ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ IQOS CLUB

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Ποιά είναι η Εταιρεία μας

1.1. Οι παρόντες όροι διέπουν την σχέση σας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …………………………….. (στο εξής «Η Εταιρεία» ή η «Παπαστράτος» ή «Εμείς») και αφορούν τη συμμετοχή σας στο IQOS CLUB (στο εξής «IQOS CLUB» ή «CLUB»). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του CLUB  αποτελούν το σύνολο των όρων που εφαρμόζονται και ισχύουν στη μεταξύ μας σχέση (στο εξής συνολικά οι «Όροι και Προϋποθέσεις») τους οποίους και αποδέχεστε στο σύνολό τους κατά την εγγραφή σας στο IQOS Club και την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα του Club (στο εξής «Εσείς» ή «το/α Μέλος/η»).

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Για οποιοδήποτε θέμα έχεις σε σχέση με το Πρόγραμμα καλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης IQOS στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας»)

 1. Τι είναι το IQOS CLUB;

Το IQOS CLUB αποτελεί ένα CLUB, στο οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε (διάρκεια αορίστου χρόνου) για να αξιοποιείτε προνόμια, να συμμετέχετε σε προγράμματα που κατά καιρούς παρέχουμε στα μέλη του CLUB, να συλλέγετε πόντους, να τους εξαργυρώνετε με διάφορους τρόπους, καθώς και να λαμβάνετε προσωποποιημένη ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του CLUB καθώς και στα στοιχεία επικοινωνία που μας δηλώνετε.

 1. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής και ενεργοποίησης εγγραφής σας ως Μέλους στο CLUB:

3.1. Γενικά: Για να μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο IQOS CLUB θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1) Να είστε ενήλικος που κατοικείτε ή διαμένετε στην Ελλάδα και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2) Να έχετε ανοίξει καρτέλα ενήλικου Καταναλωτή στην βάση ενήλικων πελάτων της Εταιρείας (στο εξής η «Καρτέλα Ενήλικού Kαταναλωτή», υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή σας στο IQOS CLUB όμως θα ολοκληρωθεί με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα IQOS CLUB.

β) Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να γίνεται Μέλος στο CLUB θα πρέπει να προβείτε και σε  ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του IQOS CLUB www.iqos.com/club (στο εξής «η Πλατφόρμα») με την διαδικασία του άρθρου 4 παρακάτω, εφόσον πληροίτε τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει επιβεβαιωθεί προηγουμένως η ενηλικότητά σας και
 • Να είστε κάτοχος συσκευής IQOS, την οποία θα πρέπει να έχετε εγγράψει στην Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή που έχετε δημιουργήσει στη Βάση της Εταιρείας

Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ισοδυναμεί με ενεργοποίηση και της συμμετοχής σας ως Μέλους στο CLUB (στο εξής «το Μέλος»).

Μέχρι την εκπλήρωση και των δύο ανωτέρω προϋποθέσεων, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας και να αποκτήσετε την ιδιότητα του Μέλους, η δε δήλωση εγγραφή σας στο CLUB παραμένει ανενεργή και δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες και προνόμια του CLUB.Το παρόν αποτελεί απαραίτητη και εύλογη εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της συμμετοχής σας στο IQOS Club λόγω της φύσης των προϊόντων μας.

3.3. Μετά την ενεργοποίηση της συμμετοχής σας στο CLUB, τυχόν απεγγραφή της συσκευής σας από την Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας από το CLUB ει μη μόνον απώλεια των προνομίων του CLUB που συνδέονται με την Συσκευή σας όπως λ.χ. ενδεικτικά του CARE PLUS βάσει και των ειδικότερων όρων αυτού.

3.4.Η συμμετοχή σας στο IQOS CLUB είναι οικειοθελής, δωρεάν και προσωπική και τελεί υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3.1. και 3.2. καθώς και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή και να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε πριν την εγγραφή σας και την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας).

3.5. Η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς να υποχρεούται να ελέγχει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους στο IQOS CLUB καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, οποτεδήποτε καθόλη την διάρκεια συμμετοχής σας σε αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού ή να παύσει την πρόσβαση σε αυτόν (προσωρινά ή οριστικά) καθώς και την συμμετοχή του Μέλους στο CLUB όταν έχει εύλογες υπόνοιες ή διαπιστώσει κατά την κρίση της ότι μέλος δεν πληροί της ως άνω προϋποθέσεις ή παραβιάζει τους όρους του IQOS CLUB ή των επιμέρους προγραμμάτων του χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση τήρησης προθεσμίας ή αποζημίωσης σας και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.3. κατωτέρω.

3.6. Όλες οι Ανακοινώσεις προς τα Μέλη (όπου απαιτούνται κατωτέρω για αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγράμματα, στα προνόμια, στους παρόντες όρους ή για θέματα που αφορούν προσωπικά τα ίδια σε σχέση με την λειτουργία του CLUB και αναφέρονται ακολούθως στους όρους ή στα επιμέρους προνόμια ή ενέργειες) γίνονται είτε δια μέσου της Πλατφόρμας ή με αποστολή επικοινωνίας σε μέσο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει (εμαιλ, sms,viber κλπ μέσα) ανά περίπτωση (στο εξής «η Ανακοίνωση»).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ IQOS CLUB

 

 1. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB – απόκτηση ιδιότητας Μέλους

4.1. Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις των άρθρων 3.1. και 3.2. του παρόντος, μπορείτε  εν συνεχεία να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB. Για την ασφαλή ταυτοποίηση σας και σύνδεσή σας θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο έχετε δηλώσει όταν δημιουργήσατε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας. Με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαιώσουμε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις της απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους για να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση μέσω του μοναδικού 4digit pin που θα λάβετε (διαδικασία double opt-in).

4.2. Οφείλετε να δηλώνετε ορθά και αληθή στοιχεία για την εγγραφή σας στο CLUB και να τα διατηρείτε πάντοτε επικαιροποιημένα προβαίνοντας στις αλλαγές που είναι απαραίτητες, είτε ενημερώνοντάς μας στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας είτε μέσω των σχετικών ρυθμίσεων που υπάρχουν στον Λογαριασμό σας (Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή) στο gr.iqos.com (ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται).

4.3. Ως αναγνωριστικός κωδικός για την αναγνώρισή σας ως Μέλους στο CLUB χρησιμοποιείται πάντα το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ για την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας ο μοναδικός μυστικός κωδικός (4 digit pin) που δημιουργείται και σας αποστέλλεται στο κινητό σας κάθε φορά πριν από την πρόσβασή σας σε αυτόν.

4.4. Πρέπει να διατηρείτε μυστικό τον μοναδικό κωδικό εισόδου που δημιουργείται κάθε φορά για την είσοδό σας στον Λογαριασμό σας, να μην τον μοιράζεστε με άλλο πρόσωπο (ενήλικο ή ανήλικο) και οφείλετε να εξασφαλίζετε ότι θα έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας και θα κάνετε χρήση της Πλατφόρμας και των προγραμμάτων/προνομίων του CLUB μόνον εσείς προσωπικά.

4.5. Αποδέχεστε ότι μέσω των ως άνω στοιχείων θα γίνεται και η ταυτοποίησή σας για σκοπούς ενηλικότητας, εκτέλεσης των όρων του CLUB και πρόσβασης στον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα καθώς και απόδοσης σε εσάς των προνομίων σας και των Πόντων που δικαιούστε και επικοινωνίας μαζί σας για τους σκοπούς του CLUB. Αλλαγή του κινητού σας από τα στοιχεία σας θα συνεπάγεται την εκ νέου ταυτοποίησή σας μέσω του νέου αριθμού κινητού που θα δηλώσετε. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται αν λόγω εσφαλμένων στοιχείων δεν είναι σε θέση να εκτελέσει έναντι υμών τους όρους του CLUB ή/και την επιβεβαίωση της ενηλικότητας ή/και να σας αποδώσει τα προνόμια ή τα λοιπά προγράμματα που δικαιούστε.

4.6. Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού σας. Η Εταιρεία αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας και του CLUB συνολικά (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την Εταιρεία προσηκόντως στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ευλόγως από την Εταιρεία ως δική σας ενέργεια.

4.7. Πληροφορίες που μπορείτε να δείτε στον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB

Ο πίνακας Λογαριασμού του Μέλους τίθεται στη διάθεση σας για σκοπούς ορθής ενημέρωσης και διαφάνειας καθώς και για να διευκολύνει περαιτέρω τη διαχείριση της συμμετοχής σας στο IQOS CLUB.

α) Στον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία έχετε δηλώσει κατά τη δημιουργία της Καρτέλας Ενηλίκου Καταναλωτή

β) Μπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό των Πόντων που έχετε συλλέξει και εξαργυρώσει με εμφάνιση του εκάστοτε τρόπου συλλογής και εξαργύρωσης.

γ) Περαιτέρω βλέπετε και όλα τα κουπόνια που έχετε δημιουργήσει/εξαργυρώσει κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρακάτω.

δ) Μπορείτε να δείτε και λοιπά στοιχεία που προβάλλονται σε σχέση με την διάδρασή σας με το CLUB, τις αγορές σας για τις οποίες έχετε λάβει Πόντους, τη συμμετοχή σας σε διάφορα προγράμματα που έχετε επιλέξει κλπ πληροφορίες και ενημερώσεις που σχετίζονται με ενέργειες σε σχέση με το CLUB ή εν γένει με θέματα που σας ενδιαφέρουν.

 1. Οι Βαθμίδες του IQOS CLUB και προϋποθέσεις παραμονής σε αυτές

5.1. Διάκριση των μελών σε βαθμίδες αναλόγως του πλήθους των Πόντων που συλλέγει το μέλος

Τα μέλη του IQOS CLUB διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες Silver, Gold, Platinum ανάλογα με το πλήθος των Πόντων βαθμίδας που έχουν συλλέξει με την συμμετοχή σε προγράμματα και ενέργειες του IQOS CLUB και με την διενέργεια αγορών. Η κάθε βαθμίδα δικαιούται να λάβει διαφορετικά προνόμια και προγράμματα μέσα στο CLUB καθώς και προσωποποιημένες ενημερώσεις σχετικές με την βαθμίδα, από την είσοδό τους στην κάθε βαθμίδα και κατά την παραμονή τους σε αυτή.

α) Με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, εισέρχεστε στην βαθμίδα Silver με λήψη όσων Πόντων βαθμίδας ορίζει κάθε φορά η  Εταιρεία.

β) Για να μεταβείτε από τη βαθμίδα Silver στην βαθμίδα Gold, θα χρειαστεί να συλλέξετε 500 Πόντους βαθμίδας

γ) Για να προαχθείτε στην επόμενη βαθμίδα Platinum, θα χρειαστεί να συλλέξετε Πόντους βαθμίδας που αντιστοιχούν σε 1.500 Πόντους βαθμίδας (ή αλλιώς επιπλέον 1.000 Πόντους βαθμίδας από την βαθμίδα Gold).

5.2.Ποιές είναι οι προϋποθέσεις παραμονής σε κάθε βαθμίδα

 

Προκειμένου να παραμείνετε στη βαθμίδα σας θα πρέπει να υλοποιήσετε μέσω των τρόπων συλλογής Πόντων βαθμίδας, ενέργειες που να αντιστοιχούν σε:

α) 400 Πόντους βαθμίδας για τη διατήρηση της βαθμίδας Gold,

β) 800 Πόντους βαθμίδας για τη διατήρηση της βαθμίδας Platinum

 

μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών που ξεκινάει από τη στιγμή που εισέρχεστε στην κάθε βαθμίδα.

 

5.3.  Τι θα συμβεί αν δεν συλλέξω τους απαιτούμενους Πόντους βαθμίδας στο διάστημα των 12 μηνών;

 

Σε περίπτωση που δεν συλλέξετε τους απαιτούμενους Πόντους για τη διατήρηση της βαθμίδας σας μέσα στο προαναφερθέν χρονικό όριο των δώδεκα μηνών, τότε υπάρχει περνάτε στην χαμηλότερη βαθμίδα  χάνοντας τους Πόντους βαθμίδας και εξαργύρωσης που είχατε συλλέξει. Ειδικότερα:

 

α) σε περίπτωση απώλειας της βαθμίδας Platinum, οι Πόντοι βαθμίδας γίνονται 500 και οι Πόντοι εξαργύρωσης γίνονται μηδέν και εντάσσεστε στην βαθμίδα Gold.

