Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Ποια είναι η εταιρεία μας

Οι παρόντες όροι (στο εξής γενικά οι «Όροι και Προϋποθέσεις») διέπουν την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα iqos.gr (στο εξής η Ιστοσελίδα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Παπαστράτος» ή η «Εταιρεία» ή «Εμείς») για τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες και διαδικασίες.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI αποτελούν σύνολο που εφαρμόζονται και ισχύουν στη μεταξύ μας σχέση για όσα ρυθμίζονται στο παρόν (στο εξής συνολικά οι «Όροι Χρήσης»).

2. Σε ποιους απευθύνονται οι παρόντες Όροι

Η παρούσα Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη κατά την οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρεία μας και τα προϊόντα της)

ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων

iii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και

iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «εσείς» ή ο «Χρήστης» ή «ο Καταναλωτής»).

3. Περιγραφή της Ιστοσελίδας μας

3.1. Η Παπαστράτος παράγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην ελληνική αγορά μεταξύ άλλων και νέα προϊόντα καπνού που καταναλώνονται χωρίς διαδικασία καύσης (μη καπνιζόμενα), ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα προϊόντα νικοτίνης (ηλεκτρονικές συσκευές και αναλώσιμα) και άλλα συναφή προϊόντα καθώς και πρόσθετα και αξεσουάρ, ανά περίπτωση (εφεξής το «Προϊόν» ή τα «Προϊόντα»).

3.2. Η παρούσας Ιστοσελίδα αποτελεί σημείο πώλησης των Προϊόντων της Εταιρείας στις οποίες εφόσον εισέλθετε, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία αφού έχετε δηλώσει υπεύθυνα ότι είστε ενήλικος. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Παπαστράτος η οποία και την διαχειρίζεται συνολικά, η πώληση όμως των Προϊόντων δύναται να διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τους Πωλητές κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του eshop iqos.gr ή Τηλεφωνικά (συνολικά τα «Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πώλησης») όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η πώληση δύναται να γίνεται δια μέσου συνεργαζόμενων εταιρειών που αποτελούν τρίτους μεταπωλητές της Παπαστράτος ή αντιπροσώπους αυτής και που δύνανται να προβαίνουν σε πώληση των Προϊόντων που διαθέτει η Παπαστράτος στην Ελλάδα (στο εξής οι «Πωλητές»), κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.3. Σημειώνεται ότι εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πώλησης, η δημιουργία του ατομικού σας Λογαριασμού είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος και των συνεργαζομένων Πωλητών ως προς τη λήψη κατά το δυνατόν κατάλληλων εχεγγύων και μέτρων για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και των εσωτερικών πολιτικών μας για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Έτσι, η δημιουργία λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για την κατά το δυνατόν περαιτέρω εξασφάλιση της τήρησης του νομίμου ηλικιακού ορίου των δεκαοκτώ (18) ετών (που επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος σε εσάς). Μέσω της δημιουργίας Λογαριασμού πιστοποιείται, επίσης, η κατοικία σας εντός της Ελληνικής επικράτειας. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει Λογαριασμό στο zyn.com μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κινητό και τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την είσοδό σας στον Λογαριασμό σας και στο iqos.gr και αντίστροφα.

3.4. Σημαντική νομική σημείωση: Μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων πωλούνται τα Προϊόντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 1.1 . H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2. και έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των Καταναλωτών για τα Προϊόντα και την δυνατότητα διενέργειας εξ’ αποστάσεως αγορών Προϊόντων κατόπιν πρωτοβουλίας του Καταναλωτή και δεν αποτελεί υπόδειξη ή προτροπή για αγορά Προϊόντος. Η Παπαστράτος λαμβάνει κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα για την αποφυγή πώλησης των Προϊόντων σε ανηλίκους (όπως ενδεικτικά δήλωση ενηλικότητας κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή στην έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, δημιουργία λογαριασμού, έλεγχος ενηλικότητας κατά την παράδοση κλπ εύλογα μέτρα ανά περίπτωση). Οι Καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της Παπαστράτος με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τους κινδύνους που ενέχει η χρήση προϊόντων νικοτίνης για την υγεία τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχουν οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ή απόδειξη ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους ή/και αρνείται να συνεργαστεί στο πλαίσιο επιβεβαίωσης των ανωτέρω.

4. Δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας

4.1. Αγορά Προϊόντων, πρόσθετων και αξεσουάρ: Σας δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να επισκεφτείτε το eshop για να προβείτε σε αγορά Προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχει προηγηθεί η δημιουργία Λογαριασμού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3. ανωτέρω. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των Προϊόντων από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του Eshop ή Τηλεφωνικά , των οποίων λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

Επισημαίνεται ότι η Παπαστράτος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ του εκάστοτε Πωλητή και των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του e-shop.

4.2. Ευρετήριο πλησιέστερου καταστήματος: Σας παρέχει επίσης, τη δυνατότητα χρήσης ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την εύρεση του πλησιέστερου φυσικού καταστήματος πώλησης Προϊόντων μας. Το εργαλείο αυτό τίθεται στη διάθεση σας αποκλειστικά για διευκόλυνση σας, το δε αποτέλεσμα που εξάγεται, εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκάστοτε εισαχθέντα από εσάς στοιχεία. Η Παπαστράτος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση του αυτοματοποιημένου εργαλείου, ούτε για τυχόν ανακρίβεια ή απόκλιση αυτών σε σχέση με τις πραγματικές αποστάσεις.

4.3. Ενημερωτική ενότητα για τα Προϊόντα της Εταιρείας: H Παπαστράτος παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα Προϊόντα και την εν γένει λειτουργία τους μέσω σχετικών ενημερωτικών άρθρων, φωτογραφιών, βίντεο εντός των Ιστοσελίδων της ως σημείου πώλησης καπνικών προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή σας και την παροχή των ελάχιστων πληροφοριών που απαιτείται να έχει στη διάθεσή του ένας ενήλικος καταναλωτής καπνικού προϊόντος και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά καπνικού προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η σχετική ανάρτηση γίνεται εντός των Ιστοσελίδωνπου αποτελεί νόμιμο σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων.

4.4. Δυνατότητα επικοινωνίας σας με την Παπαστράτος: Η επικοινωνία της Παπαστράτος μαζί σας μέσω των εργαλείων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας λαμβάνει χώρα έπειτα από δική σας πρωτοβουλία και αίτημα και σε όχι με πρωτοβουλία της Παπαστράτος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος σας καλεί στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε υποδείξει, η επικοινωνία μαζί σας πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας προηγούμενου αιτήματος και υπό τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος καθώς και των ειδικότερων όρων του εκάστοτε προγράμματος, τους οποίους λαμβάνετε γνώση πριν την αποστολή του αίτηματός σας για επικοινωνία.

5. Γενικοί όροι πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας

5.1.Αποκτάτε καταρχήν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μόνον εάν δηλώσετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών. Η δυνατότητα διενέργειας αγορών δια μέσου του εκάστοτε e-shop είναι δυνατή μόνον εφόσον δημιουργήσετε ή έχετε ήδη Λογαριασμό, ως προαναφέρθηκε στο άρθρο 3.2.

5.2. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται, μόνον σε Χρήστες που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στιςΙστοσελίδες από συσκευή και διεύθυνση IP που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

5.3. Με τους παρόντες Όρους Χρήσης σας παρέχεται μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Παπαστράτος. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται δια του παρόντος δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσή της και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η Παπαστράτος και οι δικαιοπάροχοι της, διατηρούν αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος χώρου (domain name) «iqos.gr», και «iqos.com». Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

5.4. Σας καλούμε να μην αναρτάτε και να μην μοιράζεστε δημόσια ή ατομικά με τρίτους το περιεχόμενό της. Τυχόν ανάρτηση, από οποιονδήποτε Χρήστη, περιεχομένου από την Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα δεν καθιστά αυτομάτως δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενό της. . Η πρόσβαση σε αυτήν και η διενέργεια αγορών είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται σωρευτικά οι όροι του άρθρου 5.1. και 2 ανωτέρω. Επομένως για να αποκτήσει οποιοσδήποτε τρίτος πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έστω και αν μεταβεί σε αυτήν μέσω συγκεκριμένου link που έχει δημοσιεύσει Χρήστης σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πρέπει να δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών. Οφείλετε επιπροσθέτως να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να μην αναρτώνται σύνδεσμοι προς την Ιστοσελίδα σε τρίτες ιστοσελίδες ή μέσα που απευθύνονται σε ανηλίκους.

