ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IQOS

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

1.1. Η πρόσβαση ή/και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα www.iqos.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που μαζί με την Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο (στο εξής οι «Όροι Χρήσης»). Η Ιστοσελίδα www.iqos.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Παπαστράτος»). Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, η εγγραφή στη λίστα για την λήψη του δελτίου Νέων (newsletter) που αποστέλλεται από την Παπαστράτος, οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή άλλης μορφής ενημέρωση) παρέχεται από την Ιστοσελίδα, η αναζήτηση του πλησιέστερου καταστήματος για την προμήθεια προϊόντων καθώς και η επικοινωνία με την Παπαστράτος και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, απευθύνονται σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτή),

ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων

iii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και

iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Χρήστες»).

Για την πλήρη πρόσβαση του Χρήστη στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, για τη διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς προϊόντων IQOS και συναφών προϊόντων (εφεξής Προϊόντων) απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους. Η δημιουργία λογαριασμού είναι μεταξύ άλλων απαραίτητη και για την κατά το δυνατόν περαιτέρω εξασφάλιση της τήρησης του ηλικιακού ορίου των 18 ετών, το οποίο καθιστά επιτρεπτή την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες θα πρέπει επίσης να πιστοποιούν την κατοικία τους εντός της Ελληνικής επικράτειας.

1.2. Η Παπαστράτος λαμβάνει συνολικά εύλογα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση των εν γένει προϊόντων καπνού. H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου ανωτέρω, έχει σαν βασικό σκοπό την προϊοντική ενημέρωση κατόπιν πρωτοβουλίας του Επισκέπτη/Χρήστη- και δεν αποτελεί υπόδειξη ή προτροπή για αγορά Προϊόντος. Τα Προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των νέων προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τον Νόμο 4419/2016. Οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τον κίνδυνο για την υγεία τους.

1.3. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. H Παπαστράτος καλεί τους Χρήστες να διαβάσουν με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας. Η είσοδος προς πλοήγηση στην Ιστοσελίδα καθώς και η δημιουργία λογαριασμού του Χρήστη συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του Χρήστη. Ο Χρήστης οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωση πέρα από την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Παπαστράτος ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή του Χρήστη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή και να ενημερώσει σχετικά την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr, άλλως η από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης είναι ανεπιφύλακτη.

1.4. Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,

γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και,

δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

2.Δυνατότητες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας

2.1. Ενημερωτική ενότητα για το IQOS

H Παπαστράτος παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα Προϊόντα και την εν γένει λειτουργία τους και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή του Χρήστη και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος. Η Παπαστράτος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε Χρήστη/επισκέπτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Ιστοσελίδα ή αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα.

2.2 Ευρετήριο πλησιέστερου καταστήματος

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα χρήσης ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την εύρεση του πλησιέστερου καταστήματος πώλησης Προϊόντων. Το εργαλείο αυτό τίθεται στη διάθεση του Χρήστη αποκλειστικά για διευκόλυνση του, το δε αποτέλεσμα που εξάγεται, εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκάστοτε εισαχθέντα από το Χρήστη στοιχεία. Η Παπαστράτος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση του αυτοματοποιημένου εργαλείου, ούτε για τυχόν ανακρίβεια ή απόκλιση αυτών σε σχέση με τις πραγματικές αποστάσεις.

2.3 Επικοινωνία με την Παπαστράτος

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο Χρήστη ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. Η επικοινωνία της Παπαστράτος με το Χρήστη, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ιστοσελίδα, λαμβάνει χώρα έπειτα από πρωτοβουλία και αίτημα του ίδιου του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται με πρωτοβουλία της Παπαστράτος ακόμα και στις περιπτώσεις που η ίδια Παπαστράτος καλεί τον Χρήστη στα υποδειχθέντα από αυτόν στοιχεία επικοινωνίας καθώς και στην περίπτωση αυτή η Παπαστράτος προβαίνει σε επικοινωνία μαζί του μόνο έπειτα από προηγούμενο αίτημά του και υπό τους όρους της Πολιτικής Προστασίας του Απορρήτου που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