β) σε περίπτωση απώλειας της βαθμίδας Gold, οι Πόντοι βαθμίδας και εξαργύρωσης γίνονται μηδέν  και εντάσσεστε στην βαθμίδα Silver,

γ) επίσης και οι Πόντοι βαθμίδας και εξαργύρωσης Silver μηδενίζονται μετά την πάροδο 12 μηνών, εφόσον δεν έχετε στο μεταξύ προαχθεί σε επόμενη βαθμίδα

 

Σημειώνεται ότι η υπαγωγή σε χαμηλότερη κατηγορία και ο μηδενισμός των Πόντων δεν συνεπάγεται την διαγραφή σας από το CLUB.

 

5.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα ανωτέρω όρια και τα προνόμια στα οποία έχουν πρόσβαση ή αποδίδονται στα Μέλη κάθε βαθμίδας, τον εν γένει τρόπο και χρόνο αναβάθμισης, υποβάθμισης και παραμονής των μελών στις βαθμίδες, τους Πόντους που αντιστοιχούν στην κάθε βαθμίδα καθώς και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους, με αντίστοιχη Ανακοίνωση στα μέλη του IQOS CLUB ή/και με τροποποίηση των παρόντων όρων όπου και όταν απαιτείται και σχετική ενημέρωσή σας.                              

 

 1. Συλλογή και κατηγορίες Πόντων στο IQOS CLUB

6.1.Γενική Περιγραφή κατηγοριών Πόντων

Με την συμμετοχή σας στο CLUB μπορείτε να συλλέγετε Πόντους τόσο για την αναβάθμισή σας ή την διατήρησή σας σε επόμενη βαθμίδα όσο και για να προβαίνετε σε εξαργυρώσεις Πόντων.

Οι κατηγορίες των Πόντων είναι οι ακόλουθες:

 1. Πόντοι βαθμίδας:

 

Οι Πόντοι βαθμίδας είναι οι Πόντοι που συλλέγετε με σκοπό να μπορείτε να ανεβαίνετε  ή να παραμένετε σε μια βαθμίδα και να αποκτάτε πρόσβαση στα προνόμια και στην επικοινωνία που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα.

 

 1. ii) Πόντοι εξαργύρωσης:

Οι Πόντοι εξαργύρωσης είναι οι Πόντοι που συλλέγετε με σκοπό να μπορείτε να τους εξαργυρώνετε:

α) σε κουπόνια για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών είτε IQOS είτε προϊόντων και υπηρεσιών συνεργατών μας (τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό ανά περιόδους

β) σε συμμετοχές σας σε διαγωνισμού ή κληρώσεις δώρων

γ) με άλλους τρόπους που κατά καιρούς Ανακοινώνει η Εταιρεία κατά την διακριτική της ευχέρεια

iii) Πόντοι έκπληξης (για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες)

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε οικειοθελώς να αποδίδει στα μέλη του IQOS CLUB πρόσθετους Πόντους έκπληξη σε οποιαδήποτε εκ των δύο κατηγοριών Πόντων με ατομική ενημέρωση  των μελών ή με ανάρτηση στην Πλατφόρμα και λοιπές Ανακοινώσεις.

6.2. Τρόποι συλλογής Πόντων:

α) την διενέργεια αγορών προϊόντων IQOS 

β) εφόσον συμμετέχετε οικειοθελώς σε Προγράμματα της Εταιρείας που προβλέπεται η ποντοδότηση βάσει των ειδικότερων όρων που ισχύουν στα Προγράμματα αυτά

γ) με την οικειοθελή συμμετοχή και σε περαιτέρω ενέργειες στο CLUB όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, στην διενέργεια κουίζ, σε προβολή ή συμμετοχή σε ενημερώσεις κλπ.

δ) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο Ανακοινώνει κατά καιρούς η Εταιρεία ή με ατομική επικοινωνίας προς εσάς.

Το είδος και το πλήθος των Πόντων που θα δικαιούστε να λαμβάνετε κάθε φορά αναλόγως τον τρόπο συλλογής Πόντων, θα αναφέρεται συγκεκριμένα και θα μπορείτε να λαμβάνετε γνώση αυτών.

6.3. Ρητώς διευκρινίζονται τα εξής ως προς την συλλογή των Πόντων:

α) Η Εταιρεία δικαιούται να θέτει όριο συλλογής Πόντων ανά τρόπο συλλογής Πόντων ή ανά κατηγορία προϊόντων, προγράμματος, προνομίου, ενέργειας κλπ δυνάμει των οποίων συλλέγονται Πόντοι,

β)  επίσης να καθορίζει συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού των Πόντων ανά τρόπο ή κατηγορία συλλογής Πόντων και  

γ) να διαφοροποιεί τον αριθμό των Πόντων που δικαιούται κάθε φορά το μέλος αναλόγως με το αν είναι πόντος βαθμίδας ή πόντος εξαργύρωσης, άπαντα τα ανωτέρω, με σχετική Ανακοίνωσή της, ανά περίπτωση.

δ) Για να μπορέσετε να συλλέξετε Πόντους είτε μέσω της Πλατφόρμας του IQOS CLUB είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο συλλογής Πόντων, θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε ως μέλος του IQOS CLUB με την χρήση του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και του μοναδικού κωδικού που θα σας σταλεί, όπου αυτό προβλέπεται ως διαδικασία).

ε) η διάρκεια ισχύος Πόντων είναι όση και η διάρκεια παραμονής στην αντίστοιχη βαθμίδα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 ανωτέρω. Παρέλευση του χρόνου παραμονής στην βαθμίδα χωρίς συλλογή των αντίστοιχων Πόντων της βαθμίδας, συνεπάγεται και την αυτόματη απώλεια όλων των Πόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανεξαρτήτως του πότε αποκτήθηκαν αυτοί, άνευ υποχρέωσης της Εταιρείας για οποιαδήποτε αποζημίωση του πελάτη (ο παρόν όρος αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την συμμετοχή στο IQOS CLUB)

στ) η εξαργύρωση των Πόντων γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κατωτέρω.

6.4. Άπαντα τα ανωτέρω δύναται η Εταιρεία να τα ορίζει, να τα τροποποιεί και να τα ανακαλεί οποτεδήποτε κατά την κρίση της με ανακοίνωση προς τα μέλη του CLUB και με ισχύ για το μέλλον.

 1. Απόδοση Προνομίων στα μέλη του IQOS CLUB

7.1.Με τη συμμετοχή σας στο IQOS CLUB και κατά τη διάρκεια ισχύος της,  έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε διάφορα προνόμια αναλόγως με την βαθμίδα στην οποία έχετε εισέλθει και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις που τίθενται για την λήψη του κάθε προνομίου. Επισημαίνεται ότι το καθένα από τα προνόμια αυτά διέπεται από διακριτούς και ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που σας γνωστοποιούνται είτε στους παρόντες όρους είτε Ανακοινώνονται σε έτερο κατάλληλο σημείο. Στις περιπτώσεις Προνομίων που αυτά είναι διαθέσιμα μόνο για μέλη συγκεκριμένων βαθμίδων, αυτό επίσης θα προβλέπεται ειδικότερα και θα αναφέρεται συγκεκριμένα στο σημείο ανάρτησης προνομίων. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους των Προνομίων ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ και αντίστοιχη Ανακοίνωση προς τα Μέλη του IQOS CLUB.

7.2. Τα Προνόμια που προσφέρονται στα Μέλη του IQOS CLUB με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού τους (και εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω) έχουν ως ακολούθως:

7.1.  Πρόσθετη εγγύηση IQOS CARE PLUS

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ IQOS CARE PLUS

 1. Συνοπτική περιγραφή του IQOS CARE PLUS:

1.1 Το παρόν πρόγραμμα IQOS CARE PLUS αποτελεί ένα Προνόμιο των Μελών του IQOS CLUB και αποτελεί μια δωρεάν επέκταση/αναβάθμιση των όρων της εμπορικής εγγύησης με πρόσθετα προνόμια, που παρέχεται οικειοθελώς και δωρεάν από την Εταιρεία μας στα Μέλη του IQOS CLUB που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης του IQOS CARE PLUS κατά τα αναφερόμενα στο παρόν. Οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα του παρόντος είναι πρόσθετες παροχές εγγύησης και δεν θίγουν τα δικαιώματα από την εμπορική και την νόμιμη εγγύηση.

1.2 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει προσωπικές υπηρεσίες και δικαιώματα ως  περιγράφονται ακολούθως (συνολικά τα «Προνόμια»), στα Μέλη του IQOS CLUB, που κατέχουν προς χρήση από τους ίδιους Συσκευές ή/ και Εξαρτήματα IQOS που δικαιούνται την πρόσθετη εγγύηση IQOS CARE PLUS ως αναλύεται κατωτέρω στο παρόν.

1.3.  Τα Προνόμια που παρέχονται στο πλαίσιο του IQOS CARE PLUS είναι τα ακόλουθα:

– Δυνατότητα επίκλησης εμπορικής εγγύησης άνευ υποχρέωσης προσκόμισης απόδειξης αγοράς (για την απόδειξη του χρόνου ισχύος της εμπορικής εγγύησης) (βλ. άρθρο 8 )

- Accidental Damage (βλ. άρθρο 9)

- International Assistance (βλ. άρθρο 10)

- Γρήγορη αντικατάσταση (βλ. άρθρο 11)

 Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την περιγραφή των ανωτέρω Προνομίων στα αντίστοιχα άρθρα 8-11 κατωτέρω. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αντικατάστασης εφαρμόζεται μόνον σε μεμονωμένα Εξαρτήματα και όχι στο σύνολο της Συσκευής.

1.4. Ποιες Συσκευές και Εξαρτήματα δικαιούνται και ποια εξαιρούνται του IQOS CARE PLUS: Ως Συσκευή εννοείται το IQOS Mobility Kit δηλαδή = Βάση IQOS (Holder) & Φορτιστής τσέπης (Charger) που ευρίσκονται στην ίδια συσκευασία (η κάθε Συσκευή αποτελείται από δύο Εξαρτήματα που ευρίσκονται εντός της ίδιας συσκευασίας). Ως Εξάρτημα νοείται κάθε μοναδικό κομμάτι δηλαδή Single Line Item= Ή Βάση IQOS  ή Φορτιστής τσέπης ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη (Συσκευή ή Εξάρτημα) πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί στην Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή του Μέλους καθώς και να είναι εν ισχύ η διάρκεια εντός της οποίας δικαιούται την παρούσα πρόσθετη εγγύηση (βλ. άρθρο 3 κατωτέρω). Σε περίπτωση διαγραφής της Συσκευής ή του Εξαρτήματος από την ως άνω Καρτέλα του Μέλους, τότε παύει να ισχύει το IQOS CARE PLUS για την Συσκευή ή το Εξάρτημα που διαγράφηκε.

Ι). Η δυνατότητα λήψης του IQOS CARE PLUS ισχύει για τους κατόχους μιας από τις παρακάτω εκδόσεις Συσκευών (η λίστα ενδέχεται να τροποποιηθεί για το μέλλον): .

 1. a) IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3.0, IQOS 3.0 Duo, και κάθε νέα έκδοση που μπορεί να λανσαριστεί στο μέλλον.
 2. b) IQOS Multi και κάθε βελτιωμένη έκδοση που μπορεί να λανσαριστεί στο μέλλον.
 3. c) Οποιαδήποτε IQOS συσκευή την οποία η Philip Morris International μπορεί να λανσάρει στο μέλλον.

Τα Εξαρτήματα IQOS (Βάση IQOS & Φορτιστής Τσέπης) τα οποία μπορεί να αγοράσεις ξεχωριστά, περιλαμβάνονται επίσης στη παραπάνω λίστα.

ΙΙ. Ρητώς εξαιρούνται από το Πρόγραμμα IQOS CARE PLUS τα ακόλουθα:

 1. a) IQOS Μετασχηματιστής Ρεύματος
 2. b) Καλώδιο Φόρτισης (USB)
 3. c) IQOS Φορτιστής Αυτοκινήτου
 4. d) Βάση Φόρτισης του IQOS (μονή ή διπλή)
 5. e) Εργαλείο Καθαρισμού του IQOS
 6. f) Όλες οι Θήκες Προστασίας του IQOS
 7. g) Χρωματιστά καπάκια
 8. h) Οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ φόρτισης, καθαρισμού ή προσωπικού στυλ το οποίο μπορεί να διαθέσει η εταιρεία στην ελληνική αγορά στο προσεχές μέλλον.

Για να ενημερωθείς για τα επίσημα σημεία πώλησης του IQOS μπορείς να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3. κατωτέρω).

