Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

1. Ποια είναι η εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι (στο εξής γενικά οι «Όροι και Προϋποθέσεις») διέπουν την σχέση σας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Παπαστράτος» ή η «Εταιρεία» ή «Εμείς») για τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες και διαδικασίες. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI αποτελούν το σύνολο των όρων που εφαρμόζονται και ισχύουν στη μεταξύ μας σχέση για όσα ρυθμίζονται στο παρόν (στο εξής συνολικά οι «Όροι Χρήσης»). Επίσης οι Όροι Χρήσεις συμπληρώνονται ανά περίπτωση με τους ειδικότερους όρους των προγραμμάτων της Εταιρείας μας στα οποία επιλέγετε να συμμετάσχετε.

2. Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες και τα προγράμματά μας - γενικά

Όλες εν γένει οι δυνατότητες, οι υπηρεσίες, τα προγράμματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν και παρέχονται από την Παπαστράτος απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη κατά την οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρεία μας και τα προϊόντα της)
ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους
iii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και
iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «εσείς» ή ο «Χρήστης» ή «ο Καταναλωτής»).


3. Τι αφορούν οι παρόντες Όροι Χρήσης

Τόσο η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας πώλησης προϊόντων της Παπαστράτος, iqos.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») από εσάς όσο και η εγγραφή σας ως ενήλικου καταναλωτή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Εταιρείας μας (εφεξής «η Βάση» μας ή η «Βάση Ενήλικων Καταναλωτών») ως αναλύεται ακολούθως διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. H Παπαστράτος σας καλεί να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Η Παπαστράτος ευλόγως θεωρεί ότι έχετε λάβει γνώση αυτών και τους έχετε αποδεχτεί, τόσο εφόσον επιλέγετε να συνεχίσετε την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, όσο και όταν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης κατά την εγγραφή σας στη Βάση μας (όποιο από τα ανωτέρω ισχύει ανά περίπτωση).

Οι παρόντες όροι χωρίζονται σε τρεις Ενότητες:

Α. Όροι και Προϋποθέσεις για την Εγγραφή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών

3.1. Γενική Περιγραφή εγγραφής στην Βάση

3.1.1. Η Παπαστράτος παράγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην ελληνική αγορά μεταξύ άλλων και μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, δηλαδή προϊόντα καπνού που χρησιμοποιούνται χωρίς καύση, όπως νέα προϊόντα καπνού που αποτελούνται από ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν την εμπορική ονομασία IQOS ή ονομασίες τρίτων δικαιούχων συμβεβλημένων με την Παπαστράτος εταιρειών και θερμαινόμενες ράβδους καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες αναπλήρωσης και άλλα συναφή προϊόντα καθώς και πρόσθετα και αξεσουάρ (εφεξής το «Προϊόν» ή τα «Προϊόντα»). Όταν επιδείξετε ενδιαφέρον για να ενημερωθείτε για τα Προϊόντα μας ή όταν αγοράζετε ένα Προϊόν σε φυσικό κατάστημα IQOS ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα IQOS ή σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτων συνεργαζόμενων με την Παπαστράτος εταιρειών ή περιπτέρων που διαθέτουν τα Προϊόντα ή όταν συμμετέχετε σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας που σχετίζονται με την αγορά Προϊόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα Δωρεάν Δοκιμής ) μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος και να αποκτήσετε καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή (εφεξής η «Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή» ή «η Καρτέλα») για να έχετε την δυνατότητα να λαμβάνετε την εξυπηρέτηση, την επικοινωνία και τα προνόμια που παρέχει η Εταιρεία καθώς και να προβαίνετε σε εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων (π.χ. μέσω e-shop ή τηλεφωνικά) και να συμμετέχετε σε ειδικότερα προγράμματα της Εταιρείας μας εφόσον το επιθυμείτε (όλα τα ανωτέρω, εφόσον πληροίτε και τα λοιπά κριτήρια που τίθενται κάθε φορά και ανά περίπτωση).

3.1.2. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση της Παπαστράτος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
i) Εγγραφή σας δια μέσου συνεργάτη:

    - σε κατάστημα IQOS
    - Εγγραφή μέσω τρίτου συνεργάτη της Παπαστράτος (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
    - Εγγραφή μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή κατόπιν σύστασης συνεργάτη λιανοπωλητή καπνικών προϊόντων
ii)Εγγραφή από τον ίδιο τον Χρήστη κατά την πλοήγησή σας ή κατά την αγορά σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) iqos.gr

3.1.3. Για να εγγραφείτε στην Βάση και να αποκτήσετε και διατηρήσετε Καρτέλα θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1. ανωτέρω. Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας στηρίζεται επί της αρχής στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σας για την ενηλικότητά σας και την πλήρωση των λοιπών κριτηρίων του άρθρου 2.1. για την εγγραφή σας στη Βάση μας και την προσωποποιημένη ατομική επικοινωνία μαζί σας (εφόσον δώσετε συγκατάθεση για αυτή). Σημειώνουμε, πάντως, ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται με το άνοιγμα της Καρτέλας καθώς και η ενεργοποίηση της συμμετοχής σας σε επί μέρους προγράμματα της Εταιρείας (όπως όλως ενδεικτικά, IQOS TOGETHER, MGM, Club κλπ), ακόμη και αν έχετε εγγραφεί σε αυτά, προϋποθέτει (και τελεί με την επιφύλαξη) της επιβεβαίωσης της ενηλικότητάς σας από την Παπαστράτος ή/και δια μέσου των συνεργατών της με τις διαδικασίες που εκάστοτε ισχύουν.