2.4. Αγορά προϊόντων IQOS, πρόσθετων και αξεσουάρ

Δια μέσου της ιστοσελίδας δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να επισκεφτεί το Eshop για να προβεί σε αγορά προϊόντων IQOS (και λοιπών πρόσθετων και αξεσουάρ), στο εξής συνολικά τα «Προϊόντα». Προς τον σκοπό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχει προηγηθεί η δημιουργία λογαριασμού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3. ανωτέρω και στο άρθρο 3 κατωτέρω. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις Προϊόντων δια μέσου του Eshop διενεργούνται από την εταιρεία με την επωνυμία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Θέση Λάκος, Καματερό με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 44413707000, ΑΦΜ 094509258, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. τηλεφώνου 210 5517821, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 5596411, ως ανεξάρτητο τρίτο συνεργάτη – μεταπωλητή της Παπαστράτος (στο εξής η «Foodlink»), ο οποίος φέρει και την πλήρη ευθύνη προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων ως προς το Eshop καθώς και έναντι των αγοραστών. Το Eshop διέπεται και από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων IQOS – ΜΕΡΟΣ Β, ως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

3. Δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα

3.1. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ακόμα και αν δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα ή και καθόλου στην ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων, προκειμένου και μόνον να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως αναγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Παπαστράτος. Ωστόσο η διενέργεια αγορών από το Eshop προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη και την δημιουργία Λογαριασμού ως περιγράφεται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη με τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί βάσει των ανωτέρω, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση τόσο για την πλοήγηση στο διευρυμένο συνολικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όσο και για την πλοήγηση στο Eshop, την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή/και την εν γένει ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως (δια μέσου του Eshop ή/και τηλεφωνικά).

Ειδικότερα, η συλλογή των υποχρεωτικών δεδομένων του Χρήστη μέσω δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη και η επεξεργασία αυτών από την Παπαστράτος είναι απαραίτητη για την δυνατότητα πλοήγησης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα και την περαιτέρω θέαση περιεχομένου με σκοπό την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους. Επίσης, η συλλογή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την Παπαστράτος είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας με την FOODLINK για την μεταπώληση των προϊόντων της FOODLINK δια μέσου του Eshop της Ιστοσελίδας. Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα προκειμένου η Παπαστράτος να λάβει κάθε εύλογο πρόσθετο μέτρο προστασίας και κατά το δυνατόν εξασφάλισης ότι δεν θα προχωρήσουν στην πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου τυχόν ανήλικοι και για σκοπούς ταυτοποίησης του Χρήστη από την Ιστοσελίδα.

Έτσι, ο Χρήστης για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και για να μπορεί, αν και εφόσον το επιθυμεί, στη συνέχεια να προβεί σε οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων από το Eshop απαιτείται η δημιουργία Λογαριασμού.

3.2. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει κατά την εγγραφή του τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί) στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1.2. της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να τα διατηρεί αυτά ορθά, αλήθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθόλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Παπαστράτος δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Χρήστης, η Παπαστράτος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επιπλέον ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από το Χρήστη. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στο Χρήστη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από το Χρήστη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Παπαστράτος σχετικά).

3.3. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων

α) Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσει ο ίδιος ο Χρήστης με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Παπαστράτος για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό ο Χρήστης θα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, στον Λογαριασμό του και στο EShop και τον οποίο κωδικό οφείλει να τον διατηρεί πάντοτε μυστικό και ασφαλή.

β) Ειδικότερα, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης οφείλει να αποφεύγει τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (και ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά προς τυχόν ανήλικους). Επίσης, κάθε Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Παπαστράτος αν έχει λόγους να πιστεύει ότι

i) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης του θα μπορούσαν ή ενδέχεται να έχουν γίνει γνωστά σε τρίτο ή

ii) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

iii) Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Παπαστράτος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη είτε απέναντι στον LSP που πωλεί τα Προϊόντα στο Eshop ή σε άλλους τρίτους, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστης εφόσον ο Χρήστης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει την Παπαστράτος προσηκόντως στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

3.4. Ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού

Μετά την παροχή/υποβολή των ως άνω δεδομένων και την επιτυχή δημιουργία Λογαριασμού, ο Χρήστης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Παπαστράτος στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ενεργοποιήσει, μέσω ενός συνδέσμου, την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Μετά την ενεργοποίηση, ο Χρήστης θα λαμβάνει νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τον ενημερώνει για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη. Η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν, να συνδέεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που είχε ορίσει κατά το στάδιο δημιουργίας λογαριασμού. Κάθε Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο προφίλ του, προσπελαύνοντας το τμήμα της Ιστοσελίδας που ονομάζεται «My IQOS™».