 1. Προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος του IQOS CARE PLUS

2.1 Προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος του IQOS CARE PLUS αποτελεί η ενεργοποίηση του Λογαριασμού του Μέλους στο IQOS CLUB.

2.2. Μετά την ενεργοποίηση του IQOS CLUB η διάρκεια ισχύος του IQOS CARE PLUS και των επί μέρους υπηρεσιών του (ως αναλύονται κατωτέρω) ανατρέχει στον χρόνο πρώτης εγγραφής της Συσκευής στην Καρτέλα Ενηλίκου Καταναλωτή (και δεν συνδέεται με τον χρόνο ενεργοποίησης του CLUB ή μεταγενέστερης εγγραφής τους από άλλο πρόσωπο).

Εφόσον το Μέλος είχε εγγράψει στην Καρτέλα του ή εγγράψει και στο μέλλον περισσότερες Συσκευές ή Εξαρτήματα το ανωτέρω ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες Συσκευές και Εξαρτήματα.

2.3. Σημειώνεται ότι η Συσκευή ή τα Εξαρτήματα που  παρέχονται κατόπιν αντικατάστασής τους, στο πλαίσιο των όρων του IQOS CARE PLUS, προστίθενται αυτόματα στην Καρτέλα του Μέλους.

2.4. Προσοχή: η κάθε Συσκευή ή Εξάρτημα που εγγράφεται δεν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη και από άλλο ενήλικο καταναλωτή στην Καρτέλα του. Δείτε σχετικά και το άρθρο 6.1. κατωτέρω.

 1. Διάρκεια ισχύος του IQOS CARE PLUS:

 

3.1. Κατά την εγγραφή της Συσκευής ή του Εξαρτήματός θα πρέπει να είναι εν ισχύ η εμπορική εγγύηση για την συγκεκριμένη Συσκευή ή Εξάρτημα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει κατά την εγγραφή της Συσκευής ή του Εξαρτήματος να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω και είτε α) να προσκομίζετε και την απόδειξη αγοράς για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας, είτε β) εφόσον δεν προσκομίζετε απόδειξη ή εφόσον εγγράφετε την Συσκευή ή το Εξάρτημα ηλεκτρονικά μόνος σας στην Καρτέλα σας τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τη διάρκεια που ορίζει η εγγύηση από την ημερομηνία κατασκευής των εξαρτημάτων της συσκευής IQOS υπό εξέταση, βάσει των στοιχείων που διατηρεί και αυτό θα υπολογίζεται αυτοματοποιημένα βάσει του σειριακού αριθμού του προϊόντος που θα εγγράψετε. Κατά την εγγραφή της Συσκευής ή του Εξαρτήματος θα σας εμφανιστεί και ο υπολειπόμενος χρόνος ισχύος για κάθε Συσκευή η Εξάρτημα που εγγράφηκε ως ανωτέρω.

 

3.2. Έκαστο Προνόμιο παρέχεται εντός της διάρκειας ισχύος του IQOS CARE PLUS. Ωστόσο, καθένα εξ αυτών έχει ειδικότερη ξεχωριστή χρονική διάρκεια ισχύος (μπορείτε να δείτε την διάρκεια για καθένα εξ αυτών αναλυτικότερα στα άρθρα 8-11 κατωτέρω). Άρα, τα αντίστοιχα Προνόμια παρέχονται για την χρονική διάρκεια που ισχύει για την αντίστοιχη κάθε φορά υπηρεσία/δικαίωμα και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις που ισχύουν για καθένα από αυτά (βλ. αναλυτικότερα άρθρα 8-11 κατωτέρω).

3.3. Σημειώνεται ότι η διάρκεια του IQOS CARE PLUS θα είναι για τον εναπομείναν χρόνο ισχύος της εμπορικής εγγύησης που θα υπολογίζεται κατά τον χρόνο εγγραφής της Συσκευής ή του Εξαρτήματος κατά τα ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για την διάρκεια των επιμέρους Προνομίων του IQOS CARE PLUS

H εγγραφή σας στο CLUB δεν ανανεώνει ή παρατείνει την διάρκεια τους για τις Συσκευές ή τα Εξαρτήματα που είχατε ήδη εγγράψει στην Καρτέλα σας.

 1. Σε ποιες χώρες μπορείτε να επωφεληθείτε των Προνομίων του IQOS CARE PLUS;

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τα Προνόμια του IQOS CARE PLUS συνολικά και ως προβλέπονται στους Παρόντες Όρους του Προγράμματος μόνο στην Ελλάδα (“home country” – ως χώρα μόνιμης κατοικίας ή διαμονής σου) καθώς και εν μέρει σε επιλεγμένες χώρες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία International Assistance (“host country”), οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10 κατωτέρω και υπό τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε χώρα μόνιμης κατοικίας ή διαμονής θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE, ώστε να σας ενημερώσουμε αν μπορείτε να είστε μέλος του IQOS CARE PLUS και στη νέα χώρα μόνιμης κατοικίας σου. Οι όροι IQOS CARE PLUS ενδέχεται να διαφέρουν στις υπόλοιπες χώρες, γι’ αυτό σας καλούμε να τους αναζητήσετε από την ομάδα υποστήριξης IQOS της χώρας που σας ενδιαφέρει.

 1. Ειδικότερα αναφορικά με την ισχύ των όρων του IQOS CARE PLUS:

5.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αφορούν στην συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα IQOS CARE PLUS. Σας καλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά καθώς μαζί με τους Όρους του IQOS CLUB αποτελούν το σύνολο των όρων που εφαρμόζονται και ορίζουν τα δικαιώματά σας σε σχέση με την δυνατότητα λήψης των Προνομίων που περιλαμβάνονται σε αυτό και διέπουν και τη σχέση σας με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ως προς τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα  αυτό (στο εξής συνολικά οι «Όροι του IQOS CARE PLUS»). Με την αρχική εγγραφή σας στο IQOS CLUB ή/και με την προσθήκη κάθε νέας Συσκευής ή/και Εξαρτήματος στην Kαρτέλα σας αφού έχετε γίνει Μέλος στο IQOS CLUB, δικαιούστε αυτόματα την συμμετοχή σας στο εν λόγω Πρόγραμμα και την λήψη των Προνομίων του (εφόσον είστε εντός της διάρκειάς του ως ορίστηκε στο άρθρο 3.1. ανωτέρω) και ενημερώνεστε για τους Όρους του Προγράμματος IQOS CARE PLUS ως εκάστοτε ισχύουν (σημειώνεται ότι η αυτόματη εγγραφή Εξαρτήματος μετά από αντικατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος, ως αναφέρεται στο άρθρο 2.1., διέπεται από τους αρχικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο εγγραφής της αρχικής Συσκευής ή Εξαρτήματος και για όσο χρόνο υπολείπεται για το αντίστοιχο κάθε φορά δικαίωμα και υπηρεσία).

5.2. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους του IQOS CARE PLUS οποτεδήποτε(ενδεικτικά όροι συμμετοχής, τη διάρκεια, τα δικαιώματα, τις υπηρεσίες κλπ) για το μέλλον.

5.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Για οποιοδήποτε θέμα έχεις σε σχέση με το Πρόγραμμα καλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης IQOS CARE στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας από σταθερό (χωρίς χρέωση) στο 800 111 4767 ή από κινητό στο 210 4193 888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) ή να επισκεφτείς ένα κατάστημα IQOS.) Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείς να δεις όλα τα διαθέσιμα καταστήματα. Η Ομάδα είναι στη διάθεσή σου από Δευτέρα εως Κυριακή 07:00-23:00, τα δε καταστήματα IQOS και τα συνεργαζόμενα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

 1. Προσωπικό Πρόγραμμα και Προνόμια:

6.1. Το εν λόγω Πρόγραμμα και τα Προνόμιά του αποδίδονται προσωπικά στο Μέλος του IQOS CLUB που εγγράφει την Συσκευή ή το Εξάρτημά του στην Καρτέλα του. Στις περιπτώσεις ωστόσο που έχετε  πάψει να είστε κάτοχος οποιασδήποτε εγγεγραμμένης Συσκευής ή Εξαρτήματος (π.χ. λόγω κλοπής ή απώλειας ή ανταλλαγής) ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα δώσετε σε τρίτο ενήλικο καπνιστή (π.χ. ως δώρο), σας καλούμε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3.. ανωτέρω), προκειμένου να σας υποδείξουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε στο πλαίσιο του IQOS CARE PLUS για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύει κάτι από τα ανωτέρω κατά την εξυπηρέτηση μέσω του IQOS CARE PLUS διατηρούμε το δικαίωμα να σας καλέσουμε στα στοιχεία επικοινωνίας σας για να διευθετήσουμε το ανωτέρω ή/και  με τυχόν τρίτο που θα μας υποδείξετε ως πρόσωπο επικοινωνίας για διευθέτηση του ανωτέρω. Προσοχή όμως γιατί ο χρόνος διάρκειας του Προγράμματος και των Προνομίων του αντίστοιχα ανατρέχουν από τον χρόνο πρώτης εγγραφής της Συσκευής ή του Εξαρτήματος από τον πρώτο κάτοχο.

6.2. Σας επισημαίνουμε ότι για όλα τα ανωτέρω φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ορθής εκτέλεσης και ενημέρωσής μας. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα δημιουργηθεί εξαιτίας της μη ορθής ή μη έγκαιρης ενημέρωσής της για τα ανωτέρω ή για την καταχώριση μη ορθών στοιχείων από εσάς.

 1. Tερματισμός συμμετοχής στο ΙQOS CARE PLUS:

7.1. Μπορείτε να τερματίσετε την συμμετοχή σας στο IQOS CARE PLUS είτε συνολικά απεγγράφοντας όλες είτε μερικώς απεγγράφοντας συγκεκριμένες Συσκευές ή Εξαρτήματα από την Καρτέλα σας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ακόμη και πριν τη λήξη της διάρκειάς των επί μέρους Προνομίων του Προγράμματος ή αιτούμενος την εν λόγω απεγγραφή καλώντας στα Στοιχεία Επικοινωνία της Εταιρείας (η ως άνω ενέργεια δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας από το CLUB).

Επίσης μπορείτε να διακόψετε την συμμετοχή σας με την διαγραφή σας από το CLUB συνολικά.

7.2. Επισημαίνονται ωστόσο τα εξής:

α) Εφόσον διαγραφείτε από το CLUB, η Συσκευή ή το Εξάρτημα που έχετε εγγράψει, εξακολουθούν να παραμένουν στην Καρτέλα σας καθότι διατηρείτε την δυνατότητα να επικαλεστείτε την εμπορική σας εγγύηση χωρίς την προσκόμιση απόδειξης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω. Εφόσον δεν επιθυμείτε πια να λαμβάνετε ούτε αυτό το Προνόμιο, μπορείτε να απεγγραφείτε και από αυτό κατά τα αναφερόμενα στο β) ακολούθως. Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή συνεχίζετε να δικαιούστε την εμπορική σας εγγύηση, με την προσκόμιση ωστόσο της απόδειξης αγοράς.