3.2.1 Γιατί να εγγραφώ στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος (ανά περίπτωση και εφόσον πληροίτε τις εκάστοτε προϋποθέσεις);

1. Για να μπορείτε να προβείτε σε on-line και εν γένει εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων από τα κανάλια διανομής της Παπαστράτος
2. Για να μπορείτε να δηλώσετε την συγκατάθεσή σας για την λήψη προσωποποιημένης ατομικής επικοινωνίας, εφόσον το επιθυμείτε
3. Για να σας αναγνωρίζουν ως ενήλικα Καταναλωτή που πληροί τα κριτήρια του 2.1. ανωτέρω (από το σημείο της επιβεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης ενηλικότητάς σας και εφεξής ) τα κανάλια πώλησης-διανομής μας, οι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και τα προγράμματα της Εταιρείας στα οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε και προϋποθέτουν την προηγούμενη επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
4. Για να λαμβάνετε την εμπορική εγγύηση που αντιστοιχεί στο Προϊόν που έχετε αγοράσει εντός του χρόνου διάρκειά της – χωρίς ανάγκη προσκόμισης της απόδειξης αγοράς (εφόσον εγγράψετε και την συσκευή σας, ανάλογα με το Προϊόν που θα αγοράσετε)
5. Για να σας παρέχεται το πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Εξυπηρέτησης Πελατών “On Boarding”, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.2. κατωτέρω
6. Για να σας παρέχεται η εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales customer care services), βάσει των πληροφοριών της Καρτέλας σας όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς). Πληροφορίες της καρτέλας σας περιλαμβάνουν ενδεικτικά ιστορικό παραγγελιών, κατάσταση εγγεγραμμένων συσκευών, στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία.

7. Για να μπορείτε να εγγραφείτε σε επιμέρους προγράμματα της Παπαστράτος, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτά (και πληροίτε τις επί μέρους προϋποθέσεις τους).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αναφερόμενα στα σημεία 4-6 ανωτέρω, μπορείτε να δείτε στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.2.2. Ρητώς σημειώνεται ότι για να προβούμε σε εμπορική επικοινωνία με προσωποποιημένη ατομική επαφή μαζί σας ζητείτε από εσάς η σχετική ξεχωριστή ελεύθερη συγκατάθεσή σας για λήψη εμπορικής επικοινωνίας (την οποία μπορείτε να δώσετε ή να άρετε οποτεδήποτε ξεχωριστά). Οποιαδήποτε τυχόν άλλη επικοινωνία διενεργήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο του παρόντος, καλύπτει αποκλειστικά και μόνον σκοπούς τυχόν έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρα βιας (όλως ενδεικτικά λόγους ασφαλείας, ελέγχου ταυτοπροσωπίας, αλλαγή προσώπου για την εγγραφή συσκευών, αλλαγή στου παρόντες όρους ή σε λοιπούς όρους των προγραμμάτων που έχετε εγγραφεί κλπ), λειτουργικούς/διαδικαστικούς ή εκτέλεσης σύμβασης ή όρων των προγραμμάτων της εταιρείας ή/ και λόγους εξυπηρέτησης μετά την πώληση κατόπιν αιτήματός σας (π.χ. στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εγγύησης κλπ) και δεν αποτελεί (ούτε προτίθεται να αποτελέσει) οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία. Επίσης μπορείτε να συμμετάσχετε ξεχωριστά και στο CLUB ή σε άλλα προγράμματά μας κάνοντας εγγραφή σε αυτά εφόσον πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για καθένα από αυτά, ανά περίπτωση.

3.3. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την ορθή εγγραφή μου;

Κατά την εγγραφή σας στη Βάση της Παπαστράτος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει:

3.3.1. Να δηλώνετε ακριβή και ορθά στοιχεία, να τα διατηρείτε αυτά ακριβή και επικαιροποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας, και να απέχετε από υπαίτια αλλοίωση ή τροποποίησή τους ή παροχή μη επικαιροποιημένων ή αναληθών στοιχείων καθώς και να δηλώνετε αληθώς και υπεύθυνα την ενηλικότητά σας και να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής ενεργοποιώντας το OTP μήνυμα που θα λάβετε στο κινητό που δηλώνετε (το οποίο αποτελεί και αυθεντικοποίηση του κινητού σας για την πρόσβασή σας και στον Λογαριασμό σας). Επίσης εναλλακτικά (αν εγγράφεστε μέσω της ιστοσελίδας iqos.gr και μόνον) πατώντας double opt-in στο e-mail που θα λάβετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας . Σημειώνεται ότι αν η εγγραφή σας στην Βάση γίνει δια μέσου συνεργάτη , η επιβεβαίωση και του email είναι προαιρετική (αρκεί για την ενεργοποίηση η επιβεβαίωση του κινητού μέσω του OTP που έχει προηγηθεί, με την επιφύλαξη της διαδικασίας του άρθρου 4.2.1. κατωτέρω).

Χωρίς την ενεργοποίηση αυτή δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής σας. Ιδίως σε περίπτωση που δηλώνετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας δια μέσου συνεργάτη μας θα πρέπει να ελέγχετε μαζί με αυτόν και την ορθή εισαγωγή τους. Τα ως άνω στοιχεία σας, σας ταυτοποιούν μοναδικά έναντι της Εταιρείας.

