνία σας τα προσωπικά σας στοιχεία για την αποστολή του sms, οι όροι που ισχύουν για την απόκτηση και χρήση του εκπτωτικού σας κωδικού είναι οι ακόλουθοι:

α) O εκπτωτικός κωδικός απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει στο παρελθόν οποιοδήποτε προϊόν IQOS. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις σας παρακαλούμε να το δηλώσετε αμέσως στο συνεργάτη της Παπαστράτος που θα επικοινωνήσει μαζί σας και να απέχετε από την εγγραφή σας στο FRIENDS+.

β) O εκπτωτικός κωδικός είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλην του προσώπου στο οποίο απευθύνθηκε ο κωδικός και στη συνέχεια έκανε την εγγραφή στην Εφαρμογή.

γ) H Παπαστράτος ή/και οποιοσδήποτε συνεργάτης της ενώπιον του οποίου θα παρουσιαστείτε για την αγορά Ready to Go Kit IQOS με τη χρήση εκπτωτικού κωδικού, δικαιούται να μην σας αποδώσει την έκπτωση αν δεν πληροίτε κάποια από τις προϋποθέσεις των προηγούμενων σημείων α) και β) οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί αυτό.

δ) Για να σας αποσταλεί ο κωδικός σας θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην Εφαρμογή. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι: το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο καθώς και (προαιρετικά) το email σας.

ε) Ο σκοπός της συλλογής των αιτούμενων ως άνω στοιχείων σας είναι i) η αποστολή sms για την επιβεβαίωση εγγραφής στην Εφαρμογή FRIENDS+ και για τη λήψη του εκπτωτικού κωδικού καθώς και ii) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας από τους συνεργάτες μας για την ενημέρωσή σας για το Ready to go kit IQOS καθώς και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε σχέση με τον εκπτωτικό κωδικό και με το που μπορείτε να προμηθευτείτε το προϊόν. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τον ανωτέρω σκοπό και θα διαγραφούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης του κωδικού εφόσον δεν τον χρησιμοποιήσετε. Εφόσον κάνετε χρήση του κωδικού και προβείτε σε αγορά του IQOS Ready to Go Kit θα διατηρηθούν μόνον όσα δεδομένα σχετίζονται με την χρήση του κωδικού σας και την αγορά του προϊόντος με έκπτωση.

στ) Φέρετε την υποχρέωση να μας δώσετε αληθή και ορθά στοιχεία καθώς και να επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήλικοι καπνιστές.

η) Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας επιδειχθούν τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο ενήλικος καπνιστής, ο οποίος σας έχει ενημερώσει προσωπικά για την Εφαρμογή, προς επιβεβαίωσή τους από εσάς. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα οφείλετε να το δηλώσετε και να διορθωθεί, άλλως αν διαπιστωθεί σφάλμα μεταγενέστερα τυγχάνει εφαρμογής ο όρος γ) ανωτέρω.

θ) Με τη δήλωση των προσωπικών σας στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Εφαρμογή FRIENDS+ συναινείτε στους όρους απόκτησης και χρήσης του εκπτωτικού κωδικού καθώς και στους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω και για τους οποίους σας ενημερώνουμε στο παρόν.

ι) Η εγγραφή σας πάντως και η απόκτηση του εκπτωτικού κωδικού θα ενεργοποιείται μόνον αφού λάβετε στο δηλωθέν κινητό σας, μήνυμα sms επιβεβαίωσης της εγγραφής σας. Μπορείτε να διαγραφείτε (opt-out) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο sms που θα λάβετε (ήτοι email στο contact@iqos.gr ή καλώντας στο 8001114767)

ια) Σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 48 ωρών) από τη λήψη του ως άνω sms και εφόσον δεν έχετε προηγουμένως διαγραφεί (opt-out) από την Εφαρμογή, θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας συνεργάτης της Παπαστράτος για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το IQOS και τα σημεία πώλησης αυτού. Ακόμη και αν δεν έχετε κάνει opt-out κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον συνεργάτη που θα σας καλέσει ότι δεν επιθυμείτε την επικοινωνία.

ιβ) Δικαιούστε πάντως, ούτως ή άλλως να μην χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό σας κωδικό, ο οποίος θα λήξει αυτομάτως με την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του ως άνω sms.

4. Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από τρίτους συνεργάτες της εταιρείας, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί διανομείς, συνεργάτες και εν γένει υπεργολάβους στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος για την επικοινωνία τους μαζί σας μετά την εγγραφή σας και για την πώληση των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινώνει σε αυτούς μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα κάθε φορά στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει μαζί τους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία κατ’ εντολή της Εταιρείας.

5. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας καθώς και αντίρρησης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, τόσο για την διόρθωσή τους όσο και για τη διαγραφή τους, επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση Ήμερος Τόπος Θέση Κορορέμι, 193 00 Ασπρόπυργος, τηλ.: 210 4193000 – χρέωση αστικού τηλεφώνου (αναλόγως τον πάροχο και αν η κλήση είναι από σταθερό ή κινητό).

6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για το μέλλον τους παρόντες όρους, τη διάρκεια και τους όρους του εκπτωτικού κωδικού και οτιδήποτε σχετίζεται με το παρόν Πρόγραμμα, με ανακοίνωση που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.iqos.gr) ή/και αποστέλλοντάς σας ενημερωτικό email ή sms στα στοιχεία που μας γνωστοποιήσατε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEMBER GET MEMBER - MGM)

Περίοδος από 01.08.2020 – 31.01.2021

Α) Γιατί έλαβα το παρόν μήνυμα;

Λάβατε το παρόν μήνυμα γιατί είστε μέλη της βάσης επικοινωνίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», (στο εξής «Παπαστράτος») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ βάσει σχετικής συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει για να σας στέλνουμε εμπορική επικοινωνία.

Β) Σύντομη Περιγραφή

1) Τι είναι ο κωδικός έκπτωσης: Είναι ένας μοναδικός κωδικός που συνδέεται μοναδικά με την διεύθυνση e-mail σας ή με τον αριθμό κινητού σας – αν λάβατε sms-, και που μπορείτε να τον στείλετε σε ενήλικες καπνιστές φίλους σας που τους έχετε ενημερώσει για τον κωδικό και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, χρησιμοποιώντας δικά σας προσωπικά μέσα επικοινωνίας (στο εξής ο «εκπτωτικός κωδικός»). Προσοχή, ο εκπτωτικός κωδικός αυτός δεν προορίζεται για χρήση από εσάς! Ο αποδέκτης φίλος σας θα δικαιούται με την χρήση του εκπτωτικού κωδικού έκπτωση για την αγορά IQOS προϊόντος υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος, και εσείς θα λάβετε αντίστοιχα σχετική προσφορά, ως εκπτωτικό κουπόνι για επόμενη αγορά σας, ως προβλέπεται αναλυτικά στο παρόν (στο εξής συνολικά το (“Πρόγραμμα εκπτωτικών προσφορών MGM ” ή “Πρόγραμμα MGM”).

2) Συμφωνία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα MGM: Η αποστολή των εκπτωτικών κωδικών από εσάς σε ενήλικους καπνιστές αποδέκτες αποτελεί την συμφωνία σας για συμμετοχή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα MGM που τρέχει για την συγκεκριμένη Προθεσμία, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης που διέπουν τη σχέση μας και προβλέπουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις μας.

3) Όροι Χρήσης: Οι παρόντες όροι σας παρέχονται και με link σε όλα τα emails με επικοινωνία για το συγκεκριμένο κάθε φορά Πρόγραμμα MGM και είναι αναρτημένοι διαρκώς και στο iqos.gr. Σας καλούμε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια αποστολής των κωδικών σε φίλους σας αν δεν έχετε λάβει γνώση και αποδεχτεί τους παρόντες όρους.

Γ) Γενικοί όροι και περιορισμοί επικοινωνίας του εκπτωτικού κωδικού σε τρίτους αποδέκτες (για το Πρόγραμμα MGM της περιόδου από 01-01-2020 έως και 31-01-2021 – «η Προθεσμία»)

1) Τον εκπτωτικό κωδικό μπορείτε να τον στείλετε μόνον σε ενήλικους καπνιστές φίλους σας που σας έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν.