β) Εφόσον απεγγράψετε την Συσκευή ή Εξάρτημα από την Καρτέλα σας δεν θα μπορείτε να λάβετε πια κανένα Προνόμιο στο πλαίσιο του IQOS CAREPLUS, ούτε και να επικαλεστείτε πια την εμπορική σας εγγύηση άνευ προσκόμισης απόδειξης για την/τις Συσκευή/ές ή Εξάρτημα/τα αυτά. Εξακολουθείτε, δηλαδή, να δικαιούστε τα Προνόμια του Προγράμματος IQOS CARE PLUS μόνον για όσες Συσκευές ή Εξαρτήματα διατηρείτε εγγεγραμμένα στην Καρτέλα σας και εφόσον είστε Μέλος του IQOS CLUB (και για την διάρκεια που δικαιούσαι για την καθεμιά από αυτές, βάσει των Όρων του Προγράμματος)

ΜΕΡΟΣ B . ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ IQOS CARE PLUS

 1. Δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων Εμπορικής Εγγύησης άνευ προσκόμισης απόδειξης αγοράς

8.1 Η εμπορική εγγύηση διέπεται από τους έγγραφους όρους που τίθενται υπόψη σας μέσα στο κουτί που περιλαμβάνει την Συσκευή ή το Εξάρτημα κατά την αγορά του ή την αντικατάστασή του και συνδέεται με συγκεκριμένη Συσκευή ή Εξάρτημα. Εφόσον εγγράψετε την Συσκευή ή το Εξάρτημά σας στην Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή μπορείτε να επικαλεστείτε αυτήν κατά την διάρκειά της χωρίς την ανάγκη προσκόμισης απόδειξης αγοράς για την απόδειξη του χρόνου ισχύος αυτής

8.2. Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση

Συνεργαζόμενη εταιρεία που περιλαμβάνεται στον χάρτη του gr.iqos.com στην κατηγορία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», δύναται να αντικαταστήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια (χωρίς να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας) οποιαδήποτε ελαττωματικά σε επίπεδο κατασκευής ή υλικών εξαρτήματα, εφόσον η χρήση της συσκευής IQOS™ έχει γίνει βάσει των σχετικών Οδηγιών και τα εξαρτήματα αυτά τελούν υπό έγκυρη εγγύηση. Οι όροι της εμπορικής εγγύησης ισχύουν μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

8.3.Τι δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση

Η εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: α) βλάβη που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, β) εξωτερική φθορά (γρατζουνιές, βαθουλώματα, σπασμένα πλαστικά, κ.λπ.), γ) φθορά που οφείλεται σε ανορθόδοξη χρήση, υπέρταση ρεύματος, ακατάλληλο χειρισμό, επαφή με υγρά ή φωτιά, δ) δυσλειτουργία λόγω χρήσης με μη συμβατό προϊόν, ε) βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε απόπειρα διάνοιξης, τροποποίησης ή επισκευής της συσκευής είτε από τον χρήστη είτε από μη πιστοποιημένο φορέα τεχνικής υποστήριξης, στ) βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες Χρήσης της συσκευής.

8.4. Λοιποί όροι εμπορικής εγγύησης

Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήματος, το τοποθετούμενο εξάρτημα περιέρχεται στην κατοχή σας, ενώ το αντικατασταθέν εξάρτημα περιέρχεται στην κατοχή της εταιρείας που πραγματοποίησε την αλλαγή. Οι υποβληθείσες από εσάς πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται στους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.pmiprivacy.com/

8.5. Επιπρόσθετα νόμιμα δικαιώματα καταναλωτών

α) Τα δικαιώματα που παρέχονται υπό την εμπορική εγγύηση κατά τα ανωτέρω ισχύουν επιπροσθέτως και με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή στη χώρα που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν δικαιώματα και επιλογή ένδικων μέσων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο ετών, όσον αφορά οιοδήποτε ελάττωμα φέρει η συσκευή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

β) Σημειώνεται ότι η εγγραφή σας στο IQOS CLUB ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας από την ως άνω εμπορική εγγύηση, την οποία μπορείτε ούτως ή άλλως να επικαλείστε, στο πλαίσιο των ως άνω ρητών όρων αυτής, για την διάρκεια αυτής, και χωρίς την εγγραφή σας στο CLUB (ή/και μετά από την διαγραφή σας από αυτό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.), εφόσον, όμως, προσκομίζετε μαζί σας κάθε φορά την απόδειξη (αγοράς ή αντικατάστασης) για την συγκεκριμένη Συσκευή ή για το Συγκεκριμένο Εξάρτημα ως απόδειξη της διάρκειας ισχύος της εμπορικής εγγύησης. (Ασφαλώς, άνευ εγγραφής στο IQOS CLUB δεν δικαιούστε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του IQOS CARE PLUS που προϋποθέτουν απαραιτήτως την εγγραφή σας σε αυτό, ήτοι Accidental Damage, International Assistance, Γρήγορη αντικατάσταση)

8.6. Η διάρκεια του Προνομίου της Εμπορικής Εγγύησης στο πλαίσιο του Προγράμματος IQOS CARE PLUS είναι η ακόλουθη (όποιο από τα κατωτέρω συντρέχει):

 1. i) 12 μήνες από την αγορά της Συσκευής ή του Εξαρτήματος (εφόσον η εγγραφή έγινε με προσκόμιση απόδειξης), ή
 2. ii) 12 μήνες από την πιο πρόσφατη αντικατάσταση του Εξαρτήματος (εφόσον η εγγραφή έγινε με προσκόμιση απόδειξης)

ή

iii) για το χρονικό διάστημα που θα υπολογιστεί από την πρώτη Εγγραφή της Συσκευής ή του Εξαρτήματος βάσει του σειριακού κωδικού του (εφόσον η εγγραφή έγινε χωρίς την προσκόμιση απόδειξης ή απευθείας από εσάς στην Καρτέλα σας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3)

** Σημαντική Σημείωση για την διάρκεια

Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του τοποθετούμενου (ως προϊόν αντικατάστασης) Εξαρτήματος ισχύει  για 12 μήνες .  Ως εκ τούτου, η διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης μπορεί να έχει λήξει για την Συσκευή και να έχει ανανεωθεί για ένα Εξάρτημα λόγω αντικατάστασής του– επομένως τόσο η εμπορική εγγύηση όσο και σχετικές υπηρεσίες του Προγράμματος – International Assistance και Γρήγορη αντικατάσταση Εξαρτήματος- καλύπτουν μόνον το Εξάρτημα που είναι εγγεγραμμένο στο IQOS CLUB και έχει εν ισχύ την εμπορική εγγύηση κατά τα ανωτέρω.

8.7. Για τη σωστή χρήση της Συσκευής IQOS , συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης που περιέχεται στη συσκευασία. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με την εμπορική εγγύηση, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3 ανωτέρω)

 1. Προνόμιο Accidental Damage

9.1. Το Προνόμιο αυτό παρέχεται προς τα εγγεγραμμένα Μέλη του IQOS CLUB που δικαιούνται το IQOS CARE PLUS, άπαξ για κάθε  Εξάρτημα της νέας Συσκευής που εγγράφουν στην Καρτέλα τους κατά την διάρκειά ισχύος του Προνομίου αυτού. Το Προνόμιο αυτό παρέχεται επιπλέον της νόμιμης και της εμπορικής εγγύησης της Συσκευής ή του Εξαρτήματος, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη σας.

9.2. Τι καλύπτει το Accidental Damage

 Το Accidental Damage καλύπτει σφάλματα ή προβλήματα ενός Εξαρτήματος (φυσικές φθορές ή σπασίματα) που έχουν προέλθει από υπαιτιότητα του ίδιου του ενήλικου καταναλωτή / χρήστη του IQOS, τα οποία ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω και περιλαμβάνει την αντικατάσταση Εξαρτήματος με βάση το παρόν άρθρο. Ειδικότερα, κάθε Εξάρτημα ενός IQOS Mobility Kit (Βάση IQOS ή Φορτιστής Τσέπης) καλύπτεται μόνο μία φορά από την εν λόγω υπηρεσία. Εξαρτήματα τα οποία έχουν αγοραστεί ξεχωριστά, επίσης καλύπτονται μόνο μία φορά. Το accidental damage περιλαμβάνει άρα μια αντικατάσταση Εξαρτήματος εντός της διάρκειάς του και δεν ανανεώνεται σε περίπτωση αντικατάστασης Συσκευής ή Εξαρτήματος.

Πιο αναλυτικά, το Accidental Damage καλύπτει τα παρακάτω, μόνο όμως για τις περιπτώσεις που το σπάσιμο/φθορά καθιστά τη Συσκευή/Εξάρτημα μη λειτουργική (τα κατωτέρω ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους):

Για τη Βάση IQOS (Holder) 2.4 Plus , IQOS 3.0 ή IQOS 3.0 Duo:

 1. a) Σπασμένη Λεπίδα Θέρμανσης
 2. b) Βλάβη ή Σπάσιμο στο κουμπί έναρξης της θέρμανσης
 3. c) Σπάσιμο στο περίβλημα (που καθιστά τη Συσκευή μη λειτουργική)
 4. d) Βλάβη στις επαφές από κακή χρήση (που καθιστά τη Συσκευή μη λειτουργική)

Για το Φορτιστή Τσέπης (Charger) IQOS 2.4 Plus, IQOS 3.0 ή IQOS 3.0 Duo:

 1. a) Σπάσιμο ή Βλάβη στο κουμπί ενεργοποίησης του Φορτιστή
 2. b) Σπάσιμο ή Βλάβη στο κούμπωμα της θύρας του Φορτιστή
 3. c) Σπάσιμο στο περίβλημα που καθιστά τη Συσκευή μη λειτουργική
 4. d) Βλάβη στη θύρα φόρτισης (που καθιστά τη Συσκευή μη λειτουργική)
 5. e) Σπάσιμο ή Βλάβη στις λυχνίες ένδειξης φόρτισης του Φορτιστή ή στη λυχνία ένδειξης φόρτισης της Βάσης IQOS (Holder)

Για τη Συσκευή IQOS Multi καλύπτει τα εξής:

 1. a) Σπασμένη Λεπίδα Θέρμανσης
 2. b) Σπάσιμο ή Βλάβη στο κουμπί έναρξης της θέρμανσης (το οποίο αποτελεί και κουμπί ενεργοποίησης και επανεκκίνησης της Συσκευής).
 3. c) Σπάσιμο στο περίβλημα
 4. d) Σπάσιμο στο κάλυμμα απ’ το καπάκι της Συσκευής

9.3. Τι δεν καλύπτει το Accidental Damage

Η εταιρεία ΔΕΝ υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση στις ακόλουθες περιπτώσεις (τα κατωτέρω ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους):

 1. a) Εξωτερικές Φθορές όπως:
 2. Γρατζουνιές
 3. Βαθουλώματα
 4. Σπασμένα πλαστικά (με τα οποία η Συσκευή μπορεί να λειτουργήσει)
 5. Σπασμένο καπάκι της Βάσης IQOS (Holder)
 6. Ξεθώριασμα & Ξεφλούδισμα στο χρώμα

Φθορές δηλαδή που δεν καθιστούν τη Συσκευή μη λειτουργική. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον το επιθυμείς θα χρειαστεί να προβείς σε αγορά καινούριου Εξαρτήματος ή Συσκευής.

 1. i) IQOS Μετασχηματιστής Ρεύματος
 2. j) Καλώδιο Φόρτισης (USB)
 3. k) IQOS Φορτιστής Αυτοκινήτου
 4. l) Βάση Φόρτισης του IQOS (μονή ή διπλή)
 5. m) Εργαλείο Καθαρισμού του IQOS
 6. n) Όλες οι Θήκες Προστασίας του IQOS
 7. o) Χρωματιστά καπάκια
 8. p) Οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ φόρτισης, καθαρισμού ή προσωπικού στυλ το οποίο μπορεί να διαθέσει η εταιρεία στην ελληνική αγορά στο προσεχές μέλλον.

9.4. Αν είστε Μέλος του IQOS CLUB και δικαιούστε το Accidental Damage, μπορείτε να παραλάβετε το νέο σας Εξάρτημα IQOS με τους εξής τρόπους:

α) Επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3 ανωτέρω) ή

β) Επισκεπτόμενος ένα από τα επίσημα καταστήματα IQOS (ή ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα Public ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή εξουσιοδοτημένα Σημεία Πώλησης Λιανικής) που βρίσκεται κοντά σας για να παραλάβετε την ίδια στιγμή το νέο σας Εξάρτημα IQOS . Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείς να δεις όλα τα διαθέσιμα καταστήματα.

9.5. Η διάρκεια ισχύος του Accidental Damage:

Τα Μέλη του IQOS CLUB δύνανται να λάβουν το εν λόγω Προνόμιο:

 1. i) για 12 μήνες από την αγορά της Συσκευής ή του Εξαρτήματος (εφόσον η εγγραφή έγινε με προσκόμιση απόδειξης),

ή

 1. ii) για το χρονικό διάστημα που θα υπολογιστεί από την πρώτη Εγγραφή της Συσκευής ή του Εξαρτήματος βάσει του σειριακού κωδικού του (εφόσον η εγγραφή έγινε χωρίς την προσκόμιση απόδειξης ή απευθείας από εσάς στην Καρτέλα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3)

**Σημαντικές Σημειώσεις για την διάρκεια

Η διάρκεια αυτή είναι αποκλειστική και ΔΕΝ ανανεώνεται ούτε σε περίπτωση αντικατάστασης Συσκευής ή Εξαρτήματος (ούτε και σε άλλη περίπτωση τυχόν ανανέωσης του χρόνου της εμπορικής εγγύησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 ανωτέρω) . Έτσι, λ.χ. αν αντικατασταθεί Εξάρτημα της αρχικής Συσκευής λόγω εκπλήρωσης της εμπορικής εγγύησης, τότε η Accidental Damage για το Εξάρτημα αυτό (και για κάθε Εξάρτημα λόγω αντικατάστασης) θα λήγει μετά την παρέλευση του χρόνου από την εγγραφή της αρχικής Συσκευής κατά τα ανωτέρω (καλύπτει δε πάντα μόνον μια αντικατάσταση Εξαρτήματος ως αναφέρεται και στο 9.2. πιο πάνω).