3.5. Διαγραφή Λογαριασμού – Λήξη σύμβασης με Παπαστράτος

Ειδικότερα:
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, πατώντας στο κουμπί Απενεργοποίηση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Eshop τότε θα απενεργοποιείται και ο λογαριασμός του συνολικά και θα καθίσταται αδύνατη η εν γένει πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα (από το σημείο και μετά που απαιτείται η εγγραφή ενός Χρήστη), αφού η ύπαρξη και των δύο λογαριασμών αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ορθή και σύννομη οργάνωση και λειτουργία του συνόλου της Ιστοσελίδας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1. και στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου. Μετά την απενεργοποίηση τα δεδομένα του λογαριασμού του διατηρούνται για έξι (6) μήνες. Εντός του χρονικού διαστήματος αυτού ο Χρήστης δύναται να ενεργοποιήσει και πάλι τον λογαριασμό του, άλλως τα δεδομένα του διαγράφονται. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί η διαγραφή των στοιχείων του να είναι άμεση θα πρέπει να το δηλώσει συγκεκριμένα αποστέλλοντας email στο contact@iqos.gr ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

Διευκρινίζεται πάντως ότι απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού δεν συνεπάγεται και διαγραφή του Χρήστη από την λίστα επικοινωνίας της Παπαστράτος.

α) Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Παπαστράτος ή Χρήστη).

β) Η Παπαστράτος δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα απενεργοποιείται ο λογαριασμός του Πελάτη συνολικά κατά τα προαναφερόμενα.

γ) Η Παπαστράτος δικαιούται να διαγράψει και τον Λογαριασμό ενός Χρήστης ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο. Ιδίως δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική πλοήγηση ή/και χρήση της Ιστοσελίδας (που διαπίστωσε η ίδια ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε τρίτου). Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται προς επιβεβαίωση ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα επανεγγραφεί στην Ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι η διαγραφή του Λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο καθιστά ανενεργή την πρόσβαση τόσο στο διευρυμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όσο και στο Eshop καθότι ως έχει προαναφερθεί ο Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την περαιτέρω πλοήγηση στην Ιστοσελίδας συνολικά και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την περαιτέρω είσοδο σε αυτήν.

4. Άδεια πρόσβασης, πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

4.1. O Χρήστης αποκτά καταρχήν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνον αν δηλώσει υπεύθυνα ότι είναι άνω των 18 ετών. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε Χρήστες που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από συσκευή και διεύθυνση ip που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Κατόπιν, η πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η δυνατότητα διενέργειας αγορών δια μέσου του EShop (που διαχειρίζεται ο LSP) είναι δυνατή μόνον κατόπιν δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη υπό τους όρους τού άρθρου 3 ανωτέρω.

4.2. Με την αποδοχή των παρόντων όρων Χρήσης παρέχεται στον Χρήστη μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Παπαστράτος. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στον Χρήστη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name iqos.gr Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

4.3. Τυχόν ανάρτηση από οποιονδήποτε Χρήστη περιεχομένου από την παρούσα Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα δεν καθιστά αυτομάτως δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται σωρευτικά οι όροι του άρθρου 4.1. ανωτέρω! Επομένως για να αποκτήσει οποιοσδήποτε τρίτος πρόσβαση στην ιστοσελίδα έστω και αν μεταβεί σε αυτήν μέσω συγκεκριμένου link που έχει δημοσιεύσει Χρήστης σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να μην αναρτώνται σε ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ανηλίκους. Απαγορεύεται να προσεγγίσει εν γνώσει του οποιονδήποτε ανήλικο σχέση με τα προϊόντα καπνού προκειμένου να τον ενημερώσει ή προτρέψει να χρησιμοποιήσει την παρούσα Ιστοσελίδα.

4.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο Χρήστης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της Παπαστράτος, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με την Παπαστράτος, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Παπαστράτος όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Παπαστράτος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

4.5. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Παπαστράτος και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Δεν επιτρέπεται στο Χρήστη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Παπαστράτος ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Παπαστράτος για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

4.6. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

4.7. Επιπρόσθετα, ο Χρήστης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί δυσαρέσκεια σε άλλους Χρήστες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο Χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η Παπαστράτος γνωρίζει στους πελάτες της ότι θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

4.8. Ο Χρήστης προβαίνει σε χρήση της Ιστοσελίδας με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεσή του Χρήστη με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής του.

