FORGOT PASSWORD?


Continue with login
OR

ΟΡΟΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ FRIENDS+

1. Η Εφαρμογή FRIENDS+ (στο εξής «Εφαρμογή») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Εταιρία» ή η «Παπαστράτος»). Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το προϊόν IQOS και να λάβετε τον εκπτωτικό κωδικό FRIENDS+, θα πρέπει να εγγραφείτε στην Εφαρμογή είτε με αυτοπρόσωπη συμπλήρωση των στοιχείων σας είτε από τον συνεργάτη της Εταιρίας κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά κατωτέρω.

2. Με εκπτωτικούς κωδικούς που έχουν αποσταλεί από τις 23 Απριλίου 2018 και ύστερα θα σας αποσταλούν με sms αποκτάτε το δικαίωμα να αγοράσετε ένα Ready to Go Kit IQOS PLUS με πέντε (5) πακέτα θερμαινόμενων ράβδων καπνού HEETS στην ειδική τιμή των πενήντα εννέα (59) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του sms, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της εγγραφής σας και του κωδικού σας υπό τους ρητούς όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στον όρο 3.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά εντός της προθεσμίας αυτής ο κωδικός απενεργοποιείται αυτομάτως.

3. Όπως σας έχει ήδη ενημερώσει και προφορικά ο ενήλικος χρήστης IQOS, ο οποίος εισήγαγε στην Εφαρμογή μετά από την επικοινωνία σας τα προσωπικά σας στοιχεία για την αποστολή του sms, οι όροι που ισχύουν για την απόκτηση και χρήση του εκπτωτικού σας κωδικού είναι οι ακόλουθοι:

α) O εκπτωτικός κωδικός απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει στο παρελθόν οποιοδήποτε προϊόν IQOS. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις σας παρακαλούμε να το δηλώσετε αμέσως στο συνεργάτη της Παπαστράτος που θα επικοινωνήσει μαζί σας και να απέχετε από την εγγραφή σας στο FRIENDS+.

β) O εκπτωτικός κωδικός είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλην του προσώπου στο οποίο απευθύνθηκε ο κωδικός και στη συνέχεια έκανε την εγγραφή στην Εφαρμογή.

γ) H Παπαστράτος ή/και οποιοσδήποτε συνεργάτης της ενώπιον του οποίου θα παρουσιαστείτε για την αγορά Ready to Go Kit IQOS PLUSμε τη χρήση εκπτωτικού κωδικού, δικαιούται να μην σας αποδώσει την έκπτωση αν δεν πληροίτε κάποια από τις προϋποθέσεις των προηγούμενων σημείων α) και β) οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί αυτό.

δ) Για να σας αποσταλεί ο κωδικός σας θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην Εφαρμογή. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι: το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο καθώς και (προαιρετικά) το email σας.

ε) Ο σκοπός της συλλογής των αιτούμενων ως άνω στοιχείων σας είναι i) η αποστολή sms για την επιβεβαίωση εγγραφής στην Εφαρμογή FRIENDS+ και για τη λήψη του εκπτωτικού κωδικού καθώς και ii) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας από τους συνεργάτες μας για την ενημέρωσή σας για το Ready to go kit IQOS PLUS καθώς και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε σχέση με τον εκπτωτικό κωδικό και με το που μπορείτε να προμηθευτείτε το προϊόν. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τον ανωτέρω σκοπό και θα διαγραφούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης του κωδικού εφόσον δεν τον χρησιμοποιήσετε. Εφόσον κάνετε χρήση του κωδικού και προβείτε σε αγορά του IQOS PLUS Ready to Go Kit θα διατηρηθούν μόνον όσα δεδομένα σχετίζονται με την χρήση του κωδικού σας και την αγορά του προϊόντος με έκπτωση.

στ) Φέρετε την υποχρέωση να μας δώσετε αληθή και ορθά στοιχεία καθώς και να επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήλικοι καπνιστές.

η) Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας επιδειχθούν τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο ενήλικος καπνιστής, ο οποίος σας έχει ενημερώσει προσωπικά για την Εφαρμογή, προς επιβεβαίωσή τους από εσάς. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα οφείλετε να το δηλώσετε και να διορθωθεί, άλλως αν διαπιστωθεί σφάλμα μεταγενέστερα τυγχάνει εφαρμογής ο όρος γ) ανωτέρω.

θ) Με τη δήλωση των προσωπικών σας στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Εφαρμογή FRIENDS+ συναινείτε στους όρους απόκτησης και χρήσης του εκπτωτικού κωδικού καθώς και στους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω και για τους οποίους σας ενημερώνουμε στο παρόν.

ι) Η εγγραφή σας πάντως και η απόκτηση του εκπτωτικού κωδικού θα ενεργοποιείται μόνον αφού λάβετε στο δηλωθέν κινητό σας, μήνυμα sms επιβεβαίωσης της εγγραφής σας. Μπορείτε να διαγραφείτε (opt-out) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο sms που θα λάβετε (ήτοι email στο contact@iqos.gr ή καλώντας στο 8001114767)

ια) Σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 48 ωρών) από τη λήψη του ως άνω sms και εφόσον δεν έχετε προηγουμένως διαγραφεί (opt-out) από την Εφαρμογή, θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας συνεργάτης της Παπαστράτος για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το IQOS και τα σημεία πώλησης αυτού. Ακόμη και αν δεν έχετε κάνει opt-out κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον συνεργάτη που θα σας καλέσει ότι δεν επιθυμείτε την επικοινωνία.

ιβ) Δικαιούστε πάντως, ούτως ή άλλως να μην χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό σας κωδικό, ο οποίος θα λήξει αυτομάτως με την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του ως άνω sms.

4. Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από τρίτους συνεργάτες της εταιρείας, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί διανομείς, συνεργάτες και εν γένει υπεργολάβους στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος για την επικοινωνία τους μαζί σας μετά την εγγραφή σας και για την πώληση των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινώνει σε αυτούς μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα κάθε φορά στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει μαζί τους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία κατ’ εντολή της Εταιρείας.

5. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας καθώς και αντίρρησης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, τόσο για την διόρθωσή τους όσο και για τη διαγραφή τους, επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση Ήμερος Τόπος Θέση Κορορέμι, 193 00 Ασπρόπυργος, τηλ.: 210 4193000 – χρέωση αστικού τηλεφώνου (αναλόγως τον πάροχο και αν η κλήση είναι από σταθερό ή κινητό).

6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για το μέλλον τους παρόντες όρους, τη διάρκεια και τους όρους του εκπτωτικού κωδικού και οτιδήποτε σχετίζεται με το παρόν Πρόγραμμα, με ανακοίνωση που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.iqos.gr) ή/και αποστέλλοντάς σας ενημερωτικό email ή sms στα στοιχεία που μας γνωστοποιήσατε.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FRIENDS+1. Αποκτήσατε το δικαίωμα να κατεβάσετε την παρούσα εφαρμογή της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», (στο εξής «Παπαστράτος») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Εφαρμογή») δια μέσου των εκπροσώπων IQOS («IQOS Advisor») στα καταστήματα λιανικής πώλησης IQOS ή στα καταστήματα PUBLIC ή συνεργάτη IQOS («IQOS Coach») μετά από προγραμματισμένη συνάντηση ενημέρωσης ή υπαλλήλου αποκλειστικού διανομέα προϊόντων Παπαστράτος («EZD Employee») ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών IQOS («IQOS Call Agent»). Σκοπός της Εφαρμογής είναι να συμμετέχετε στο πρόγραμμα προσφορών (με τη χρήση εκπτωτικού κωδικού) σε ενήλικους καπνιστές για την αγορά του πρώτου τους Ready to Go Kit IQOS (στο εξής «Πρόγραμμα» ή «FRIENDS+»), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την αποδοχή των παρόντων όρων από εσάς με την εγγραφή σας στην Εφαρμογή δεσμεύεστε από αυτούς μέχρι και την κατά τον όρο 10 ολοκλήρωση του Προγράμματος (μετά την αρχική λήξη ή/και την παράταση αυτού) άλλως μέχρι την καταγγελία ή λύση των παρόντων όρων κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα.

2. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας από IQOS Advisor ή IQOS Coach ή EZD Employee ή IQOS Call Agent, για να εισέλθετε στην Εφαρμογή του Προγράμματος θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας και να θέσετε ένα μυστικό κωδικό καθώς και να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση ο κωδικός που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην Εφαρμογή θα σας ταυτοποιεί μοναδικά στο Πρόγραμμα. Μόνο με τη χρήση αυτού του κωδικού θα αποκτάτε πρόσβαση στον λογαριασμό σας που θα έχει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Με την παροχή στοιχείων σας για την εγγραφή σας δηλώνετε ότι αυτά είναι αληθή και ότι συναινείτε στην επεξεργασία τους από την Παπαστράτος για τους σκοπούς εκπλήρωσης του παρόντος Προγράμματος. Υποχρεούστε να φυλάσσετε και να διατηρείτε μυστικό των κωδικό σας και να ενημερώσετε την Παπαστράτος αμελλητί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή παράνομης γνώσης του κωδικού από τρίτο μέσω επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Μέχρι την λήψη της εν λόγω ενημέρωσης, η Παπαστράτος ευλόγως θα θεωρεί ότι οποιαδήποτε πράξη γίνεται με τη χρήση του μυστικού σας κωδικού είναι δική σας.

3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον προς ενήλικες καπνιστές (όχι όμως ήδη χρήστες IQOS αφού το πρόγραμμα αφορά στην αγορά του προϊόντος για πρώτη φορά) που έχετε αποκτήσει τα στοιχεία τους και το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί τους νομίμως και στο πλαίσιο ειδικής προηγούμενης συγκατάθεσης που έχετε λάβει προς τούτο από τους ίδιους με σκοπό την ενημέρωση για τα προϊόντα της Παπαστράτος και την επικοινωνία για συμμετοχή σε προσφορές που αφορούν στα προϊόντα αυτά. Απαγορεύεται ρητώς η προσέγγιση προς εγγραφή και η εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου που δεν πληροί σωρευτικά τα ανωτέρω.

4. Προκειμένου να εγγραφούν στο FRIENDS+ για τη λήψη του εκπτωτικού κωδικού θα πρέπει να ενημερώνετε τους ενδιαφερόμενους ενήλικους καπνιστές με επιμέλεια και με κάθε λεπτομέρεια για τα ακόλουθα:

α) για τον σκοπό παροχής των προσωπικών τους δεδομένων στο Πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Συγκεκριμένα να τους αναφέρετε ότι ο σκοπός είναι i) η αποστολή sms για την επιβεβαίωση εγγραφής στην Εφαρμογή FRIENDS+ και για τη λήψη του εκπτωτικού κωδικού ii) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους από τους συνεργάτες της Παπαστράτος για την ενημέρωσή τους για το Ready to go kit IQOS καθώς και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε σχέση με τον εκπτωτικό κωδικό και με το που μπορούν να προμηθευτούν το IQOS. Τα δεδομένα τους θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τον ανωτέρω σκοπό και θα διαγραφούν με τη λήξη του εκπτωτικού κωδικού. Θα διατηρηθούν μόνον τα δεδομένα που σχετίζονται με την χρήση του κωδικού προς το σκοπό της απόδοσης της επιβράβευσης κατά τα αναφερόμενα στον όρο 9 κατωτέρω.
β) να τους επισημαίνετε ότι μπορούν να άρουν την συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που θα τους επικοινωνηθούν με το ανωτέρω sms ή να το δηλώσουν στον συνεργάτη που θα επικοινωνήσει μαζί τους στη συνέχεια (μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους).
γ) επίσης να τους ενημερώνετε ότι μπορούν αν θέλουν να μην χρησιμοποιήσουν τον εκπτωτικό τους κωδικό, ο οποίος και θα λήξει με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας χρήσης του.

5. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:
α) θα επικοινωνείτε με τους ενδιαφερόμενους ενήλικους καπνιστές που θεωρείτε ότι επιθυμούν να ενημερωθούν για το προϊόν IQOS και θα τους ενημερώνετε για όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 4 ανωτέρω
β) στη συνέχεια για όσους ενήλικους καπνιστές έχετε λάβει τη συναίνεσή τους ότι επιθυμούν να ενημερωθούν για το IQOS και να λάβουν SMS για τον εκπτωτικό κωδικό, θα εισάγετε τα στοιχεία τους στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην Εφαρμογή. Προσοχή: το Πρόγραμμα απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει στο παρελθόν προϊόν IQOS.

6. Η υποβολή της φόρμας εγγραφής αποτελεί επιβεβαίωσή σας προς την Παπαστράτος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι αναφερόμενες στον όρο 5 διαδικασίες.

7. Θα πρέπει να προβαίνετε κάθε φορά στην εισαγωγή των δεδομένων επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια ως προς την ορθότητα και την ακρίβεια των δεδομένων με βάση τα στοιχεία που σας γνωστοποιεί και επιβεβαιώνει ο ενδιαφερόμενος καθώς και να απέχετε από οποιαδήποτε υπαίτια αλλοίωση των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση που έχετε επιφύλαξη για την ορθότητα και ακρίβεια των δεδομένων του ενδιαφερόμενου, ιδίως ως προς την διασταύρωση της ηλικίας του, οφείλετε να απέχετε από τη συλλογή και εισαγωγή τους στην Εφαρμογή.

8. Οι όροι που ισχύουν για τον εκπτωτικό κωδικό είναι οι ακόλουθοι:

α) ο εκπτωτικός κωδικός απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει στο παρελθόν οποιοδήποτε προϊόν IQOS (άρα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να ερωτάται από εσάς για τα ανωτέρω και να σας επιβεβαιώνει ότι ισχύουν και τα δύο).
Β) ο εκπτωτικός κωδικός είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλην του προσώπου που έδωσε τα στοιχεία του κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή,
γ) η Παπαστράτος και το σημείο λιανικής πώλησης δικαιούνται να μην αποδώσουν την έκπτωση σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις των προηγούμενων σημείων α) και β) οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί αυτό
δ) με τον εκπτωτικό κωδικό αποκτά ο ενήλικος καπνιστής το δικαίωμα να αγοράσει ένα Ready to Go Kit IQOS (που περιλαμβάνει 5 πακέτα HEETS) στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του ως άνω sms – σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο κωδικός απενεργοποιείται αυτομάτως.
ε) σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 48 ωρών) από τη λήψη του ως άνω sms και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγουμένως διαγραφεί (opt-out) από την εγγραφή του στην Εφαρμογή, θα επικοινωνήσει μαζί του ένας συνεργάτης της Παπαστράτος για να του δώσει περισσότερες πληροφορίες για το IQOS και τα σημεία πώλησης αυτού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί περαιτέρω επικοινωνία δύναται να το δηλώσει στον συνεργάτη κατά την επικοινωνία.