3.3.2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή σε περίπτωση απώλειας της συσκευής που έχετε εγγράψει ή παραχώρησής της σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, θα πρέπει να ενημερώνετε αποδεδειγμένα την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) άμεσα και να ακολουθείτε τις διαδικασίες αλλαγής που θα σας υποδεικνύονται. Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα δημιουργηθεί εξαιτίας υποβολής μη ορθών, ανακριβών ή αναληθών στοιχείων ή σε περίπτωση μη ορθής ή μη έγκαιρης ενημέρωσής της για τα ανωτέρω.

3.3.3. Πριν την εγγραφή σας θα πρέπει να ενημερώνεστε και να αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σε κάθε περίπτωση οι Όροι Χρήσης θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι σε εσάς και ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα iqos.gr. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε και ενημέρωσή σας στο πεδίο «Υποστήριξη» είτε στην Ιστοσελίδα μας, είτε στη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών στο Facebook ή/και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

3.3.4. Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα για την εγγραφή σας είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση και για να σας ταυτοποιήσει όποτε απαιτείται βάσει των διαδικασιών της στο πλαίσιο τήρησης των νομικών της υποχρεώσεων ότι είστε άνω των 18 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα βρείτε στους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI.

3.3.5 Μπορείτε να έχετε μόνο μια Καρτέλα στην Βάση μας. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής λογαριασμού, διπλο-εγγραφής, ή εγγραφή ατόμου με τροποποιημένα / εικονικά δεδομένα / με άλλους λογαριασμούς (ίδιο όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης / χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου), μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή προηγούμενων λογαριασμών που έχουν ανοίξει μετά τον αρχικό λογαριασμό, και σε περίπτωση της επανάληψης της ενέργειας, θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αρχικής εγγραφής του καταναλωτή από την Παπαστράτος. Επιπλέον, τυχόν απόπειρα απάτης που εντοπίζεται εντός και σε σχέση με ενεργές προωθητικές ενέργειες στην Ιστοσελίδα iqos.gr, θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του χρήστη που διέπραξε την αντίστοιχη απάτη ή απόπειρα απάτης από οποιαδήποτε έκπτωση / επάθλου.

4. Δημιουργία Λογαριασμού στο iqos.gr

4.1. Πως δημιουργείται ο Λογαριασμός μου στο iqos.gr

4.1.1. Με την εγγραφή σας στην Βάση μας για το άνοιγμα Καρτέλας Ενήλικου Καταναλωτή, αποκτάτε και έναν ατομικό Λογαριασμό, ο οποίος είναι προσβάσιμος από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας iqos.gr και περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στην Βάση μας.

4.1.2. Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του 3.3.1 ανωτέρω για να ολοκληρωθεί και η εγγραφή σας στην Βάση μας.

4.1.3. Ο ατομικός σας Λογαριασμός χρησιμεύει για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Πρόσβασή και διαχείριση ορισμένων εκ των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Λογαριασμό σας

- Διενέργεια αγορών από το eshop gr.iqos.com και δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής σε εμπορικά προγράμματα της εταιρείας.

- Εγγραφή των συσκευών σας και παρακολούθηση αυτών, ενδεικτικά για θέματα κάλυψης εμπορικής εγγύησης

4.1.4. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια αγορών από το eshop ή τηλεφωνικά, προϋποθέτει απαραίτητα και την ενεργοποίηση της εγγραφής σας στην Βάση μας κατά το άρθρο 3.3.1 για να είναι εφικτός και ο έλεγχος της ενηλικότητάς σας κατά τον χρόνο παράδοσης των Προϊόντων. Το ίδιο και η συμμετοχή σας σε λοιπά Προγράμματα της Εταιρείας.

4.1.5. Σημειώνεται ότι ο Λογαριασμός σας αποτελεί το front end της Καρτέλας σας στην Βάση μας και περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορείτε να προβείτε στους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στο σύνολο της Καρτέλα σας (back end) έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Εταιρεία μας, η δε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της PMI (link) της οποίας λαμβάνεται γνώση και αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς, ισχύουν δε και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3.5 ανωτέρω.

4.2 Ποιοι είναι οι όροι ορθής τήρησης του Λογαριασμού μου στο iqos.gr

Ο Λογαριασμός σας είναι προσβάσιμος από εσάς δυνάμει των ακόλουθων όρων ορθής τήρησης αυτού.

Ειδικότερα ως προς την ορθή τήρηση του Λογαριασμού σας:

4.2.1. Κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας θα πρέπει είτε α) να ακολουθείτε την διαδικασία OTP μέσω του κινητού πού έχετε δηλώσει είτε β) να εισέρχεστε μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει. Για την είσοδό σας μέσω του e-mail σας θα πρέπει, πάντως, να έχει προηγηθεί η διαδικασία double opt-in καθώς και να έχετε δημιουργήσετε έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης (password) με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Παπαστράτος για τη δημιουργία κωδικών που θα τεθούν εκείνη τη στιγμή υπόψη σας. Με την ανωτέρω διαδικασία α) ή β) θα αποκτάτε πρόσβαση στον ατομικό σας Λογαριασμό και θα σας ταυτοποιεί μοναδικά για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη διενεργήσετε μέσω του Λογαριασμού σας.

4.2.2. Θα πρέπει να διατηρείτε το OTP που έχετε λάβει (μέχρι την ολοκλήρωση της χρήσης του) ή τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα για τον κωδικό πρόσβασης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού σας και την τήρησή του μυστικού. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον μυστικό κωδικό σας. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του ατομικού σας Λογαριασμού και των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτού (και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, προς τυχόν ανήλικους). Οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την Παπαστράτος αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι (α) ο μυστικός κωδικός πρόσβασής σας θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή (β) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

4.2.3. Φέρετε, επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού σας. Η Παπαστράτος αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού σας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την Παπαστράτος έγκαιρα και προσηκόντως στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Παπαστράτος, κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ως δική σας ενέργεια.