2) Επισημαίνεται ότι τον εκπτωτικό κωδικό μπορούν να τον εξαργυρώσουν, μόνον οι πρώτοι 10 ενήλικοι καπνιστές που θα εμφανίσουν τον εκπτωτικό κωδικό προς εξαργύρωση εντός της Προθεσμίας για αγορά IQOS για πρώτη φορά («οι Δικαιούχοι Εξαργύρωσης»).

3) Οι Δικαιούχοι Εξαργύρωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκπτωτικό κωδικό μόνον μια φορά και μόνον εντός της Προθεσμίας, ήτοι από 01-01-2020 (ώρα έναρξης στα φυσικά καταστήματα 10:00 και ώρα έναρξης στο ηλεκτρονικό 10:00) έως και 31-01-2021 (ώρα λήξης στα φυσικά καταστήματα 21:00 και ώρα λήξης στο ηλεκτρονικό κατάστημα 23:59).

4) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προσωπικό τρόπο ή μέσο επικοινωνίας μαζί με τους φίλους σας για να τους στείλετε ή να τους δώσετε τον κωδικό έκπτωσης. Ρητώς απαγορεύονται οι δημόσιες ανακοινώσεις και η ανάρτηση σε δημόσια μέσα (π.χ. κοινωνικής δικτύωσης, blogs, Πλατφόρμες)

5) Ενδεικτικά σας προτείνουμε ορισμένα προ-διατυπωμένα μηνύματα (ανάλογα με το μέσο επικοινωνίας) για λόγους πληρότητας της ενημέρωσης των φίλων σας

6) Είναι στην διακριτική ευχέρεια του τρίτου αποδέκτη ενήλικου καπνιστή που του ανακοινώνετε τον εκπτωτικό κωδικό το αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι τον κωδικό. Καμία υποχρέωση για αγορά δεν ιδρύεται από την αποστολή ή από την λήψη του κωδικού αυτού.

7) Η Εταιρεία μας δεν λαμβάνει γνώση και δεν δύναται να γνωρίζει σε ποιόν/ους έχετε στείλει τον εκπτωτικό κωδικό και με ποιόν τρόπο, φέρετε δε την ευθύνη που αναφέρεται στο άρθρο Θ3 κατωτέρω. Ακόμη και η αποστολή του εκπτωτικό κωδικού μέσω link γίνεται με απευθείας πρόσβαση από εσάς στους δικούς σας προσωπικούς λογαριασμούς, στους οποίους ουδεμία πρόσβαση ή γνώση αποκτά η Εταιρεία. Το λινκ σας παρέχεται απλώς για διευκόλυνσή σας.

Δ) Όροι εξαργύρωσης του εκπτωτικό κωδικού από τους τρίτους ενήλικους καπνιστές φίλους σας

1) Η εξαργύρωση πρέπει να γίνει εντός της Προθεσμίας (βλ. Γ3 ανωτέρω) και ισχύει μόνον για τους 10 πρώτους ενήλικους καπνιστές αποδέκτες που θα εμφανίσουν τον εκπτωτικό κωδικό για την αγορά IQOS για πρώτη φορά («Δικαιούχος Εξαργύρωσης») Η Εταιρεία δεν θα αποδώσει έκπτωση σε όποιους καταναλωτές εμφανιστούν προς εξαργύρωση μετά την συμπλήρωση των 10 πρώτων, ακόμη και αν εμφανιστούν εντός της Προθεσμίας. Αποκλειστική και έγκυρη απόδειξη για το ανωτέρω αποτελούν τα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρείας που καταγράφουν πόσες φορές εξαργυρώνεται ο κάθε κωδικός

2) Ο Δικαιούχος Εξαργύρωσης μπορεί να εμφανίσει τον κωδικό έκπτωσης προς εξαργύρωση:

α) σε φυσικά σημεία πώλησης: δηλαδή, σε ένα φυσικό κατάστημα IQOS, στα Public, ή με αγορά από έναν συνεργάτη μας (Coach)

β) στο τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο (8001114767 δωρεάν από σταθερό ή στο 2104193888 από κινητό)

γ) από το ηλεκτρονικό κατάστημα iqos.com

3) Κάθε Δικαιούχος Εξαργύρωσης δικαιούται να χρησιμοποιήσει τον κωδικό έκπτωσης μια μόνο φορά.