5.5. Απαγορεύεται ρητώς να προσεγγίσετε οποιονδήποτε ανήλικο προκειμένου να τον ενημερώσετε ή προτρέψετε να χρησιμοποιήσει την παρούσα ή τα Προϊόντα μας.

5.6. Πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο, αντίθετο στους παρόντες Όρους, προσβλητικό ή άσεμνο. Η χρήση αυτής είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στη φήμη της Παπαστράτος ή αθέμιτη εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση σας με την Παπαστράτος, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Παπαστράτος όταν δεν υφίσταται. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται η Ιστοσελίδα σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος των Ιστοσελίδων πλην της αρχικής που περιλαμβάνει και την δήλωση ενηλικότητας. Η Παπαστράτος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

6.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και στα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτή ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παπαστράτος ή εταιρειών του ομίλου Philip Morris άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Παπαστράτος.

6.2 Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται τόσο στους Χρήστες όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στις Ιστοσελίδες. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Παπαστράτος για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

6.3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Παπαστράτος και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Παπαστράτος ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.

7. Ειδικός όρος

7.1 Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία είδους συμβουλή ή καθοδήγηση για θέματα υγείας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός σας στο οποίο και σας καλούμε να απευθυνθείτε πάραυτα και να ακολουθήσετε τις συμβουλές του. Εφόσον κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, θέσετε υπόψη μας οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία οποιοδήποτε θέμα υγείας, η Εταιρεία μας οφείλει μόνον να καταγράψει το συμβάν (εντελώς ανώνυμα) και να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

7.2. Τα Προϊόντα μας προορίζονται σε ενήλικους Καταναλωτές που δηλώνουν καπνιστές και που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης και δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος ούτε έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

8. Περιορισμός ευθύνης της Παπαστράτος

8.1. Εισέρχεστε και πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα μας με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη εν πλήρει γνώση σας ότι επισκέπτεστε σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής σας ότι είστε άνω των 18 ετών και καπνιστής.

8.2. Η σύνδεσή σας γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής σας. Η Παπαστράτος δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των λοιπών εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην εκάστοτε Ιστοσελίδα και σε εφαρμογές, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία των Ιστοσελίδων (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με την εκάστοτε Ιστοσελίδα και τις λοιπές εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η Παπαστράτος σας ενημερώνει ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η ενημέρωση για τα Προϊόντα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα.

8.3. Η Παπαστράτος λαμβάνει εύλογα μέσα και εχέγγυα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ήτοι από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 των παρόντων Όρων ανωτέρω ως περιγράφεται και στους παρόντες όρους. Προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 30 λεπτά άνευ ουδεμίας ενέργειάς σας (ώστε να μην παραμένουν ανοιχτές οι Ιστοσελίδες προς θέαση). Ωστόσο και εσείς οφείλετε να λαμβάνετε κάθε δυνατή πρόνοια προς αποφυγή χρήσης της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως, ενδεικτικά, να αποφεύγετε να κάνετε χρήση αυτής ενώπιον τέτοιων προσώπων (π.χ. ενδεικτικά ανήλικοι, ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα κλπ) ή να αφήνετε την Ιστοσελίδα ανοιχτή ή/και άνευ δικής σας επίβλεψης ενώπιον των προσώπων αυτών.

8.4. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Παπαστράτος, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη», ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 για IQOS ή/και 210 4193777 για ZYN (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση τών Ιστοσελίδών, προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

8.5. Η παρούσα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Παπαστράτος και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Παπαστράτος δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Η Παπαστράτος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων

9. Λοιποί Όροι

Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

9.1. να μεταβάλλει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης και να επιλέξει τον τρόπο προσήκουσας ενημέρωσης των Χρηστών (είτε ατομικά στα στοιχεία επικοινωνίας είτε με δημόσιες αναρτήσεις στην Ιστοσελιδα είτε και συνδυαστικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση της)

9.2. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου των Ιστοσελίδων,

9.3. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) των Ιστοσελίδων καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και,

9.4. να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος αυτής . Επίσης, η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη , να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με της νόμτης της Ελλάδας και τυχόν διαφορά κατά της Παπαστράτος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τωνΙστοσελίδων ή για την επίλυση θεμάτων από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

11. Τελικές διατάξεις

11.1. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

11.2. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

11.3. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2024.