4.2.4. . Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον ατομικό σας Λογαριασμό, στο τμήμα της Ιστοσελίδας iqos.gr που ονομάζεται «My IQOS™». Μέρος των στοιχείων αυτών που σας ταυτοποιούν έναντι της Παπαστράτος μπορείτε να τα αλλάξετε μόνον με την διαδικασία του άρθρου 3.3.2. ανωτέρω.

5. Διαγραφή

5.1. Έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τον Λογαριασμό σας στο iqos.gr ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι με τη αποσύνδεσή σας αυτή δεν διαγράφεστε συνολικά από την Βάση της Παπαστράτος και από τα υπόλοιπα προγράμματα της Εταιρείας που τυχόν έχετε εγγραφεί, ει μη μόνον χάνετε τη δυνατότητα εισόδου/πρόσβασης, θέασης και διαχείρισης του Λογαριασμού σας καθώς και της διενέργειας αγορών από το eshop iqos.gr. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από τον Λογαριασμό σας πατώντας στο ειδικό κουμπί «Αποσύνδεση» είτε καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

5.2. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την Βάση της Παπαστράτος συνολικά υποβάλλοντας αίτημα για διαγραφή ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, ώστε να διαγράφεται οριστικά και ο Λογαριασμός σας στο iqos. gr καθώς και η συμμετοχή σας σε όλα τα προγράμματα της Εταιρείας και στη Βάση της Εταιρείας συνολικά ως αναφέρεται στο άρθρο 5.6. κατωτέρω.

5.3. Διαγραφή από επιμέρους προγράμματα της Εταιρείας που τυχόν έχετε εγγραφεί, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του Λογαριασμού σας στο iqos.gr ή/ από την Βάση της Παπαστράτος συνολικά (η Καρτέλα σας και ο Λογαριασμός σας στο iqos.gr διατηρούνται μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 5.1. ή 5.2 ανά περίπτωση).

5.4. Μετά την αποσύνδεσή σας από τον Λογαριασμό σας, τα δεδομένα του Λογαριασμού σας και οι συσκευές που έχετε εγγράψει διατηρούνται στην Βάση μας αφού εξακολουθείτε να τηρείτε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή ή/και να συμμετέχετε σε λοιπά Προγράμματα και ισχύουν τα όσα ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της PMI και στους όρους των προγραμμάτων της Παπαστράτος που έχετε αποδεχτεί.

5.5. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφεστε και αυτομάτως από την Βάση μας, βάσει την διαδικασιών που ακολουθεί η PMI ως εξής: α) εφόσον δεν έχετε αγοράσει ποτέ Προϊόν μας και δεν υπάρξει αγορά από μέρους σας ή/και διάδραση μαζί μας (από οποιοδήποτε κανάλι ή μέσο) μέσα σε περίοδο 12 μηνών από την εγγραφή σας στην Βάση μας ή β) εφόσον έχετε αγοράσει Προϊόν, και δεν υπάρξει διάδραση μαζί μας (από οποιοδήποτε κανάλι ή μέσο) για διάστημα άνω των 36 μηνών από την αγορά του Προϊόντος. Με κάθε διάδραση ή αγορά τα ως άνω χρονικά περιθώρια ανανεώνονται ανά περίπτωση.

5.6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η διαγραφή σας να είναι άμεση και συνολική από την Βάση θα πρέπει να το δηλώσετε συγκεκριμένα αποστέλλοντας email στο contact@iqos.gr ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) υποβάλλοντας αίτημα για διαγραφή κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 5. 2. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής σας από την Βάση συνολικά τα δεδομένα σας διαγράφονται (με ανωνυμοποίηση ή/και άλλο τεχνικά ισοδύναμο μέτρο) και με την επιφύλαξη τυχόν δεδομένων σας που τηρούνται για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

5.7. Η Παπαστράτος δικαιούται να αρνηθεί την εγγραφή σας στην Βάση μας και την δημιουργία Λογαριασμού ή/και να διαγράψει και τον Λογαριασμό σας ή/και συνολικά την Καρτέλα σας από την Βάση μας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε εύλογο λόγο ή αιτία. Ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Λογαριασμού, για αναληθή ή ψευδή στοιχεία ή/και δήλωση ενηλικότητας καθώς και για οποιαδήποτε μη τήρηση των παρόντων όρων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται ως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 5.4, για το σκοπό της επιβεβαίωσης ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα δημιουργήσει ξανά Λογαριασμό.

6. Ειδικότερα για τα προνόμια της Εγγραφής στη Βάση μας και της Εγγραφής Συσκευής (ανά περίπτωση και εφόσον πληροίτε τις εκάστοτε προϋποθέσεις)

6.1. Εγγραφή Συσκευής - Εμπορική Εγγύηση κατά τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειάς της (χωρίς να απαιτείται προσκόμιση απόδειξης)

6.1.1. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην Βάση μας και έχετε προβεί σε αγορά Προϊόντος, μπορείτε να εγγράψετε την συσκευή σας (ανάλογα με το Προϊόν που έχετε αγοράσει) προκειμένου να αποκτήσετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την διάρκεια ισχύος της εγγύησής της καθώς και της πλήρωσης των όρων αυτής χωρίς να πρέπει να προσκομίζετε και το αποδεικτικό της αγοράς της συσκευής σας για να εξυπηρετηθείτε (προς απόδειξη του χρόνου αγοράς και επιβεβαίωση ότι είστε εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης).