9.6. Για τη σωστή χρήση της Συσκευής IQOS , συμβουλέψου τον οδηγό χρήσης που περιέχεται στη συσκευασία. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με την Accidental Damage , μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3. ανωτέρω)

 1. Προνόμιο International Assistance

10.1. Το IQOS CARE PLUS σας δίνει τη δυνατότητα ως Μέλος του IQOS CLUB να αντικαταστήσετε την Συσκευή σας ή το Εξάρτημα σας που έχεις εγγράψει στην Καρτέλα σας, ακόμη κι όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, σε χώρες που περιλαμβάνονται στην λίστα του άρθρου 10.5. κατωτέρω, εφόσον το συγκεκριμένο IQOS (Συσκευή ή Εξάρτημα) είναι διαθέσιμο προς πώληση στην χώρα αυτή. Το εν λόγω Προνόμιο παρέχεται υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

10.2. Τι περιλαμβάνει το εν λόγω Προνόμιο και για πόσο χρόνο παρέχεται

Περιλαμβάνει την δυνατότητα διάγνωσης και αντικατάστασης τόσο α) στο πλαίσιο της εμπορικής σας εγγύησης όσο και β) στο πλαίσιο του Accidental Damage, σύμφωνα με τους όρους της κάθε υπηρεσίας (ως αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 ανωτέρω αντίστοιχα - και άρα δεν καλύπτει οποιεσδήποτε φθορές ή άλλα ελαττώματα που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω) και κατά την διάρκειας ισχύος της καθεμίας εξ αυτών (εμπορικής εγγύησης ή/και Accidental Damage) για κάθε Συσκευή ή Εξάρτημα που έχετε εγγράψει στην Καρτέλα σας. Διευκρινίζεται ότι αν έχει λήξει η διάρκεια της Accidental Damage για κάποια Συσκευή ή Εξάρτημα, τότε το Προνόμιο παρέχεται ως δυνατότητα μόνον για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων της εμπορικής εγγύησης (εφόσον ασφαλώς είναι και αυτή εν ισχύ).

10.3. Σημαντικές  διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο Προνόμιο

α) Για την εκπλήρωση των ανωτέρω ισχύουν καταρχήν οι όροι της εμπορικής εγγύησης και του Accidental Damage που αναφέρονται στο παρόν και έχετε αποδεχτεί στην Ελλάδα (ως home country). Η κάθε χώρα, όμως, διαφέρει και για τον λόγο αυτό επισημαίνεται ρητώς ότι ο τρόπος υποστήριξης, οι χρόνοι παράδοσης, η διαθεσιμότητα εξαρτημάτων IQOS μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα που αναφέρεται στην λίστα των χωρών στο άρθρο 10.6. κατωτέρω (ως host country), και να μην πληρούν επακριβώς το επίπεδο των υπηρεσιών ως περιγράφεται στους παρόντες Όρους του Προγράμματος.

β) Πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό σας συστήνουμε να ενημερωθείτε σχετικά από την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3.. ανωτέρω). Επίσης, εφόσον ευρίσκεστε στο εξωτερικό θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με την με την Ομάδα Διεθνούς Υποστήριξης IQOS (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 10.4. κατωτέρω). Σε καμία περίπτωση πάντως δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματα σας για αντικατάσταση στη χώρα αγοράς της Συσκευής ή του Εξαρτήματος (home country).

γ) Τα δικαιώματα που σας αποδίδονται βάσει του εν λόγω Προνομίου, η διαθεσιμότητα της Συσκευής IQOS και των Εξαρτημάτων της, καθώς και οι χρόνοι απόκρισης σε οποιοδήποτε αίτημα υποστήριξης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα

δ) Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εγγραφής σας στη διεύθυνση www.gr.iqos.com πραγματοποιώντας σύνδεση στο Λογαριασμό σας

ε) Η εν λόγω υπηρεσία υποστήριξης δεν θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας από την νόμιμη εγγύηση σας για αγορά των προϊόντων στην Ελλάδα.

στ) Σε περίπτωση πραγματοποίησης αντικατάστασης, τότε το καινούριο Εξάρτημα που θα παραλάβετε (Βάση IQOS ή Φορτιστής Τσέπης IQOS) καθίσταται ιδιοκτησία σας ενώ το Εξάρτημα που αντικαταστάθηκε καθίσταται ιδιοκτησία της οντότητας (π.χ. το κατάστημα που επισκεφθήκατε) που πραγματοποιεί την αλλαγή.

η) Τα προβλήματα που αφορούν μια Συσκευή IQOS προσδιορίζονται βάσει του υλικού ή της ποιότητας κατασκευής κατά τη χρήση αυτής σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης του IQOS. Πριν από το ταξίδι σου ή κατά την παραμονή σου στις χώρες που αναφέρονται στην Λίστα, Για οποιαδήποτε απορία σχετική με τα ανωτέρω, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3. ανωτέρω)

10.4. Δυνατότητα επικοινωνίας και χρήσιμες συμβουλές όταν είστε στο εξωτερικό

α) Επικοινωνία

Εάν χρειάζεστε υποστήριξη ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με την Ομάδα Διεθνούς Υποστήριξης IQOS καλώντας στον αριθμό (χωρίς χρέωση) *00800 23 7 23 888. Προτού καλέσεις, βεβαιώσου ότι έχεις διαθέσιμη την πλήρη προσωρινή διεύθυνσή σου (π.χ. το όνομα και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένεις).

*Για ορισμένους παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας, ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί στη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείς να μας καλέσεις στον αριθμό +30 211 211 6043 (μπορεί να ισχύουν ορισμένες χρεώσεις, επικοινώνησε με τον πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας σου για λεπτομέρειες)

β) Ταξιδιωτικές Συμβουλές

Εάν χρησιμοποιείς την IQOS Συσκευή σου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC Adaptor) είναι ο κατάλληλος για χρήση στη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

10.5. Η Λίστα με τις Χώρες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία International Assistance

α) Η εν λόγω υπηρεσία υποστήριξης είναι διαθέσιμη για μέλη του IQOS CLUB που διαμένουν ή ταξιδεύουν στις ακόλουθες χώρες:

Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Ελβετία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία, Προσοχή: Η λίστα των χωρών εμπλουτίζεται διαρκώς - σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε με την ελληνική ομάδα υποστήριξης IQOS CARE (βλ στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3. ανωτέρω) πριν από το ταξίδι σου ή να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Διεθνούς Υποστήριξης IQOS CARE PLUS (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 10.4. ανωτέρω) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου.

10.6. Για τη σωστή χρήση της Συσκευής IQOS, συμβουλέψου τον οδηγό χρήσης που περιέχεται στη συσκευασία. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με τα ανωτέρω, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (δες στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο  5.3. ανωτέρω) όταν ευρίσκεσαι στην Ελλάδα και με την Ομάδα Διεθνούς Υποστήριξης IQOS όταν ευρίσκεσαι στο εξωτερικό (βλ. στοιχεία επικοινωνίας ακολούθως).

 1. Προνόμιο Γρήγορης αντικατάσταση Εξαρτήματος IQOS

11.1. Ως Μέλος τους IQOS CLUB που δικαιούται το IQOS CARE PLUS, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε του ακόλουθου Προνομίου για τις Συσκευές ή τα Εξαρτήματά σας που έχετε εγγράψει στην Καρτέλα σας (και που έχουν εν ισχύ είτε τη εμπορική εγγύηση είτε το Accidental Damage κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 8 και 9 ανωτέρω):

α) επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης του IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3) ή πραγματοποιώντας διάγνωση του Εξαρτήματος από το πεδίο οι «Συσκευές» μου μέσα στον λογαριασμό σας – εφόσον δικαιούστε αντικατάσταση, η αποστολή θα γίνεται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι προβλέπεται και αυθημερόν παράδοση του Εξαρτήματος αποκλειστικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε διεύθυνση που θα μας δηλώσετε, εφόσον το προς αντικατάσταση Εξάρτημα είναι άμεσα διαθέσιμο και η παραγγελία έχει καταχωρηθεί μέχρι τις 11.59 π.μ. από Δευτέρα ως Παρασκευή.

β) με άμεση παραλαβή του Εξαρτήματος που δικαιούστε προς αντικατάσταση σε ένα από τα επίσημα IQOS καταστήματα ή/και τις συνεργαζόμενες αλυσίδες Public και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα Σημεία Πώλησης Λιανικής που ευρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή σας (εντός της Ελλάδας), αναλόγως διαθεσιμότητας του Εξαρτήματος στο συγκεκριμένο κατάστημα ή στην συνεργαζόμενη αλυσίδα, και εντός εργάσιμων ημερών και ωρών .

11.2. Σημαντικές Επισημάνσεις για τo συγκεκριμένο Προνόμιο

α) οι ανωτέρω χρόνοι απόκρισης ισχύουν για παραδόσεις μόνον για πελάτες που έχουν εγγραφεί στο IQOS CLUB στην Ελλάδα και για παραδόσεις και αντικαταστάσεις εντός της Eλληνικής Eπικράτειας και δεν αφορούν στο International Assistance (το οποίο International Assistance, παρέχεται με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 10.3. ανωτέρω).

β) Για τη σωστή χρήση της Συσκευής IQOS , συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης που περιέχεται στη συσκευασία. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με τα ανωτέρω, μη διστάσετε να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο άρθρο 5.3. ανωτέρω)

 1. Οι υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του IQOS CARE PLUS

Δηλώνετε και αναγνωρίζετε ότι:

(α) δε θα προβείτε σε παράνομη χρήση ή καταχρηστική άσκηση των υπηρεσιών, δικαιωμάτων και προνομίων που σας παρέχονται μέσω του Προγράμματος IQOS CARE PLUS.

(β) θα διατηρείτε τα στοιχεία συμμετοχής σας αληθή, ακριβή, σε ασφαλές περιβάλλον και προστατευμένα

(γ) όταν πραγματοποιείτε μια αντικατάσταση, το προϊόν που αντικαθίσταται (τοποθετούμενο) αποτελεί πλέον ιδιοκτησία σας ενώ το προϊόν που αντικαταστάθηκε (ανικατασταθέν) αποτελεί ιδιοκτησία της οντότητας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση.

(δ) θα συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους του Προγράμματος

(ε) δηλώνετε αληθή στοιχεία και ακριβή στοιχεία για την δυνατότητα επικοινωνίας με την ΠΑΠΑΣΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ για λόγους που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα, στην τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος και για οποιονδήποτε σκοπό αναφέρεται στους παρόντες Όρους καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα

Στ) οφείλετε να τηρείτε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.3. ανωτέρω στο πλαίσιο της προσωπικής χρήσης της υπηρεσίας IQOS CARE PLUS.

η) έχετε την ευθύνη να ευρίσκεστε οι ίδιοι στην διεύθυνση αποστολής/παραλαβής που έχετε δηλώσει ως σημείο παραλαβής του Εξαρτήματος σε περίπτωση Γρήγορης αντικατάστασης.

 1. Δηλώσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ σε σχέση με το Πρόγραμμα IQOS CARE PLUS /ειδικότερος περιορισμός ευθύνης

13.1 Το πρόγραμμα IQOS CARE PLUS παρέχεται «ως έχει» από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ ΑΒΕΣ.

13.2. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ και η Philip Morris International (καθώς και οι υπάλληλοι, προστηθέντες ή/και συνεργάτες τους) ευθύνονται για υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τους από αποδεδειγμένο δόλο ή βαριά αμέλεια τους σε σχέση με την εκτέλεση του παρόντος Προγράμματος και για την κάλυψη μόνον τυχόν θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις πράξεις ή παραλείψεις αυτές. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας ή/και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο η δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης δεν ευθύνονται είτε για αδικοπραξία (περιλαμβανομένης της αμέλειας ή της παραβίαση νομικής υποχρέωσης), σύμβαση, παραπλανητική περιγραφή, αποζημίωση ή άλλως για κάθε άμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, πωλήσεις, έσοδα ή αποταμιεύσεις, απώλεια εργασιών, μείωση υπεραξίας και/ή όμοιες απώλειες, ζημία, καταστροφή δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρή οικονομική ζημία, ή για κάθε ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία, έξοδα, βλάβες, χρεώσεις ή έξοδα με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα με άλλο τρόπο της συμμετοχής σου στο IQOS CARE PLUS ή της εκ μέρους σου χρήσης των υπηρεσιών. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ και η Philip Morris International δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε από τις ζημίες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο  ακόμα και αν έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα επέλευσης των ζημίων αυτών.