Ε) Ποιος δικαιούται την εκπτωτική προσφορά από την εξαργύρωση του εκπτωτικού κωδικού από Δικαιούχο Εξαργύρωσης και ποιοι οι όροι αυτής της προσφοράς;

1) Σε περίπτωση εξαργύρωσης από Δικαιούχο Εξαργύρωσης (δηλ. για τους 10 πρώτους ενήλικους καπνιστές αποδέκτες που θα εξαργυρώσουν εντός της Προθεσμίας για αγορά του IQOS για πρώτη φορά) θα αποδίδεται αποκλειστικά και μόνον σε όποιον ανήκει το e-mail ή ο αριθμός κινητού όπου εστάλη αρχικά ο εκπτωτικός κωδικός (δηλ. σε όποιον έχει νομίμως πρόσβαση και χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά) αντίστοιχα η δυνατότητα αγοράς προϊόντος IQOS με έκπτωση.

2) Η προσφορά αυτή αποδίδεται σε εσάς με την αποστολή στο email ή στο κινητό σας, ενός κωδικού εξαργύρωσης της προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί σε 10 ευρώ έκπτωση για την πρώτη επιτυχημένη σύσταση.

· για αγορά προϊόντος IQOS για κάθε εξαργύρωση εκπτωτικού κωδικού από Δικαιούχο Εξαργύρωσης (στο εξής ο «κωδικός επιβράβευσης») (με όριο τις 10 επιτυχημένες συστάσεις από 01-01-2020 έως 31-01-2021 ( βλ. Δ1)

3) Κάθε κωδικός επιβράβευσης είναι μοναδικός και ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα που θα σας αποσταλεί στο e-mail σας ή στο κινητό σας.

4) Μπορείτε να τα εξαργυρώσετε στα καταστήματα IQOS, στο Public, με τηλεφωνική αγορά στο τηλεφωνικό κέντρο (8001114767 δωρεάν από σταθερό ή στο 2104193888 από κινητό) ή στο iqos.com

5) Οι όροι εξαργύρωσης του κωδικού επιβράβευσης που δικαιούστε είναι οι ακόλουθοι:

α) Για αγορές στο iqos . gr και τηλεφωνικά

*Η αντίστοιχη έκπτωση (10€ )εφαρμόζεται στο σύνολο της παραγγελίας και όχι συνδυαστικά με άλλη έκπτωση.

**Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο έναν κωδικό προσφοράς ανά παραγγελία (δηλ. ανά απόδειξη ή τιμολόγιο)

β) Για αγορές σε φυσικά καταστήματα IQOS & στα Public

*Η αντίστοιχη έκπτωση (10€ )εφαρμόζεται ανά προϊόν ΕΦΟΣΟΝ η αξία του προϊόντος είναι τουλάχιστον 10€ και άνω.

6) Καταβολή ποσού τοις μετρητοίς αντί της προσφοράς αυτής ή η κάλυψη οποιουδήποτε εξόδου προς εσάς για την εξαργύρωσή της αποκλείεται.

7) Η εξαργύρωση του εκάστοτε κωδικού επιβράβευσης θα αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό αγοράς.

8) Ρητώς συμφωνείτε ότι το απόσπασμα των εγγραφών που έχουν γίνει στα συστήματα της Εταιρείας και περιλαμβάνει πόσες φορές εξαργυρώθηκε από τους Δικαιούχους Εξαργύρωσης ο εκπτωτικός κωδικός που σας αντιστοιχεί, αποτελεί πλήρη απόδειξη για τον αριθμό των κωδικών επιβράβευσης που δικαιούστε να λάβετε. Το ίδιο ισχύει και για την απόδειξη της εξαργύρωσης κάθε κωδικού επιβράβευσης .

9) Η Παπαστράτος ή τα συνεργαζόμενα με αυτή καταστήματα λιανικής πώλησης IQOS ή τα επιλεγμένα σημεία εξυπηρέτησης που δηλώνονται στο Πρόγραμμα Προσφοράς ουδεμία άλλη υποχρέωση φέρουν πλην για την εξαργύρωση του κωδικού επιβράβευσης στο πρόσωπο που θα τον προσκομίσει εντός των 60 ημερών ισχύος του, υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν και υπό τις επιφυλάξεις που ανωτέρω τέθηκαν. Για το λόγο αυτό οφείλετε, εκτός των άλλων, να λαμβάνετε και τα αναφερόμενα στο άρθρο Στ2 μέτρα ασφαλείας.