6.1.2. Η εξυπηρέτησή σας γίνεται πάντοτε βάσει των όρων της εμπορικής εγγύησης που ευρίσκονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος (συσκευής για νέα προϊόντα καπνού ή για ηλεκτρονικά τσιγάρα) που έχετε αγοράσει

6.1.3. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της εγγύησης το περιστατικό καταγράφεται στη Βάση μας και στον Λογαριασμό σας ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το ιστορικό της εξυπηρέτησής σας και να καθορίζεται με ευκολία το τι δικαιούστε κάθε φορά.

6.1.4. Αν δεν εγγράψετε την συσκευή σας δεν χάνετε ασφαλώς τα δικαιώματά σας από τους όρους της εμπορικής εγγύησης που περιλαμβάνεται στην συσκευή σας. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσκομίζετε και την απόδειξη αγοράς κάθε φορά για την επιβεβαίωση της διάρκειάς της (άλλως δεν θα μπορείτε να λάβετε τα δικαιώματα καθώς δεν θα μπορεί να διαπιστωθεί η ημερομηνία αγοράς και έναρξης και λήξης ισχύος της σχετικής εγγύησης).

6.1.5. Σημειώνεται ότι για να λαμβάνετε τα ανωτέρω θα πρέπει τα προσωπικά σας στοιχεία με τα οποία εγγράφετε τη συσκευή σας να ταυτίζονται με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Σε περίπτωση που κάνετε δώρο τη συσκευή σας σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, τότε η συσκευή θα πρέπει να εγγραφεί στα στοιχεία του τρίτου αυτού προσώπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν το ανωτέρω καθώς και να προβούμε σε ενέργειες σε συνεργασία μαζί σας για να περάσει η συσκευή στο τρίτο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την συσκευή.

6.1.6. Τίποτα από τα ανωτέρω δεν περιορίζουν ή αναιρούν τα δικαιώματά σας από την νόμιμη εγγύηση του ΑΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

6.1.7. Η απεγγραφή της συσκευής σας από τον Λογαριασμό σας, εφόσον το επιθυμείτε, γίνεται με την συνδρομή της εταιρείας μας ή συνεργάτη μας αφού καλέσετε το στη τηλεφωνικά μας κέντρο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) – σημειώνεται ότι με την απεγγραφή της συσκευής χάνετε τα προνόμια που αναφέρονται στην παρούσα (με την επιφύλαξη του άρθρου 6.1.4. που ασφαλώς εξακολουθεί να ισχύει).

6.2. Πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Πελατών (Onboarding)

6.2.1. Μετά την εγγραφή σας στην Βάση μας κι εφόσον πληροίτε τα ακόλουθα: έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας, έχετε εγγράψει συσκευή και έχετε δώσει την συναίνεσής σας για εμπορική επικοινωνία από την Παπαστράτος δικαιούστε να συμμετάσχετε στο εκάστοτε ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών μετά την αγορά ή το χρησιδανεισμό νέας συσκευής από κάποιο Προϊόν της Εταιρείας μας. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων μηχανισμών εξυπηρέτησης πελατών, μετά την πώληση που διαθέτει η Εταιρεία μας ενόψει του ότι τα Προϊόντα μας είναι νέας τεχνολογίας αιχμής με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και ορθής χρήσης καθώς και ανάγκες εξυπηρέτησης ή υποστήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στη χρήση των εν λόγω Προϊόντων. Η συνέχιση ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας του ή η διακοπή του προγράμματος αυτού ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

6.2.2. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε ειδικά για όσους έχετε αγοράσει κάποιο Προϊόν της Εταιρείας μας που περιλαμβάνει ηλεκτρονική συσκευή (νέο προϊόν καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο) για πρώτη φορά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σας μετά την πώληση για υποστήριξη της ορθής και ασφαλούς χρήσης ή ανάγκες εξυπηρέτησης ή προσαρμογής εν γένει του ως προϊόντος νέας τεχνολογίας αιχμής. Εξειδικευμένοι προσωπικοί σύμβουλοι θα επικοινωνούν μαζί σας εντός των πρώτων ημερών από την αγορά της πρώτης σας συσκευής σε κάποιο Προϊόν μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσατε, για να σας παρέχουν πληροφορίες και να λύνουν τις απορίες σας σε σχέση με την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος που έχετε αγοράσει, την καλύτερη συντήρησή του καθώς και για τις μεθόδους καθαρισμού του και φόρτισής του καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την εμπειρία σας κατά την χρήση του προϊόντος.

6.2.3. Το παρόν Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί κατά την εγγραφή της συσκευής σας ότι είναι η πρώτη σας συσκευή σε κάποιο από τα Προϊόντα μας και την έχετε αγοράσει ή την έχετε χρησιδανειστεί μέσω κάποιου Προγράμματος της Παπαστράτος καθώς και αν έχετε δώσει συγκατάθεση για εμπορική επικοινωνία. Επίσης, και σε επόμενη εγγραφή συσκευής σας αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συσκευή είναι άλλη έκδοση (version) του Προϊόντος που έχει ουσιώδεις διαφορές από τις προηγούμενες συσκευές σας.