9. Στον Λογαριασμό σας στην Εφαρμογή προβάλλεται πλήρες ιστορικό των εγγεγραμμένων ενήλικων καπνιστών που έχουν συστηθεί από εσάς (μόνον ο κωδικός εγγραφής τους και όχι τα πλήρη στοιχεία αυτών), του εναπομείναντος κάθε φορά χρόνου ισχύος του εκπτωτικού κωδικού (για κάθε εγγεγραμμένο κωδικό ενήλικου καπνιστή) καθώς και του χρόνου τυχόν χρήσης του εκπτωτικού κωδικού (ή του χρόνου που αυτό απενεργοποιήθηκε χωρίς να χρησιμοποιηθεί). Σε περίπτωση που ο ενήλικος καπνιστής που εγγράψατε χρησιμοποιήσει τον εκπτωτικό κωδικό τότε θα δικαιούστε επιβράβευση αξίας είκοσι (20) ευρώ για την χρήση του πρώτου κωδικού και δέκα (10) ευρώ για τη χρήση κάθε επόμενου κωδικού. Στον Λογαριασμό σας θα βλέπετε τα ποσά που δικαιούστε ανά πάσα στιγμή με βάση τους κωδικούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για την είσπραξη της ως άνω επιβράβευσής σας θα χρειαστεί να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης IQOS ή κατάστημα Public ή επιλεγμένα σημεία εξυπηρέτησης των αποκλειστικών διανομέων προϊόντων Παπαστράτος και να επιδείξετε το ποσό που δικαιούστε, όπως αυτό αναγράφεται στον Λογαριασμό σας στην Εφαρμογή. Η επιβράβευση θα σας αποδίδεται ως ακολούθως:

α) Με απόδοση έκπτωσης αξίας είκοσι (20) ή δέκα (10) ευρώ ανά κωδικό για αγορά προϊόντων IQOS (IQOS Kit/ IQOS Εξαρτήματα/ IQOS Πρόσθετα/ IQOS Αξεσουάρ/ HEETS Κούτα). Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα της αγοράς θα πρέπει να έχει αξία άνω των είκοσι (20) ευρώ για τον πρώτο κωδικό ή δέκα (10) ευρώ για κάθε επόμενο κωδικό.
β) Παραλαμβάνοντας δωροεπιταγές Public αξίας είκοσι (20) ευρώ για τον πρώτο κωδικό ή δέκα (10) ευρώ για κάθε επόμενο κωδικό.
γ) Παραλαμβάνοντας διατακτικές Edenred (Ticket Restaurant ή Ticket Car ή Ticket Compliments) είκοσι (20) ευρώ για τον πρώτο κωδικό αξίας ή δέκα (10) ευρώ για κάθε επόμενο κωδικό.
Για την καταβολή της επιβράβευσής σας οφείλετε να προσκομίσετε τη συσκευή στην οποία έχετε εγκαταστήσει την Εφαρμογή και να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας. Στο πεδίο των Κωδικών Επιβραβεύσεων, ο εκπρόσωπος IQOS θα επιβεβαιώνει το ποσό επιβράβευσης που δικαιούστε και θα σας αποδίδει την επιβράβευση με έναν από τους ανωτέρω τρόπους. Η Παπαστράτος ή ο εκπρόσωπος IQOS δεν προβαίνουν σε κανένα έλεγχο στοιχείων του λογαριασμού σας. Καταβολή ποσού τοις μετρητοίς ή οποιουδήποτε άλλου εξόδου αποκλείεται.

Η καταβολή της επιβράβευσής σας θα αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής (με την απόδειξη λιανικής αγοράς για τον τρόπο απόδοσης (α), με την υπογραφή σας ως δικαιούχου της απόδειξης παράδοσης/ παραλαβής δωροεπιταγών για τους τρόπους απόδοσης (β) & (γ). Η Παπαστράτος ή τα συνεργαζόμενα με αυτή καταστήματα λιανικής πώλησης IQOS ή τα επιλεγμένα σημεία εξυπηρέτησης των αποκλειστικών διανομέων προϊόντων Παπαστράτος ουδεμία άλλη υποχρέωση φέρουν (πλην για την καταβολή της επιβράβευσής σας υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν και υπό τις επιφυλάξεις που ανωτέρω τέθηκαν). Ρητώς συμφωνείτε ότι το απόσπασμα του Λογαριασμού σας που τηρείται στην Εφαρμογή και περιλαμβάνει τον αριθμό των κωδικών που χρησιμοποιήθηκαν (καθώς και όσων απενεργοποιήθηκαν χωρίς χρήση) από τους ενήλικους καπνιστές που γράφτηκαν στο Πρόγραμμα από εσάς αποτελεί πλήρη απόδειξη για την οφειλόμενη προς εσάς επιβράβευση.