13.3 Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα παράγραφο 13 δεν αποκλείει ευθύνη ή οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 • Πρόγραμμα After Sale Εξυπηρέτησης Πελατών “Your IQOS Mentor”:

Με την εγγραφή σας στο IQOS CLUB αποκτάτε πρόσβαση (ή εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση, εφόσον έχετε ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό) στο παρόν ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών κατά τις πρώτες ημέρες μετά την αγορά νέας συσκευής IQOS, που εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων μηχανισμών εξυπηρέτησης πελατών, μετά την πώληση που διαθέτει το IQOS.

Δημιουργήθηκε ειδικά για όσους έχουν αγοράσει προϊόν IQOS για πρώτη φορά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους μετά την πώληση για υποστήριξη της ορθής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος ως προϊόντος νέας τεχνολογίας αιχμής. Εξειδικευμένοι προσωπικοί σύμβουλοι θα επικοινωνούν μαζί σας εντός των πρώτων ημερών από την αγορά της πρώτης σας συσκευής IQOS, στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσατε, για να σας παρέχουν πληροφορίες και να λύνουν τις απορίες σας σε σχέση με την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος IQOS που έχετε αγοράσει, την καλύτερη συντήρησή του καθώς και για τις μεθόδους καθαρισμού του και φόρτισής του καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την εμπειρία σας κατά την χρήση του προϊόντος.

Το παρόν θα ενεργοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί κατά την εγγραφή της Συσκευής σας στην Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή ότι είναι πρώτη σας συσκευή IQOS και την έχετε αγοράσει μέσα στις προηγούμενες 90 ημέρες. Επίσης και σε επόμενη εγγραφή Συσκευής σας αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συσκευή είναι άλλη version του προϊόντος που έχει ουσιώδεις διαφορές από τις προηγούμενες συσκευές σας.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η παροχή του εν λόγω Προνομίου μπορείτε να το δηλώσετε στον συνεργάτη μας ή να καλέσετε στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας. Η διακοπή του συγκεκριμένου Προνομίου δεν συνεπάγεται και διαγραφή από το CLUB, ούτε η διαγραφή από το CLUB συνεπάγεται την λήξη του Προνομίου (εκτός αν το δηλώσετε ρητά).

 • Προσωπική After Sales Εξυπηρέτηση

Με την συμμετοχή σας στο CLUB θα λαμβάνετε και προσωπική after sales εξυπηρέτηση (εξυπηρέτηση μετά την πώληση) κατά την επικοινωνία σας με την ομάδα υποστήριξης ΙQOS CARE ή το Τηλεφωνικό μας Κέντρο, βάσει των αναγκών σας και της διάδρασής σας με το CLUB αλλά και αναλόγως στην βαθμίδα στην οποία ανήκετε (ρητώς διευκρινίζεται ότι αποτελεί ένα διαφορετικό προνόμιο από το προαναφερόμενο Πρόγραμμα IQOS Mentor).

 • Δικαίωμα δωρεάν αποστολής προϊόντων με αγορές από το www.gr.iqos.com ή τηλεφωνικά

Τα Μέλη του CLUB δικαιούνται να αγοράζουν προϊόντα μέσα από το eshop www.gr.iqos.com ή με τηλεφωνικές αγορές μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών με δωρεάν έξοδα αποστολής ανεξαρτήτως ποσού αγοράς ή περιοχής.

 • Μάθετε πρώτος τα νέα για το IQOS και για το τι συμβαίνει στο CLUB

Τα Μέλη του CLUB δικαιούνται να μαθαίνουν πρώτοι τα νέα για τα προϊόντα IQOS, για τα Προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν αν θέλουν, για Προνόμια που ισχύουν ειδικά για αυτά, για συμμετοχή σε ερωτηματολόγια, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, έρευνες, Διαγωνισμούς, ενέργειες/εκδηλώσεις και λοιπές ενημερώσεις για το CLUB και την Εταιρεία προσαρμοσμένα για αυτά (λαμβάνοντας υπόψη και τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν, το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε συγκεκριμένα Προγράμματα και Προνόμια του CLUB, τις αγορές τους και την εν γένει διάδρασή τους με το CLUB και τις δραστηριότητές του). Η επικοινωνία μαζί σας θα γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο CLUB (με e-mail, sms, viber, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ) ή μέσω του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα. Μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε από το CLUB και την ως άνω επικοινωνία για το μέλλον πατώντας στο unsubscribe λινκ ή επικοινωνώντας στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας.

 • Ειδικότερα Προνόμια που αποκτούν τα μέλη με βάση την βαθμίδα τους

Κάθε βαθμίδα παρέχει κατά καιρούς και ειδικότερα προνόμια, συμμετοχές σε VIP εκδηλώσεις, καθώς και προσφορές στα Μέλη της βαθμίδας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν όσοι εισέρχονται σε αυτή την βαθμίδα και για τον χρόνο που ευρίσκονται εντός της συγκεκριμένης βαθμίδας (με εξαίρεση την όποια περαιτέρω πρόσθετη εγγύηση που τυχόν παρέχεται για συγκεκριμένη βαθμίδα, η οποία ισχύει μέχρι τον χρόνο λήξης της ακόμη και αν ξεπερνά τον χρόνο παραμονής του μέλος στην βαθμίδα αυτή). Έκαστο προνόμιο και προσφορά διέπονται από τους ειδικότερους όρους τους, τους οποίους θέτουμε υπόψη σας στο σημείο ανάρτησης των προνομίων και προσφορών αυτών ανά βαθμίδα ή/και σε σχετική ανακοίνωση στην Πλατφόρμα ή ατομικά σε εσάς.

Συνολική επισήμανση για τα ανωτέρω προνόμια υπό 1-6: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά, τροποποιεί και τερματίζει για το μέλλον τα προνόμια αυτά και τις προσφορές κατά την κρίση της με απλή ανακοίνωση στην Πλατφόρμα ή ατομικά στα μέλη κατά την κρίση της.

7.3. Δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικότερα Προγράμματα που παρέχονται στο CLUB

Με την συμμετοχή στο IQOS Club κάθε μέλος αποκτά το δικαίωμα

α) να δηλώνει συμμετοχή και σε διάφορα Προγράμματα της Εταιρείας που ισχύουν μόνον για τα μέλη του CLUB αναλόγως της βαθμίδας τους, ή/και

β) την δυνατότητα για εξαργύρωση Πόντων και την απόδοση προνομίων που αποκτούν σε προγράμματα όπου δύνανται να συμμετέχουν και εκτός CLUB (όπως όλως ενδεικτικά το πρόγραμμα σύστασης και τυχόν λοιπά προγράμματα που κατά καιρούς παρέχει η Εταιρεία).

Όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν, το πρόγραμμα σύστασης, την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, δημιουργίας user generated content, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και έρευνες κλπ που θα ανακοινώνονται κάθε φορά στην Πλατφόρμα ή ατομικά προς εσάς. Κάθε Πρόγραμμα θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους του που θα τίθενται υπόψη σας στο σημείο ανακοίνωσης του προγράμματος και θα τους αποδέχεστε με την συμμετοχή σας σε αυτό. Η τυχόν διαγραφή σας από ειδικότερο Πρόγραμμα ή Προνόμιο δεν συνεπάγεται και την διαγραφή σας από το CLUB συνολικά, εκτός αν άλλως αναφέρεται ειδικότερα στο εκάστοτε πρόγραμμα/προνόμιο. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα (η διαγραφή σας από το CLUB δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας από το πρόγραμμα εκτός αν άλλως αναφέρεται ειδικότερα στο εκάτοτε πρόγραμμα προνόμιο)

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει νέα, να τροποποιεί και τερματίζει για το μέλλον τα υφιστάμενα προγράμματα αυτά βάσει των όρων που προβλέπονται για καθένα από τα προγράμματα αυτά προβαίνοντας σε Aνακοίνωση ή/και ατομικά στα μέλη.

 1. Πως γίνεται η εξαργύρωση των Πόντων

8.1. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται για κάθε επιμέρους ενέργεια εξαργύρωσης ορίζεται κάθε φορά ρητά στον τρόπο εξαργύρωσης και δύναται να διαφοροποιείται ανά βαθμίδα. Ο κάθε τρόπος εξαργύρωσης διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι σας γνωστοποιούνται κατά τη διενέργεια της εκάστοτε εξαργύρωσης. Οι Πόντοι εξαργύρωσης μπορούν να εξαργυρώνονται μέσω του IQOS CLUB με τους τρόπους που αναλύονται κάτωθι (ή όσους άλλους στο μέλλον ανακοινωθούν στην Πλατφόρμα ή/και ατομικά προς τα μέλη). Όλοι οι τρόποι εξαργύρωσης είναι προσωπικοί και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον από το συγκεκριμένο μέλος του CLUB.

8.2. Εξαργύρωση κατόπιν έκδοσης Κουπονιού

- για την αγορά υπηρεσίας ή προϊόντων από τα καταστήματα IQOS (φυσικά ή το eshop www.iqos.gr), λίστα των οποίων θα είναι διαθέσιμη κάθε φορά στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB.

- για αγορά υπηρεσίας ή προϊόντων από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, λίστα των οποίων θα είναι διαθέσιμη κάθε φορά στην Πλατφόρμα IQOS CLUB.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει διαρκώς την λίστα των τρίτων συνεργατών της καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών για την εξαργύρωση των Κουπονιών (δικών της ή τρίτων συνεργατών) αλλά και των όρων των Κουπονιών με απλή ανακοίνωση στην Πλατφόρμα ή/και με ατομικά μέσα προς εσάς. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε διαρκώς τις ανωτέρω λίστες για να είστε ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που υπάρχουν. 

8.3. Διαδικασία και όροι για την έκδοση και εξαργύρωση των Κουπονιών (εκτός αν άλλως αναφέρονται ειδικότερα στα Κουπόνια).

 1. Βλέποντας τους διαθέσιμους Πόντους εξαργύρωσης που έχετε ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε και να εκδώσετε προς εξαργύρωση το Κουπόνι που επιθυμείτε κάθε φορά, από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά Κουπόνια που θα ισχύουν κάθε χρονική στιγμή, αναλόγως της διαθεσιμότητας αυτών αλλά και του ορίου σας σε Πόντους εξαργύρωσης.
 2. Tα Κουπόνια είναι περιορισμένου αριθμού και είναι διαθέσιμα στα μέλη μέχρι εξαντλήσεως. Το ίδιο ισχύει κάθε φορά και για την συνεργασία με συγκεκριμένους τρίτους συνεργάτες και την δυνατότητα αγορών συγκεκριμένων υπηρεσιών ή προϊόντων από τους τρίτους ή και από τα καταστήματα IQOS.
 3. Κάθε Κουπόνι θα αναφέρει ένα χρηματικό αντίτιμο καθώς και ειδικότερους όρους που θα σχετίζονται με την εξαργύρωσή του. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους αυτούς καθότι η εξαργύρωση/έκδοση του Κουπονιού λογίζεται ως αποδοχή τον όρων αυτών.
 4. Τα Κουπόνια αυτά είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και αφορούν στο κάθε συγκεκριμένο μέλος, η δε εξαργύρωσή τους μπορεί να γίνει μόνον από το ίδιο το Μέλος και εντός του συγκεκριμένου κάθε φορά χρονικού διαστήματος που προβλέπεται.
 5. Η έκδοση του Κουπονιού αφαιρεί από το Μέλος τους αντίστοιχους Πόντους εξαργύρωσης που προβλέπονται κάθε φορά, οι οποίοι και δεν επιστρέφονται. Εφόσον η εξαργύρωση του Κουπονιού δεν γίνει εντός της προθεσμίας και υπό τους όρους που προβλέπονται στο κάθε Κουπόνι, τότε το Μέλος χάνει τελείως το δικαίωμα εξαργύρωσής του (χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του από την Εταιρεία). Επίσης το Μέλος δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη μετά την έκδοση του κουπονιού και να ζητήσει στην συνέχεια την επιστροφή των Πόντων.
 6. H εξαργύρωση του Κουπονιού συνίσταται σε απομείωση του οφειλόμενου ποσού εν είδη έκπτωσης για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω κατά ποσό ισόποσο με την αναγραφόμενη αξία του Κουπονιού. Τα κουπόνια δεν είναι ανταλλάξιμα σε χρήμα .
 7. Το ποσό του Κουπονιού μπορεί να εξαργυρωθεί ακέραιο και όχι μερικώς, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση στο κουπόνι .
 8. Εφόσον η εξαργύρωση γίνεται σε προϊόντα από κατάστημα IQOS η εξαργύρωση δεν αφορά σε διάθεση προϊόντων δωρεάν (δεν δύναται δηλ. να είναι ισόποση η αξία του κουπονιού με την αγορά σας). Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε αγορές που έχουν αξία μεγαλύτερη από το Κουπόνι ως κάθε φορά η αξία αυτή θα ορίζεται συγκεκριμένα από την Εταιρεία και θα ανακοινώνεται στην Πλατφόρμα.
 9. Τα Κουπόνια αυτά δύνανται να μην συνδυάζονται με άλλες εκπτωτικές καμπάνιες ή προσφορές της Εταιρείας ή των συνεργατών της βάσει των όρων που θα τίθενται κάθε φορά στο κουπόνι. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εξαργυρωθούν σε περιόδους που υπάρχουν και άλλες εκπτωτικές προσφορές.
 10. Εμείς ή ο τρίτος συνεργάτης  μας δύναται να αρνηθεί την εξαργύρωση του Κουπονιού εφόσον παραβιάζετε τους όρους του Κουπονιού ή τους παρόντες όρους του CLUB.