10) Η Εταιρεία δικαιούται να απενεργοποιήσει/διαγράψει ή να μην αποδώσει τις εκπτώσεις συνολικά ή εν μέρει), οποτεδήποτε (ακόμη και αν έχουν αποσταλεί κωδικοί προσφοράς στο e-mail σας ή στο κινητό σας) εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποίησε τον εκπτωτικό κωδικό σας για τις αγορές του, έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία έκπτωση ή άλλη παροχή θα δικαιούστε από την Εταιρεία, η οποία επιφυλάσσετε και των δικαιωμάτων της για οποιαδήποτε ζημία της.

Στ) Πως θα λαμβάνω τους κωδικούς για τις προσφορές που δικαιούμαι;

1) Εφόσον ο εκπτωτικός κωδικός σας εξαργυρωθεί από Δικαιούχο Εξαργύρωσης, τότε θα σας αποσταλεί στο e-mail επικοινωνίας ή με sms στο κινητό στο οποίο είχατε λάβει και τον αρχικό εκπτωτικό κωδικό, ο κωδικός επιβράβευσης που δικαιούστε.

2) Θα πρέπει, άρα, να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρείτε την πρόσβαση στο e-mail σας καθώς και στο κινητό σας μυστική και ασφαλή και να τα χρησιμοποιείτε μόνον εσείς. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εγγράφως στο contact.gr@iqos.com Η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και απαλλάσσεται πλήρως από οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντί σας, αν αποδώσει έκπτωση σε οποιονδήποτε έχει αποκτήσει πρόσβαση στα ως άνω στοιχεία σας ή που έχει λάβει γνώση των κωδικών προσφορών σας, αν δεν μας έχετε ενημερώσει εγγράφως προηγουμένως για τυχόν παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

3) Επισημαίνεται ότι η χρήση του e-mail ή του κινητού σας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνον στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κάθε φορά Προγράμματος MGM (που τρέχει την συγκεκριμένη Προθεσμία) και της συμβατικής μας υποχρέωσης να σας αποδώσουμε τους κωδικούς προσφορών που δικαιούστε βάσει των όρων του παρόντος, και θα σταματήσει με τη λήξη του Προγράμματος. Έτσι, οι ως άνω κωδικοί επιβράβευσης σας θα συνεχίσουν να σας αποστέλλονται ακόμη και αν διαγραφείτε από την βάση επικοινωνίας μας, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου Προγράμματος MGM .

4) Αν παρόλο που συμμετείχατε στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα MGM με την αποστολή εκπτωτικών κωδικών σε τρίτους, ωστόσο δεν θέλετε να λαμβάνετε (ή δεν θέλετε να λαμβάνετε πια) επικοινωνία σχετικά με τους κωδικούς επιβράβευσης που τυχόν δικαιούστε σ κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να το ζητήσετε καλώντας οποτεδήποτε στο 8001114767 δωρεάν από σταθερό ή στο 2104193888.

Η) Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Τι ισχύει για τα δεδομένα των τρίτων αποδεκτών

1) Η Εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας για την αποστολή του εκπτωτικού κωδικού που μπορείτε να στείλετε σε τρίτους ενήλικους καπνιστές αποδέκτες, επειδή έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από την Εταιρεία.

Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας από την βάση επικοινωνίας της Παπαστράτος οποτεδήποτε πατώντας στο κουμπί Unsubscribe ή καλώντας στο 8001114767 δωρεάν από σταθερό ή στο 2104193888.

2) Η Εταιρεία σας αποστέλλει τους κωδικούς επιβράβευσης που τυχόν δικαιούστε σύμφωνα με τους παρόντες όρους, στο e-mail ή στο κινητό σας. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και της υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει να σας αποστέλλουμε τους κωδικούς επιβράβευσης σας βάσει του Προγράμματος MGM, όπου συμμετέχετε οικειοθελώς με την αποστολή του εκπτωτικού κωδικού σε τρίτους.

Μπορείτε να αιτηθείτε να μην λαμβάνεται (ή να μην λαμβάνετε πιά) τους κωδικούς επιβράβευσης στο email ή στο κινητό σας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο Στ4 ανωτέρω.