Η παρούσα συνεργασία δεν καθιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί σχέση διανομής, αντιπροσώπευσης, υπαλληλική σχέση ή σχέση πρόστησης ή οποιασδήποτε εξάρτησης μεταξύ της Παπαστράτος και εσάς, η δε ως άνω επιβράβευσή σας εγκρίνεται από εσάς ως εύλογη και δίκαιη για την προβλεπόμενη στο παρόν συνεργασία και περιλαμβάνει, άλλως σας αποζημιώνει πλήρως και για την τυχόν πελατεία που θα αποκτήσει η Παπαστράτος εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω ενεργειών σας. Η επιβράβευσή σας τελεί υπό την επιφύλαξη του κατωτέρω όρου 10.

10. Το παρόν Πρόγραμμα εγγραφής και απόδοσης των εκπτωτικών κωδικών σε ενήλικους καπνιστές θα έχει διάρκεια μέχρι την 31-12-2018 εκτός αν η Παπαστράτος επιλέξει να το επεκτείνει ή να το διακόψει νωρίτερα (κατά την ελεύθερη κρίση της). Στην περίπτωση αυτή, η επέκταση ή διακοπή (προσωρινή ή μόνιμη) του Προγράμματος θα ανακοινωθεί με ανάρτηση στην Εφαρμογή FRIENDS+. Ωστόσο η ολοκλήρωση του Προγράμματος για τον σκοπό απόδοσης της επιβράβευσης σε εσάς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 ανωτέρω θα επέλθει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος εγγραφής (π.χ. αν το Πρόγραμμα εγγραφής λήξει την 31-12-2018, το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την 30-6-2019). Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής των έξι (6) μηνών, το δικαίωμά σας στην λήψη της επιβράβευσης παύει να ισχύει και ουδεμία απαίτηση θα έχετε από την Παπαστράτος ή από τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης IQOS ή τα καταστήματα PUBLIC ή τα επιλεγμένα σημεία εξυπηρέτησης των αποκλειστικών διανομέων προϊόντων Παπαστράτος. Επίσης, η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για το μέλλον τους όρους του παρόντος Προγράμματος, την επιβράβευσή σας (μείωση ή αύξηση αυτής) για την κάθε χρήση εκπτωτικού κωδικού, τους όρους του κωδικού κλπ. με ανακοίνωση που θα αναρτήσει στην Εφαρμογή FRIENDS+.

12. Έχετε το βάρος απόδειξης σχετικά με την παροχή της προβλεπόμενης στο παρόν ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου ενήλικου καπνιστή και της λήψης της νόμιμης συγκατάθεσης από αυτόν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς και να συνδράμετε την Παπαστράτος με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί προς απόδειξή τους. 13. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε μυστικό κωδικό πρόσβασης στη συσκευή του κινητού σας (εκτός από τον ειδικό κωδικό που θα έχετε για την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή) προς περαιτέρω εξασφάλιση ότι μόνον εσείς θα έχετε πρόσβαση σε αυτό.

14. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

15. Με το κατέβασμα (download) της εφαρμογής (Εφαρμογής) στο κινητό σας και την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχεται σε εσάς μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Εφαρμογής για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Παπαστράτος. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται σε εσάς δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της Εφαρμογής ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης της Εφαρμογής και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του url της Εφαρμογής καθώς και επί οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας που εμφανίζονται στην Εφαρμογή ή χρησιμοποιείτε προς προώθηση της συγκεκριμένης προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας. Με την λήξη, λύση ή καταγγελία του Προγράμματος παύετε να έχετε άδεια πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής καθώς και άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων και επωνυμιών που ανήκουν στην Παπαστράτος και η χρήση των οποίων σας έχει επιτραπεί μόνον στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας.

16. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

17. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

This tobacco product is harmful to health and addictive.
This site is about selling new tobacco products. Upon entry, you are stating responsibly that you are over 18 year old and a user of tobacco products.
Are you 18 years old or older and a smoker?
You must be 18 or over to access materials on this site