 

8.4. Εξαργύρωση Πόντων με συμμετοχή σε Προγράμματα

Μπορείτε να εξαργυρώνετε Πόντους και με συμμετοχή σε διάφορα Προγράμματα που δίδουν αυτή την δυνατότητα, όπως λ.χ. όλως ενδεικτικά σε διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ καθορισμένης διάρκειας και μέχρι συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών ανά μέλος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην αντίστοιχη σελίδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το πλήθος των Πόντων που απαιτείται για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα διαφοροποιείται και προσδιορίζεται ειδικότερα κάθε φορά. 

Η συμμετοχή σε τέτοιο Πρόγραμμα σημαίνει και αυτόματη εξαργύρωση των αντίστοιχων Πόντων εξαργύρωσης χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια. Η εξαργύρωση αφαιρεί από το μέλος τους αντίστοιχους Πόντους εξαργύρωσης που προβλέπονται κάθε φορά, οι οποίοι και δεν επιστρέφονται. Επίσης ακόμη και αν το μέλος αιτηθεί την διαγραφή/έξοδό του από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν επιστρέφονται οι Πόντοι εξαργύρωσης.

 1. Που θα βρίσκετε πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και εξαργύρωση των Πόντων σας

9.1. Οι πληροφορίες για το πόσους Πόντους έχετε συλλέξει, πόσους Πόντους έχετε χρησιμοποιήσει για την έκδοση κουπονιών, πόσα κουπόνια έχετε εξαργυρώσει καθώς και πόσους Πόντους έχετε εξαργυρώσει με άλλους τρόπους θα εμφανίζονται και στον Λογαριασμό σας με την ακόλουθη διάκριση:

 1. i) Ενεργά: όσα κουπόνια μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήστε καθώς δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εξαργύρωσής τους,
 2. ii) Ληγμένα: όσα κουπόνια έληξαν χωρίς να τα χρησιμοποιήσετε εντός της προθεσμίας τους (για αυτά οι Πόντοι έχουν αφαιρεθεί παρόλο που δεν τα εξαργυρώσατε)

iii)Εξαργυρωμέναόσα κουπόνια έχετε ήδη χρησιμοποιήσει

9.2. Ωστόσο ρητώς αναφέρονται τα εξής:

α) η σχετική ενημέρωση για λόγους συστημικούς και διαδικαστικούς δεν δύναται να είναι αυτόματη (real time) – ενδέχεται αν χρειαστούν ορισμένες ημέρες για την ενημέρωση/ανανέωση των ανωτέρω από την ημέρα που θα προβείτε σε κάποια ενέργεια σε σχέση με τα παραπάνω. Επισημαίνεται όμως ότι τόσο η απόδοση των Πόντων σας όσο και τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχετε θα ανατρέχουν στην ημέρα προβήκατε στην σχετική ενέργεια (και όχι στην ημέρα που εμφανίστηκαν στον Λογαριασμό σας)

γ) Ρητώς συμφωνείτε ότι το αντίγραφο των στοιχείων που τηρεί η Εταιρεία σε ειδική μηχανογραφική (ηλεκτρονική) εφαρμογή για την εξαργύρωση των κουπονιών και εν γένει των Πόντων από συμμετοχή σας σε προγράμματα, αποτελούν πλήρη απόδειξη εκπλήρωσης των ανωτέρω καθώς και εκτέλεσης των όρων του CLUB, το οποίο εφόσον επικυρωθεί από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ως προβλέπεται από τον νόμο έχει την ισχύ ιδιωτικού εγγράφου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ IQOS CLUB

 

 1. Διαγραφή Λογαριασμού και περίοδος «παγώματος» Λογαριασμού μέλους IQOS CLUB

10.1. Διαγραφή κατόπιν αιτήματος μέλους (Κατάσταση Παγώματος Λογαριασμού 30 ημερών):

α) Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το IQOS CLUB οποτεδήποτε κατά βούληση. Η διαγραφή του Λογαριασμού σας ισοδυναμεί με αίτηση διαγραφής σας από το CLUB συνολικά.

β) Μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή είτε μέσω της σχετικής επιλογής στο Λογαριασμό σας είτε μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας είτε μέσω unsubscribe σε επικοινωνία που θα λάβετε.

γ) Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, ο Λογαριασμός του Μέλους εισέρχεται σε κατάσταση «παγώματος» για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προκειμένου το Μέλος να δύναται κατά τη διάρκεια αυτή να έχει πρόσβαση στο IQOS CLUB μόνο για την εξαργύρωση υφιστάμενων Πόντων καθώς και κουπονιών υπό τους  εκάστοτε όρους που ισχύουν για αυτά. Δεν δύναται να εξαργυρώσει νέους Πόντους ακόμη και αν συνεχίσει να συλλέγει τέτοιους με την συμμετοχή του σε προγράμματα εκτός CLUB (οι Πόντοι αυτοί θα εμφανίζονται στον Λογαριασμό του αλλά δεν θα μπορεί να τους εξαργυρώσει). Αν δεν επιθυμεί ούτε την περίοδο παγώματος δύναται να το δηλώσει ρητώς με επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης IQOS CARE σε ένα από τα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας.

δ) Συνέπειες διαγραφής:

- Με την δήλωση του αιτήματος διαγραφής παύει και η συμμετοχή του Μέλους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή σε οποιοδήποτε προνόμιο δύναται να λάβει μόνον αν είναι μέλος του CLUB. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις προϊόντων που δικαιούνται τα μέλη του CLUB.

- Για όσα προγράμματα μπορεί να δηλώσει κάποιος συμμετοχή ή να παραμείνει σε αυτά ακόμη και αν δεν είναι Μέλος του CLUB συνεχίζει να είναι ενεργή η συμμετοχή του με βάση τους ειδικότερους όρους αλλά και τους περιορισμούς που ισχύει για κάθε Πρόγραμμα.

- Σε περίπτωση συμμετοχής του Μέλους σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις παύει αμέσως και η σχετική συμμετοχή του.

- Μετά την παρέλευση και της περιόδου «παγώματος» ή αν δηλώσει το μέλος ρητά ότι δεν επιθυμεί περίοδο «παγώματος», όλοι οι Πόντοι που έχει συλλέξει και είναι ενεργοί όπως και όλα τα κουπόνια που έχει ήδη εκδώσει το μέλος και είναι εντός της προθεσμίας εξαργύρωσής τους ακυρώνονται αυτομάτως και μηδενίζονται, ενώ και η πρόσβασή του στον Λογαριασμό του παύει οριστικά και τα δεδομένα του διαγράφονται.  Καμία απαίτηση έναντι της Εταιρείας και καμία υποχρέωση για αποζημίωση δεν έχει η Εταιρεία για το ανωτέρω έναντι Μέλους που διαγράφηκε.

- Εφόσον θελήσει να γίνει πάλι μέλος του CLUB θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης Λογαριασμού από την αρχή.

10.2. Διαγραφή Μέλους του CLUB με πρωτοβουλία της Εταιρείας

10.2.1. Διαγραφή για σπουδαίο λόγο

α) Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την δημιουργία Λογαριασμού ή/και να διαγράψει Μέλος για οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με παράνομη ή αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη Mέλους. Ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Λογαριασμού ή μη τήρησης των παρόντων όρων κατά την συμμετοχή στο CLUB και στα προγράμματά του ή κατά την χρήση των προνομίων ή την διαδικασία εξαργύρωσης Πόντων κλπ. Επίσης η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει τους Λογαριασμούς των Μελών για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βια όπως ενδεικτικά σε οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαγόρευση.

β) Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται αμέσως για σπουδαίο λόγο, χωρίς τήρηση προθεσμίας «Παγώματος», τόσο ο Λογαριασμός του μέλους στην Πλατφόρμα στο CLUB όσο και η συμμετοχή του στα προγράμματα του CLUB ενώ μηδενίζονται οι Πόντοι του και ακυρώνονται τα κουπόνια που έχει εκδώσει και είναι σε ισχύ και η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ κατά τα αναφερόμενα στο 10.1. δ) ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή διατηρούνται μόνον τα ατομικά στοιχεία του Μέλους διατηρούνται από την Εταιρεία για το σκοπό της επιβεβαίωσης ότι το ίδιο μέλος δεν θα δημιουργήσει ξανά Λογαριασμό στο CLUB. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί και το δικαίωμα να διαγράψει συνολικά την Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή του συγκεκριμένου προσώπου καθώς και την συμμετοχή του σε άλλα προγράμματα και δράσεις και βάσεις της Εταιρείας ενώ διατηρεί και την επιφύλαξη της για αποκατάσταση τυχόν ζημίας της σε περίπτωση που συντρέχει τέτοια περίπτωση εξαιτίας της ανωτέρω συμπεριφοράς του μέλους. Καμία απαίτηση έναντι της Εταιρείας και καμία υποχρέωση για αποζημίωση δεν έχει η Εταιρεία για το ανωτέρω έναντι μέλους που διαγράφηκε.

10.2.2. Διαγραφή λόγω διακοπής του IQOS CLUB

Σε περίπτωση που Εταιρεία καταργήσει το CLUB κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη με Ανακοίνωση ή/και ατομικά  θέτοντας εύλογη προθεσμία για την λήξη του CLUB – που δεν δύναται να είναι μικρότερη των 30 ημερών (εκτός αν η λήξη οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βιας κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω). Κατά την εν λόγω προθεσμία ο Λογαριασμός του Μέλους θα επέρχεται σε Κατάσταση Παγώματος ως αναφέρεται στο 10.1 με τις συνέπειες διαγραφής που αναφέρονται εκεί. ανωτέρω, έκαστο δε Μέλος θα έχει την δυνατότητα να εξαργυρώσει τους διαθέσιμους Πόντους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορίζεται ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξεως των Πόντων. Επίσης, θα επέρχεται λήξη και όλων των Προγραμμάτων που η συμμετοχή τους προϋποθέτει την συμμετοχή και ως Μέλους στο CLUB.

 1. Χρήση υλικού στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB

11.1 H Πλατφόρμα του IQOS CLUB (συμπεριλαμβανομένων όλου του περιεχομένου  της) είναι ιδιοκτησία της Παπαστράτος και προστατεύεται από τη ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικού σήματος. Σας εξουσιοδοτούμε να περιηγηθείτε στην Πλατφόρμα και να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε αντίγραφα του υλικού της Πλατφόρμας για προσωπική, μη δημόσια, μη εμπορική χρήση μόνο, αρκεί να μην αφαιρείτε οποιεσδήποτε δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες δηλώσεις που εμφανίζονται στο υλικό που εκτυπώνετε ή κατεβάζετε. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, εμφανίσετε ή μεταδώσετε άλλως οποιοδήποτε υλικό της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Συμφωνείτε επίσης να μην τροποποιήσετε, πωλήσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε οποιοδήποτε υλικό της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως και μέσω της μεταφόρτωσης του υλικού ούτε θα καταστήσετε το υλικό άλλως διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

11.2. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο και το σύνολο των πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα και στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση, παρέχεται για απλή ενημέρωσή σας και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξειδικευμένες συμβουλές . Χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή και αξιοποιείτε τις δυνατότητες που αυτή σας παρέχει με δική σας πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Πλατφόρμα περιλαμβάνει περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα καπνού. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζετε με την αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων ότι το περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ή να ερμηνεύεται ως ισχυρισμός υγείας, ιατρική οδηγία ή σύσταση. Για θέματα υγείας θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Η Παπαστράτος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία δύναται να επέλθει σε Χρήστη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Πλατφόρμα που τηρεί η Παπαστράτος ή που αναρτήθηκε σε αυτή.