3) Ρητώς επισημαίνεται ότι δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε κανένα στοιχείο, ούτε κανένα προσωπικό δεδομένο των τρίτων αποδεκτών των κωδικών ούτε κατά την αποστολή των εκπτωτικών κωδικών από εσάς (ως αναφέρεται και στο Γ7 ανωτέρω), ούτε για την εξαργύρωση του κωδικού επιβράβευσης και την απόδοση σε εσάς των προσφορών σας.

4) Για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας συνολικά από την Εταιρεία μας ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να δείτε εδώ , όπου μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και για το σύνολο των δικαιωμάτων σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα έχετε για τα προσωπικά σας δεδομένα και αν δεν επιλυθεί, να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Θ) Γενικοί Όροι

1) Ρητώς επισημαίνεται ότι η εξαργύρωση του εκπτωτικού κωδικού και του κάθε κωδικού επιβράβευσης από τους δικαιούχους τους, τελούν σε συνάρτηση με το Εκάστοτε Πρόγραμμα Εξαργύρωσης και Επιβράβευσης που ανακοινώνει η Εταιρεία.

2) Η Εταιρεία δικαιούται να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης του εκπτωτικού κωδικού ή του κωδικού επιβράβευσης προσφοράς με απλή ενημέρωσή σας στο e-mail σας ή/και μέσω sms ή/και με ανάρτηση στο iqos.gr Δικαιούται επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) να παρατείνει ή να συντμήσει την εκάστοτε Προθεσμία εξαργύρωσης, να θέσει νέες Προθεσμίες και νέους όρους, να αλλάξει την έκπτωση που δικαιούται ο αποδέκτης του εκπτωτικού κωδικού και αντίστοιχα την προσφορά που δικαιούται ο αποστολέας (να τροποποιήσει τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό των όσων δικαιούνται την εξαργύρωση με τη χρήση του κωδικού και γενικότερα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει στα ανωτέρω.

3) Ρητώς δηλώνει η Εταιρεία ότι δεν γνωρίζει και δεν δύναται να γνωρίζει ούτε να ελέγξει σε ποιους έχετε στείλει τον εκπτωτικό κωδικό και ποιους έχετε ενημερώσει για την συγκεκριμένη προσφορά, ούτε για τα μέσα που χρησιμοποιήσατε ή για τον τρόπο επικοινωνίας στους φίλους σας που σας έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό φέρετε αποκλειστικά οι ίδιοι την ευθύνη ορθής ενημέρωσης και αποστολής του εκπτωτικού κωδικού σε ενήλικες καπνιστές χρήστες προς νόμιμη χρήση, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στους παρόντες όρους. Απαγορεύεται τελείως η ενημέρωση ή αποστολή σε μη ενήλικους καπνιστές. Επίσης συνιστάται η προσωπική επικοινωνία με τον τρίτο και απαγορεύεται η ανακοίνωση του κωδικού ή/και της έκπτωσης δημοσίως ή σε δημόσια μέσα (όπως π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, Πλατφόρμες κλπ). Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει πλήρως συγκεκριμένους εκπτωτικούς κωδικούς και κωδικούς επιβράβευσης αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η παραβίαση των παρόντων όρων. Ακόμη διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τελείως το Πρόγραμμα MGM σε περίπτωση που διαπιστωθεί σωρεία παραβιάσεων των ανωτέρω. Φέρετε το βάρος απόδειξης ότι έχετε ενημερώσει τον τρίτο και έχετε αποστείλει τον εκπτωτικό κωδικό βάσει του νόμου και των παρόντων όρων.

4) Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των ανωτέρω εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας ή σε τυχόν σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της Παπαστράτος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή υπόνοια παρανομίας από εσάς ή από τον τρίτο που λαμβάνει τον εκπτωτικό κωδικό και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω καθώς και εξαιτίας της τυχόν μη συνδρομή σας ή αδυναμία παροχής στοιχείων για το βάρος απόδειξης που φέρετε για την εκπλήρωση της ορθής ενημέρωσης και της ορθής αποστολής του εκπτωτικού κωδικού προς τους τρίτους. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψη μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος.

5) Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

6) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language.

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/ .

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email contact.gr@iqos.com προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο στο 8001114767 δωρεάν από σταθερό ή στο 2104193888 από κινητό Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html.

This tobacco product is harmful to health and addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.