6.2.4. Εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η παροχή του ανωτέρω προγράμματος μπορείτε να το δηλώσετε στον συνεργάτη μας ή να καλέσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων Όρων. Η διακοπή των επικοινωνιών για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας συνολικά από την Βάση ή άλλα προγράμματά μας στα οποία συμμετέχετε (εκτός αν αιτηθείτε την διαγραφή σας και από αυτά ρητά). Η διακοπή των επικοινωνιών του εν λόγω Προγράμματος συνεπάγεται ωστόσο και διακοπή όλων των επικοινωνιών από την Παπαστράτος.

6.3 Εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Customer Care) βάσει της Καρτέλας σας

Εφόσον έχετε εγγραφεί στην Βάση μας, και έχετε αγοράσει κάποιο Προϊόν, θα σας παρέχουμε εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν στην Καρτέλα σας, όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο, με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς) για να ζητήσετε την συνδρομή μας ή έχετε απορίες ή άλλα θέματα σε σχέση με τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει . Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας θα σας προτείνει λύσεις για τα προβλήματά σας, θα σας καθοδηγεί στην ορθή και ασφαλή χρήση των προϊόντων βάσει των ερωτημάτων σας και θα σας παρέχει εν γένει ό, τι εξυπηρέτηση απαιτείται βάσει των αναγκών σας.


6.4. Πρόγραμμα IQOS TOGETHER

Εφόσον εγγράψετε μια συσκευή IQOS ή IQOS VeeV, ή Lil Solid και έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας, έχετε την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα όπως το IQOS CLUB ή σε συνδυασμό και με τους όρους του IQOS CLUB για την συλλογή και εξαργύρωση πόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER και τυχόν λοιπά προγράμματα που κατά καιρούς παρέχει η Εταιρεία).

Ειδικότερα για το IQOS TOGETHER επισημαίνονται τα εξής:

i) Το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER δίνει την δυνατότητα σε εσάς που είστε ενήλικος καπνιστής και διαθέτετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας, έχετε εγγράψει και διατηρείτε μια τουλάχιστον Συσκευή IQOS ή/και IQOS VeeV ή/και Lil solid, ως καταναλωτής προϊόντων IQOS, έχετε αποδεχτεί τους όρους του IQOS CLUB ή έχετε γίνει ενεργό Μέλος του IQOS CLUB – όποιο από τα δύο προηγηθεί (προκειμένου να ενημερωθείτε προσηκόντως για τον τρόπο λήψης πόντων και εξαργύρωσης) να ενημερώσετε έναν ενήλικο καπνιστή φίλο σας ότι μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ενημερωθεί για Προϊόντα της Παπαστράτος (στο εξής η «Ενημέρωση») είτε α) μέσω ενός συνεργάτη μας με τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στο τηλέφωνο που θα σας δώσει ο φίλος σας είτε β) με προσέλευσή εντός ενός σημείου λιανικής πώλησης IQOS (φυσικού ή ηλεκτρονικού) (συνολικά το «Πρόγραμμα») με τις διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Ο φίλος σας θα πρέπει να είναι ενήλικος καπνιστής, και να μην έχει εγγραφεί/διαθέτει Καρτέλα στην Βάση της Εταιρείας μας και να έχει δώσει συγκατάθεση προς εσάς για να ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω, τα οποία σωρευτικά και μας εγγυάστε κατά την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο (δείτε σχετικά και όρους που αποδέχεται ο φίλος σας).

ii) Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης ενός φίλου σας με τηλεφωνική επικοινωνία από Συνεργάτη μας ή μέσω καταστήματος μπορεί να γίνει χρήση των βημάτων που προβλέπονται κατά την χρήση α) της ειδικής Εφαρμογής εφόσον είστε Μέλος του IQOS CLUB, β) δια μέσου Συνεργάτη μας, γ) δια μέσου της Ιστοσελίδας iqos.gr ή δ) με την χρήση του κινητού σας ως MOBILE CODE ως περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Θα πρέπει επίσης, να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται καθώς και να τηρείται το αριθμητικό όριο που τίθεται κάθε φορά για κάθε χρονική περίοδο.

iii) Εφόσον ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας προβεί σε αγορά Προϊόντος με την χρήση του κωδικού sms ή του IQOS/MOBILE CODE εντός της προθεσμίας που κάθε φορά τίθεται, τότε θα σας αποδίδονται Πόντοι (ο αριθμός τους θα ορίζεται κάθε φορά αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Παπαστράτος και θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στην Πλατφόρμα IQOS CLUB ή σε άλλες πλατφόρμες και μέσα της εταιρείας ή και με ατομική ενημέρωσή σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, ανά περίπτωση – στο εξής η «Πολιτική απόδοσης πόντων»). Η συλλογή και εξαργύρωση πόντων θα είναι δυνατή μόνον δυνάμει των ειδικότερων όρων που τίθενται στους όρους του Προγράμματος καθώς και στους Όρους Χρήσης του IQOS CLUB ανά περίπτωση.

iv) Με την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με την χρήση των δυνατοτήτων α-γ) του σημείου ii) ανωτέρω, ενημερώνεστε για τους όρους του προγράμματος από το παρόν καθώς και επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας και ειδικότερα κατά την χρήση των εν λόγω δυνατοτήτων. Η συμμετοχή σας με την χρήση του IQOS/Mobile Code, προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση και με λινκ στο παρόν άρθρο καθώς και στις δημόσιες αναρτήσεις του Προγράμματος, τις οποίες ευλόγως αναμένεται να έχετε λάβει υπόψη σας πριν την λήψη της συγκατάθεση του φίλου σας για τη χρήση του IQOS/MOBILE CODE και σε κάθε περίπτωση και κατά τον χρόνο ενημέρωσής σας για την χρήση του IQOS/MOBILE CODE από τον φίλο σας.