4.9. Η παρούσα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Παπαστράτος και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Παπαστράτος δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις Προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η Παπαστράτος δεν δύναται να ελέγξει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας.Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο Χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η Παπαστράτος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

5.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

5.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδαςδεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Χρήστης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται τόσο στους Χρήστες όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Παπαστράτος ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε εταιρείες του ομίλου Philip Morris. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Παπαστράτος ή των σημάτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου Philip Morris άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Παπαστράτος.

6. Πλαίσιο λειτουργίας Ιστοσελίδας και περιορισμός ευθύνης Παπαστράτος

6.1. Η Παπαστράτος δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία των Ιστοτόπων ή/και Εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στους Ιστότοπους ή/και στις Εφαρμογές, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή/και Εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου η Παπαστράτος ενημερώνει το Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η προβολή των Προϊόντα (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μόνον μέσω του Eshop που ανήκει στον LSP) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα.

6.2. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ίδια μέσα του Χρήστη κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.7. Η Παπαστράτος και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει (χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL - Secure Sockets Layer - 256-bit). Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που παρά τα εύλογα μέτρα που λαμβάνει, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που παρεμποδίζει την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης η Παπαστράτος δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

6.3. Η Παπαστράτος επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στην Ιστοσελίδα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το Eshop. Η Παπαστράτος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η Παπαστράτος δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Χρήστης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα του παρέχει πρόσβαση.

6.4. Η Παπαστράτος λαμβάνει κάθε εύλογο μέσο για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ήτοι από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.1. ανωτέρω. Προς τον σκοπό αυτό η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 30 λεπτά άνευ ουδεμίας ενέργειας του Χρήστη. Ωστόσο και ο ίδιος ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατή πρόνοια προς αποφυγή χρήσης της Ιστοσελίδας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως ενδεικτικά να αποφεύγει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ενώπιον τέτοιων προσώπων (π.χ. ενδεικτικά ανήλικοι, ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα κλπ) ή να αφήνει την Ιστοσελίδα ανοιχτή ή/και άνευ δικής του επίβλεψης ενώπιον των προσώπων αυτών.

6.5. Επειδή είναι τεχνικά αδύνατον (ούτε και υφίσταται και νόμιμη υποχρέωση προς τούτο) η Παπαστράτος δεν ελέγχει και δεν δύναται να ελέγχει την τυχόν ανάρτηση περιεχομένου (έστω και υπό τους περιορισμούς πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 4.3 ανωτέρω) από τον Χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων που απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα κατ’ άρθρο 1.1. ανωτέρω. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε οι αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.3. ανωτέρω.

6.6. Ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει προϊόντα καπνού. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Παπαστράτος, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμεληττί την Παπαστράτος contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

6.7. Η Παπαστράτος αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση των Ιστοτόπων ή/και των Εφαρμογών της ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης των Ιστοτόπων/Εφαρμογών, την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή στο Eshop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Παπαστράτος, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

6.8. Επισημαίνεται ότι η Παπαστράτος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ του LSP και των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του Eshop. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του LSP ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με ή εξαιτίας ή με αφορμή την σύμβασης αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop, o Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στον LSP και συγκεκριμένα στις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης εκ παραδρομής επικοινωνήσει με την Παπαστράτος για οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το Eshop θα προωθήσει το μήνυμα ή θα ενημερώσει απευθείας τον LSP.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης και η Παπαστράτος συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

8. Τελικές διατάξεις

8.1. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Παπαστράτος και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον Χρήστη και την Παπαστράτος. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

8.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

8.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

8.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

ΤΜΗΜΑ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IQOS ΜΕΣΩ ΤΟΥ ESHOP Η’/ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Γενικά για τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών IQOS