11.3. Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τυχόν ανάρτηση, από οποιοδήποτε Μέλος, περιεχομένου από την παρούσα Πλατφόρμα σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα δεν καθιστά αυτομάτως δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας Πλατφόρμας. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται σωρευτικά οι όροι του άρθρου 3.1. ανωτέρω. Οφείλετε ωστόσο να λαμβάνετε και εσείς κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να μην επιχειρείτε να αναρτήσετε περιεχόμενο μέσα από την Πλατφόρμα εκτός Πλατφόρμας (όπως ιδίως και όχι περιοριστικά σε ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ανηλίκους) ή εν γένει σε τρίτες σελίδες ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

11.4. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί/επιτραπεί να δημιουργήσετε δικό σας περιεχόμενο στην Πλατφόρμα ως περιεχόμενο χρήστη (user generated content) με την αποστολη ή ανάρτησή του περιεχομένου αυτού μας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε οι δημιουργοί ή έχετε την νόμιμη άδεια χρήσης από τον δημιουργό για να προβείτε στην εν λόγω αποστολή/ανάρτηση στην Πλατφόρμα μας καθώς και ότι μας παρέχετε την άδεια χρήσης αυτού και ανάρτησής του στην Πλατφόρμα βάσει των όρων που θα ισχύουν κάθε φορά.

11.5. Η παρούσα Πλατφόρμα φέρει λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της Παπαστράτος, της PMI ή τρίτων εταιρειών βάσει σχετικής άδειας χρήσης αυτών. Όλα τα εν λόγω εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και συμφωνείτε να μην τα χρησιμοποιήσετε ή εμφανίσετε με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.

 1. Οι υποχρεώσεις σας στο IQOS CLUB

12.1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη όσον αφορά την προσήκουσα και σύννομη τήρηση των όρων του IQOS CLUB και χρήσης της Πλατφόρμας καθώς και την πρόσβαση σε αυτή με δικά σας μέσα. Το IQOS CLUB και η Πλατφόρμα παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή τερματισμού του IQOS CLUB ή/και της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής ή στο λογαριασμό σας στο IQOS CLUB ανά πάσα στιγμή.

12.2. Αν προκαλέσετε τεχνική διακοπή της Πλατφόρμας ή των συστημάτων μετάδοσης της Πλατφόρμας σε εσάς ή σε άλλους, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις ζημίες, έξοδα και δαπάνες, (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών εξόδων) τα οποία θα προκύψουν ή θα προκληθούν από την εν λόγω διακοπή. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Πλατφόρμας από εσάς ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των Όρων και Προϋποθέσεων του IQOS CLUB  και της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσει αμελλητί την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο contact@iqos.gr ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Πλατφόρμας, προκειμένου η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

12.3.Πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του CLUB, των προγραμμάτων και προνομίων αυτού, των κουπονιών και των δώρων, καθώς και της Πλατφόρμας με τρόπο παράνομο, χυδαίο, προσβλητικό ή άσεμνο. Η χρήση των ανωτέρω είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στην φήμη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή αυτής. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη/επισκέπτη/μέλους ή τρίτου με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ή έγκριση ή υποστήριξη από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όταν δεν υφίσταται.

12.4.Επιπλέον, φέρετε ως Μέλη την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του IQOS CLUB και της Πλατφόρμας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει κατά τη δημιουργία λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω).

 1. Περιορισμός ευθύνης Εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΕΒΕ

13.1 Η  Εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντί σας ή απέναντι τυχόν τρίτων για τυχόν παραβίαση των όρων του Προγράμματος ή της νομοθεσίας εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας ή σε τυχόν σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω καθώς και εξαιτίας της τυχόν μη συνδρομή σας ή αδυναμία παροχής στοιχείων για το βάρος απόδειξης που φέρετε για την εκπλήρωση της ορθής ενημέρωσης και της ορθής αποστολής του εκπτωτικού κωδικού προς τους τρίτους. Επίσης, η  Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη ορθή ή πλημμελή λειτουργία της Πλατφόρμας του IQOS CLUB  εφόσον αυτή οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της ή σε γεγονότα ανωτέρας βιας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, τυχόν τεχνικών ή άλλων προβλημάτων στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο). Επίσης φέρετε την αποκλειστική ευθύνη διασφάλισης των κωδικών σας αλλά και του κινητού σας τηλεφώνου από απώλεια, κλοπή, πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων καθώς και τυχόν ανηλίκων στην Πλατφόρμα ή συμμετοχή στα προγράμματα ή χρήση των κουπονιών (τα οποία και απαγορεύεται αυστηρά). Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ούτε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ούτε η Philip Morris International Inc., ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της (συμπεριλαμβανομένης της Philip Morris International Management SA), ούτε τρίτοι φορείς παροχής περιεχομένου δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποθετική,  ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του CLUB ή της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από την παρούσα Πλατφόρμα. Αυτές περιλαμβάνουν ζημίες για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, ελαττώματα, καθυστερήσεις, ιούς υπολογιστών, απώλειες κερδών, απώλειες δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση των αρχείων και των δεδομένων σας, καθώς και κάθε άλλη υλική ή άυλη απώλεια ή ζημία. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το αν η αξίωση κάλυψης των ζημιών γίνεται υπό τους όρους μιας σύμβασης, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή άλλως, και ακόμα και αν εμείς ή οι αντιπρόσωποί μας έχουμε δείξει αμέλεια ή έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

 

13.2. Αναφορικά με την εξαργύρωση των κουπονιών, η Εταιρεία ή οι συνεργαζόμενοι τρίτοι ουδεμία υποχρέωση φέρουν προς εσάς στο πλαίσιο του CLUB, πλην την εκπλήρωσης των όσων αναφέρονται στο εκάστοτε κουπόνι βάσει των σχετικών του όρων.

 

13.3.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε τα στοιχεία σας σε σχέση με το IQOS CLUB να είναι αληθή και ακριβή και επικαιροποιημένα, δεν ευθύνεται όμως για οποιοδήποτε σφάλμα δύναται να προκύψει κατά την απεικόνιση αυτή ή για την καταλληλότητα ή το εμπρόθεσμο των ενημερώσεων προς εσάς. Ιδίως ως προς την ορθότητα των στοιχείων που αφορούν κουπόνια που έχετε χρησιμοποιήσει για να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες συνεργατών μας, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη και για οποιαδήποτε ασυμφωνία θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στους συνεργάτες μας.

 

13.4. Αναφορικά με τις αγορές σας από τρίτους συνεργάτες μας ή την  λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών από διαγωνισμούς, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την ποιότητα, καταλληλόλητα, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συνομολογημένες ιδιότητες και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων συνεργατών, τόσο σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών όσο και στις περιπτώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τα ανωτέρω, θα πρέπει να απευθύνεστε στο εκάστοτε προμηθευτή. Η ευθύνη του πωλητή των προϊόντων για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων εφαρμόζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

13.5. Η Παπαστράτος θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την καλή συντήρηση και διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών/μελών της, την κατάσταση των δικτύων επικοινωνίας, τον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες και για το λόγο αυτό μπορεί η Πλατφόρμα να μην λειτουργεί είτε καλά είτε καθόλου ή μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

13.6. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η Philip Morris International Inc., και όλες οι θυγατρικές της PMI ρητά αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές, ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί δυνατότητας εμπορικής διάθεσης, ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και τυχόν εγγυήσεις ότι το υλικό στην Πλατφόρμα μας δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, ότι η πρόσβαση στην Πλατφόρμα θα γίνεται χωρίς παρεμβάσεις ή σφάλματα, ότι η Πλατφόρμα θα είναι ασφαλής ή ότι οι πληροφορίες της Πλατφόρμας θα είναι πλήρεις, ακριβείς ή επίκαιρες.

13.7. Εάν κάνετε λήψη ή χρήση υλικού από την παρούσα Πλατφόρμα, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά την κρίση σας και με ευθύνη σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημία του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προέκυψε από τη λήψη ή χρήση οποιουδήποτε υλικού. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, την οποία λαμβάνετε από την Philip Morris International Inc, από οποιαδήποτε θυγατρική της PMI ή μέσω ή από την Πλατφόρμα δεν δημιουργεί εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ούτε αποτελεί ισχυρισμό υγείας  ή ιατρική συμβουλή οποιουδήποτε είδους.

13.8.Συμφωνείτε ότι οι σύνδεσμοι από τη συγκεκριμένη Πλατφόρμα σε σελίδες τρίτων ενδέχεται να σας εκθέσουν σε περιεχόμενο για το οποίο έχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ο τρίτος η δε Εταιρεία ουδεμία σχέση έχει με το περιεχόμενο αυτό ούτε υιοθετεί τις απόψεις ή τις ενημερώσεις που αναρτώνται στην σελίδα του τρίτου.

13.9. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ λαμβάνει κάθε εύλογο μέσο για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Πλατφόρμα. Ωστόσο οφείλετε να λαμβάνετε και εσείς κάθε δυνατή πρόνοια προς αποφυγή χρήσης της Πλατφόρμας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως ενδεικτικά να αποφεύγετε να κάνετε χρήση της Πλατφόρμας ενώπιον τέτοιων προσώπων (π.χ. ενδεικτικά ανήλικοι, ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα κλπ) ή να αφήνετε την Πλατφόρμα ανοιχτή ή/και άνευ δικής σας επίβλεψης ενώπιον των προσώπων αυτών.

13.10. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ λαμβάνει κάθε δυνατή πρόνοια ώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας που αποτυπώνουν τη διάδραση σας με την Πλατφόρμα και το IQOS CLUB (π.χ. αριθμός συλλεχθέντων και εξαργυρωμένων Πόντων, είδος κουπονιών και κατάσταση τους κτλ) να είναι ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα πλην όμως δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σφάλμα ή απόκλιση κατά την αποτύπωσή τους είτε από εσάς είτε όταν αυτή προέρχεται από πληροφορίες που λαμβάνει από συνεργάτες της (π.χ. εξαργύρωση Πόντων και χρήση κουπονιών σε συνεργάτες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ).

 

 1. Τροποποίηση όρων IQOS CLUB

14.1. Η Εταιρεία δικαιούται να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους συνολικά ή μερικά στο IQOS CLUB. Δικαιούται επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) να παρατείνει ή να συντμήσει τις εκάστοτε προθεσμίες, να θέσει νέες προθεσμίες και νέους όρους, να αλλάξει τις διαδικασίες, τα προγράμματα και τα προνόμια, να προσθέσει ή να αφαιρέσει αυτά και γενικότερα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει στους όρους και στους περιορισμούς του CLUB και των διαδικασιών αυτού. Στην περίπτωση αλλαγής των όρων, θα ενημερώνεστε με κάθε εύλογο τρόπο όπως μέσω της Πλατφόρμας του CLUB, ή άλλης προσωπικής επικοινωνίας εφόσον είναι εφικτό ή/και με δημόσιες αναρτήσεις στο site ή στο eshop της Εταιρείας ή αλλού κατά την κρίση της.

 

Η αποδοχή των όρων ή/και η συνέχιση από εσάς της συμμετοχής στο CLUB (πρόσβαση στην Πλατφόρμα του CLUB, εξαργύρωση Πόντων, συμμετοχή σε Προγράμματα κλπ) θα λογίζεται ως αποδοχή και των τυχόν τροποποιημένων όρων του Προγράμματος.

 1. Λοιπές διατάξεις – Επίλυση Διαφορών

15.1 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Το μέλος και η Εταιρεία συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

15.2. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τα μέλη) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών σε σχέση με το IQOS CLUB. Οι επιμέρους όροι σε σχέση με τα κουπόνια, τους διαγωνισμούς, τα προγράμματα, τα προνόμια κτλ εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους  και Προϋποθέσεις.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Πλατφόρμα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

15.3 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

15.4. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

15.5. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις  τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

15.5. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό.
 • Ελληνικά

Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.