**Ρητή Επισήμανση: H αναφορά σε προνόμια και προγράμματα στο ανωτέρω άρθρο 6 δεν είναι εξαντλητική, αλλά ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων της Παπαστράτος θα καλείστε να λάβετε γνώση και για τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε προγράμματος, οι οποίοι θα διέπουν και θα καθορίζουν κάθε φορά ειδικότερα την σχέση σας με την Εταιρεία μας για το καθένα από αυτά τα Προγράμματα.

Β. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

7. Περιγραφή της Ιστοσελίδας μας

7.1. Η Ιστοσελίδα iqos.gr αποτελεί σημείο πώλησης των Προϊόντων της Εταιρείας στο οποίο εφόσον εισέλθετε, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία αφού έχετε δηλώσει υπεύθυνα ότι είστε ενήλικος. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Παπαστράτος η οποία και την διαχειρίζεται συνολικά, η πώληση όμως των Προϊόντων δύναται να διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τους Πωλητές κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του Eshop ή Τηλεφωνικά όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η πώληση δύναται να γίνεται δια μέσου συνεργαζόμενων εταιρειών που αποτελούν τρίτους μεταπωλητές της Παπαστράτος ή αντιπροσώπους αυτής και που δύνανται να προβαίνουν σε πώληση των Προϊόντων που διαθέτει η Παπαστράτος στην Ελλάδα (στο εξής οι «Πωλητές»), κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.2. Σημειώνεται ότι εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά μέσω του iqos.gr ή τηλεφωνικά, η δημιουργία του ατομικού σας Λογαριασμού είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος και των συνεργαζομένων Πωλητών ως προς τη λήψη κατά το δυνατόν κατάλληλων εχεγγύων και μέτρων για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και των εσωτερικών πολιτικών μας για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Έτσι, η δημιουργία λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για την κατά το δυνατόν περαιτέρω εξασφάλιση της τήρησης του νομίμου ηλικιακού ορίου των δεκαοκτώ (18) ετών (που επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος σε εσάς). Μέσω της δημιουργίας Λογαριασμού πιστοποιείται, επίσης, η κατοικία σας εντός της Ελληνικής επικράτειας.

8. Δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας

8.1. Αγορά Προϊόντων, πρόσθετων και αξεσουάρ: Δια μέσου της Ιστοσελίδας σας δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να επισκεφτείτε το e-shop για να προβείτε σε αγορά Προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχει προηγηθεί η δημιουργία Λογαριασμού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 7.2 ανωτέρω. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των Προϊόντων δια μέσου του e-shop ή τηλεφωνικά διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του Eshop ή Τηλεφωνικά , των οποίων λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας

Επισημαίνεται ότι η Παπαστράτος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ του εκάστοτε Πωλητή και των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του e-shop.

8.2. Ευρετήριο πλησιέστερου καταστήματος: Η Ιστοσελίδα σας παρέχει επίσης, τη δυνατότητα χρήσης ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την εύρεση του πλησιέστερου φυσικού καταστήματος πώλησης Προϊόντων μας. Το εργαλείο αυτό τίθεται στη διάθεση σας αποκλειστικά για διευκόλυνση σας, το δε αποτέλεσμα που εξάγεται, εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκάστοτε εισαχθέντα από εσάς στοιχεία. Η Παπαστράτος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση του αυτοματοποιημένου εργαλείου, ούτε για τυχόν ανακρίβεια ή απόκλιση αυτών σε σχέση με τις πραγματικές αποστάσεις.

8.3. Ενημερωτική ενότητα για τα Προϊόντα της Εταιρείας: H Παπαστράτος παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα Προϊόντα και την εν γένει λειτουργία τους μέσω σχετικών ενημερωτικών άρθρων, φωτογραφιών, βίντεο εντός της Ιστοσελίδας της ως σημείου πώλησης καπνικών προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή σας και την παροχή των ελάχιστων πληροφοριών που απαιτείται να έχει στη διάθεσή του ένας ενήλικος καταναλωτής καπνικού προϊόντος και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά καπνικού προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η σχετική ανάρτηση γίνεται εντός της Ιστοσελίδας που αποτελεί νόμιμο σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων.

8.4. Δυνατότητα επικοινωνίας σας με την Παπαστράτος: Η επικοινωνία της Παπαστράτος μαζί σας μέσω των εργαλείων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας λαμβάνει χώρα έπειτα από δική σας πρωτοβουλία και αίτημα και σε όχι με πρωτοβουλία της Παπαστράτος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος σας καλεί στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε υποδείξει, η επικοινωνία μαζί σας πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας προηγούμενου αιτήματος και υπό τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος καθώς και των ειδικότερων όρων του εκάστοτε προγράμματος, τους οποίους λαμβάνετε γνώση πριν την αποστολή του αίτηματός σας για επικοινωνία.

9. Γενικοί όροι πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας

9.1.Αποκτάτε καταρχήν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνον εάν δηλώσετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών. Η δυνατότητα διενέργειας αγορών δια μέσου του e-shop είναι δυνατή μόνον κατόπιν δημιουργίας Λογαριασμού, ως προαναφέρθηκε.