1.1. Η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών προϊόντων IQOS και λοιπών πρόσθετων και αξεσουάρ σχετικών με το IQOS (εφεξής «Προϊόντα»), πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι προσβάσιμο στην Ιστοσελίδα (εφεξής το «Eshop»). Ειδικότερα, η οργάνωση, λειτουργία και διενέργεια των εξ αποστάσεως πωλήσεων των Προϊόντων και η εν γένει διάθεσή τους μέσω του Eshop ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών θα πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και διακριτικό τίτλο ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Θέση Λάκος, Καματερό με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 44413707000, ΑΦΜ 094509258, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. τηλεφώνου 210 5517821, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 5596411 (εφεξής «η Foodlink»), η οποία αποτελεί τρίτο νομικό πρόσωπο συνεργαζόμενο εμπορικά για την πώληση των Προϊόντων μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικά με την εταιρεία με την επωνυμία Παπαστράτος ΑΒΕΣ (εφεξής η «Παπαστράτος»). Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και πλοήγηση στο Eshop, η διενέργεια αγοράς μέσω αυτού ή τηλεφωνικά, οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, περιεχόμενο οποιαδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή ενημέρωση παρέχεται από το Eshop, καθώς οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω του Eshop, απευθύνονται σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ι) είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτή),

ιι) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων

ιιι) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και

iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Χρήστες»).

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα και στο Eshop δύνανται να προβούν σε αγοραπωλησία δια μέσου του Eshop ή τηλεφωνικά (στο εξής οι «Πελάτες). Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των εν λόγω όρων κατά την προσέλευση Πελάτη σε κατάστημα IQOS που έχει οριστεί ως σημείο παραλαβής Προϊόντος για Προϊόν που ο Πελάτης έχει παραγγείλει δια μέσου του Eshop ή τηλεφωνικά, το κατάστημα IQOS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση των Προϊόντων στον Πελάτη.

1.2. Η Foodlink λαμβάνει συνολικά εύλογα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση των εν γένει προϊόντων καπνού. H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου ανωτέρω και έχει σαν μοναδικό σκοπό την προϊοντική ενημέρωση και εξ αποστάσεως αγοραπωλησία των Προϊόντων κατόπιν πρωτοβουλίας του Χρήστη/Πελάτη και δεν αποτελεί υπόδειξη ή προτροπή για αγορά Προϊόντος. Τα Προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των νέων προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τον Νόμο 4419/2016. Οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τον κίνδυνο για την υγεία τους.

1.3. Η πρόσβαση και η διενέργεια αγορών Προϊόντων από το Eshop, αλλά και δια μέσου τηλεφωνικών παραγγελιών, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου της Foodlink (στο εξής αναφερόμενοι συνολικά ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Foodlink ανά πάσα χρονική στιγμή. H Foodlink καλεί τους Πελάτες να διαβάσουν με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη, πλοήγηση ή χρήση του Eshop ή διενέργεια αγοράς μέσω αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή του Πελάτη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο Πελάτης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στο Eshop ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτό καθώς και από τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτού, άλλως η αποδοχή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ανεπιφύλακτη. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της πλοήγησης στο Εshop και η διενέργεια αγορών από αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εκ μέρους του Πελάτη.

1.4.Ο Πελάτης θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά τόσο τους Όρους Χρήσης που αφορούν στην πλοήγησή του στο γενικό περιεχόμενο της της Ιστοσελίδας (ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) όσο και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Eshop και στη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών μέσω του Eshop ή/και τηλεφωνικά, καθώς άπαντες δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς με απλή ανάρτηση τους στο διαδίκτυο (και ισχύ τους από την ανάρτησή τους). Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά):

α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, μέρος ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων,

β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Eshop,

γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Eshop καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών,

δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο του Eshop ή σε μέρος αυτού,

ε) να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία του,

στ) να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά ή να καταργεί την πώληση Προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών,

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του Eshop και τις χρεώσεις, καθώς επίσης και

θ) να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, να διενεργεί διαγωνισμούς κ.ο.κ.

1.5. Το Eshop παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εργαλείου προβολής προϊόντος ανά κατηγορία. Το αυτοματοποιημένο εργαλείο τίθεται στη διάθεση του Πελάτη αποκλειστικά για διευκόλυνσή του χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν επιπλέον κριτήρια του Πελάτη ή άλλες παραμέτρους που δύνανται να καθορίζουν την επιλογή του Πελάτη. H Foodlink δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκύψει σε Πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη πληροφοριών ή αποτελεσμάτων που προκύπτει από τη χρήση του εργαλείου προβολής προϊόντος ανά κατηγορία.

Δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα ως προαπαιτούμενο στάδιο για τη διενέργεια αγοράς Προϊόντων μέσω του Eshop ή/και των τηλεφωνικών παραγγελιών

2.1. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων απαιτείται να έχει προηγηθεί η δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας της Παπαστράτος. Η δημιουργία λογαριασμού είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Foodlink (ως πωλητή) και της Παπαστράτος (ως προμηθευτή/εισαγωγέα) σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Foodlink αλλά και της Παπαστράτος αναφορικά με τα νέα προϊόντα καπνού. Για τον σκοπό αυτό και για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της χρήσης της Ιστοσελίδας (που περιλαμβάνει και την προβολή και ανάρτηση προς πώληση Προϊόντων από την Foodlink) ο Χρήστης δημιουργεί Λογαριασμό Χρήστη που διέπεται τόσο από την Πολιτική Απορρήτου της Παπαστράτος όσο και από την Πολιτική Απορρήτου της Foodlink κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές και για τους ξεχωριστούς σκοπούς του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Παπαστράτος και FOODLINK). Η FOODLINK αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού Χρήστη για τους σκοπούς του Eshop και εν γένει για ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας και αγοραπωλησίας από το Eshop. Η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πλοήγηση στο Eshop και για την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή/και την εν γένει ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δια μέσου του Eshop ή/και τηλεφωνικά.

2.2. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει κατά την εγγραφή του τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί) στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1.2. της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος, Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να τα διατηρεί αυτά ορθά, αλήθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθόλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού Η FOODLINK αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού Χρήστη για τους σκοπούς του Eshop και εν γένει για ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας και αγοραπωλησίας από το Eshop. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώνει την Foodlink στο contact.gr@iqos.comή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Foodlink δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Πελάτης, η Foodlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επιπλέον ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Foodlink εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από τον Πελάτη. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Foodlink από την πώληση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών του στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στον Πελάτη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από τον Πελάτη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Foodlink σχετικά).

Ειδικός Όρος Ταυτοποίησης για την παράδοση των Προϊόντων κατά την πώληση

Η πώληση των Προϊόντων τελεί υπό την ρητή προϋπόθεση ελέγχου των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη κατά την παράδοση των Προϊόντων ή κατά την παραλαβή των Προϊόντων από αυτόν που θα πιστοποιούν ότι ο Πελάτης, που θα πρέπει να είναι και ο παραλήπτης του Προϊόντος δεν είναι ανήλικος. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας η Foodlink δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση των Προϊόντων, να ακυρώσει τελείως την αγοραπωλησία με απλή δήλωσή της στον τόπο παράδοσης του παραλήπτη. Αντίστοιχα, σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας, το κατάστημα IQOS που έχει οριστεί ως σημείο παραλαβής ανά περίπτωση, εξουσιοδοτείται από τη Foodlink να αρνηθεί την παράδοση των Προϊόντων, να ακυρώσει τελείως την αγοραπωλησία με απλή δήλωση για λογαριασμό της Foodlink στο κατάστημα IQOS από όπου ο Πελάτης έχει επιλέξει να παραλάβει το Προϊόν. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται παράδοση σε τρίτο πρόσωπο διάφορο του προσώπου που υπέβαλλε την παραγγελία (για λόγους ασφάλειας και ταυτοπροσωπίας).

2.4. Προστασία κωδικών λογαριασμού Πελάτη

α) Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσει ο ίδιος ο Πελάτης με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Foodlink για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό ο Πελάτης θα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, στον Λογαριασμό του και στο EShop και τον οποίο κωδικό οφείλει να τον διατηρεί πάντοτε μυστικό και ασφαλή.

β) Ειδικότερα, ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο λογαριασμό του. Ο Πελάτης οφείλει να αποφεύγει τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (και ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά προς τυχόν ανήλικους). Επίσης, κάθε Πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Foodlink αν έχει λόγους να πιστεύει ότι

ι) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης του θα μπορούσαν ή ενδέχεται να έχουν γίνει γνωστά σε τρίτο ή

ιι) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

γ) Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Foodlink αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Πελάτη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Πελάτη εφόσον ο Πελάτης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει την Foodlink προσηκόντως στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας)

Η δημιουργία λογαριασμού Πελάτη παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν, να συνδέεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που είχε ορίσει κατά το στάδιο δημιουργίας λογαριασμού. Κάθε Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο προφίλ του, εισερχόμενος στο τμήμα της Ιστοσελίδας που ονομάζεται «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΟΥ».