9.2. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται επίσης, μόνον σε Χρήστες που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από συσκευή και διεύθυνση IP που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

9.3. Με τους παρόντες Όρους Χρήσης σας παρέχεται μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Παπαστράτος. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται δια του παρόντος δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος χώρου (domain name) «iqos.gr». Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

9.4. Σας καλούμε να μην αναρτάτε και να μην μοιράζεστε δημόσια ή ατομικά με τρίτους το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Τυχόν ανάρτηση, από οποιονδήποτε Χρήστη, περιεχομένου από την παρούσα Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα δεν καθιστά αυτομάτως δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται σωρευτικά οι όροι του άρθρου 9.1. ανωτέρω. Επομένως για να αποκτήσει οποιοσδήποτε τρίτος πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έστω και αν μεταβεί σε αυτήν μέσω συγκεκριμένου link που έχει δημοσιεύσει Χρήστης σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πρέπει να δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών. Οφείλετε επιπροσθέτως να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να μην αναρτώνται σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα, σε ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ανηλίκους.

9.5. Απαγορεύεται ρητώς να προσεγγίσετε οποιονδήποτε ανήλικο σε σχέση με τα προϊόντα καπνού προκειμένου να τον ενημερώσετε ή προτρέψετε να χρησιμοποιήσει την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα Προϊόντα μας.

9.6. Πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο, αντίθετο στους παρόντες Όρους, προσβλητικό ή άσεμνο. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στη φήμη της Παπαστράτος ή αθέμιτη εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση σας με την Παπαστράτος, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Παπαστράτος όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Παπαστράτος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

10.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και στα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παπαστράτος ή εταιρειών του ομίλου Philip Morris άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Παπαστράτος.

10.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται τόσο στους Χρήστες όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Παπαστράτος για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

10.3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Παπαστράτος και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Παπαστράτος ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.

Γ. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν το σύνολο των ανωτέρω (Α και Β)

11. Ειδικός όρος

11.1 Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία είδους συμβουλή ή καθοδήγηση για θέματα υγείας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός σας στο οποίο και σας καλούμε να απευθυνθείτε πάραυτα και να ακολουθήσετε τις συμβουλές του. Εφόσον κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, θέσετε υπόψη μας οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία οποιοδήποτε θέμα υγείας, η Εταιρεία μας οφείλει μόνον να καταγράψει το συμβάν (εντελώς ανώνυμα) και να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

11.2. Τα μη καιόμενα Προϊόντα μας προορίζονται σε ενήλικους Καταναλωτές που δηλώνουν καπνιστές και που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης και δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος ούτε έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα iqos.gr . Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή σας στην Βάση μας (και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Εταιρεία μας) γίνεται βάσει αναγνώρισης και αποδοχής από εσάς των ανωτέρω, κατόπιν προσωπικής σας και ενημερωμένης επιλογής σας, ως ενήλικου καταναλωτή.

12. Περιορισμός ευθύνης της Παπαστράτος

12.1. Εισέρχεστε και πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα καθώς και εγγράφεστε στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών μας με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη εν πλήρει γνώση σας ότι επισκέπτεστε σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής σας ότι είστε άνω των 18 ετών και καπνιστής.

12.2. Η σύνδεσή σας με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής σας. Η Παπαστράτος δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και λοιπών εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα και σε εφαρμογές, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις λοιπές εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η Παπαστράτος σας ενημερώνει ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η ενημέρωση για τα Προϊόντα (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μόνον μέσω του e-shop) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα.

12.3. Η Παπαστράτος λαμβάνει εύλογα μέσα και εχέγγυα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ήτοι από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 των παρόντων Όρων ανωτέρω ως περιγράφεται και στους παρόντες όρους. Προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 30 λεπτά άνευ ουδεμίας ενέργειάς σας (ώστε να μην παραμένει ανοιχτή η Ιστοσελίδα προς θέαση). Ωστόσο και εσείς οφείλετε να λαμβάνετε κάθε δυνατή πρόνοια προς αποφυγή χρήσης της Ιστοσελίδας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως, ενδεικτικά, να αποφεύγετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ενώπιον τέτοιων προσώπων (π.χ. ενδεικτικά ανήλικοι, ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα κλπ) ή να αφήνετε την Ιστοσελίδα ανοιχτή ή/και άνευ δικής σας επίβλεψης ενώπιον των προσώπων αυτών.

12.4. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Παπαστράτος, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη», ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας, προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

12.5. Η παρούσα Ιστοσελίδα δύναται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Παπαστράτος και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Παπαστράτος δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Η Παπαστράτος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

12.6. Επιπλέον, φέρετε ως Χρήστες την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την Παπαστράτος σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω).

13. Λοιποί Όροι

Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

13.1. να μεταβάλλει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης και να επιλέξει τον τρόπο προσήκουσας ενημέρωσης των Χρηστών (είτε ατομικά στα στοιχεία επικοινωνίας είτε με δημόσιες αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα είτε και συνδυαστικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση της)

13.2. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,

13.3. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και,

13.4. να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης, η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι τυχόν διαφορά κατά της Παπαστράτος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή για την επίλυση θεμάτων από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Παπαστράτος και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον Χρήστη και την Παπαστράτος, είναι δε αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Παπαστράτος ή Χρήστη). Ειδικότερα, η Παπαστράτος δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τα ανωτέρω και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα απενεργοποιείται ο Λογαριασμός σας συνολικά κατά τα προαναφερόμενα. Εσείς μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους ακολουθώντας την διαδικασία Διαγραφής σας βάσει του άρθρου 5 ανωτέρω.

15.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

15.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

15.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για πωλήσεις προϊόντων μέσω e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022

Αυτά τα προϊόντα καπνού βλάπτουν την υγεία σας και είναι εθιστικά.