2.7. Διαγραφή Λογαριασμού – Λήξη σύμβασης με Foodlink

ι) Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, πατώντας στο κουμπί Απενεργοποίηση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Eshop τότε θα απενεργοποιείται και ο λογαριασμός του συνολικά και θα καθίσταται αδύνατη η εν γένει πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα (από το σημείο και μετά που απαιτείται η εγγραφή ενός Χρήστη), αφού η ύπαρξη και των δύο λογαριασμών αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ορθή και σύννομη οργάνωση και λειτουργία του συνόλου της Ιστοσελίδας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1. και στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου. Μετά την απενεργοποίηση τα δεδομένα του λογαριασμού του διατηρούνται για έξι (6) μήνες. Εντός του χρονικού διαστήματος αυτού ο Χρήστης δύναται να ενεργοποιήσει και πάλι τον λογαριασμό του, άλλως τα δεδομένα του διαγράφονται. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί η διαγραφή των στοιχείων του να είναι άμεση θα πρέπει να το δηλώσει συγκεκριμένα αποστέλλοντας email στο contact@iqos.gr ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

Διευκρινίζεται πάντως ότι απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού δεν συνεπάγεται και διαγραφή του Χρήστη από την λίστα επικοινωνίας της Παπαστράτος.

α) Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε μέρος (Foodlink ή Πελάτη).

β) Η Foodlink δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα διαγράφεται ο λογαριασμός του Πελάτη.

γ) Επίσης, η Foodlink δικαιούται να διαγράψει και τον Λογαριασμό ενός Χρήστης ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο. Ιδίως δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική πλοήγηση ή/και χρήση της Ιστοσελίδας (που διαπίστωσε η ίδια ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε τρίτου).

Στις περιπτώσεις β) και γ) τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται προς εξασφάλιση ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα επανεγγραφεί στην Ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι η διαγραφή του Λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο καθιστά ανενεργή την πρόσβαση τόσο στο διευρυμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όσο και στο Eshop καθότι ως έχει προαναφερθεί ο Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την περαιτέρω πλοήγηση στην Ιστοσελίδας συνολικά και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την περαιτέρω είσοδο σε αυτήν.

ιι) Επισημαίνεται πάντως ότι κάθε φορά που θα προβαίνει ο Πελάτης σε αγορά από το Eshop θα καταρτίζεται και μια ξεχωριστή ειδικότερη σύμβαση αγοραπωλησίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3 κατωτέρω και που θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της αγοραπωλησίας που θα συμφωνούνται κάθε φορά από τα μέρη με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες (κατά τον χρόνο της αγοραπωλησίας) Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Περιγραφή συναλλαγών – Όροι και Στάδια Σύναψης της Πώλησης

3.1. Μέσω του Eshop της Foodlink διατίθενται προς πώληση στους πελάτες Προϊόντα της Παπαστράτος και εν γένει του Ομίλου Εταιρειών Philipp Morris. Το Eshop απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (B2C).

Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα·

Ειδικός όρος για την πώληση: Για να πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε Πελάτης μια αγορά από το Eshop ή τηλεφωνικά πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.1. ανωτέρω. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται κατηγορηματικά να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο Eshop ή/και τηλεφωνικές παραγγελίες. Όταν ο Πελάτης πραγματοποιεί μια παραγγελία, δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει στην Foodlink είναι αληθή και ακριβή. Η Foodlink επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της από τη σύμβαση αγοράς έναντι του Πελάτη στην περίπτωση που τα δηλωθέντα στοιχεία που είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν κατά την παράδοση του Προϊόντος ή την παραλαβή του από κατάστημα IQOS δεν επαληθευτούν (ταυτοπροσωπία και ενηλικότητα).

3.2. Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο Eshop της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν αζημίως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη βάση της εμπορικής της πολιτικής την οποία διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με αυτόν).

3.3. Ο Πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη επιλογής του Προϊόντος και θέσης ορθής παραγγελίας αυτού μέσω του Eshop ή τηλεφωνικά. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Πελάτη, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Η σύμβαση συνάπτεται μόνον εφόσον ο Πελάτης λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4. β) κατωτέρω. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του Πελάτη και της Foodlink είναι τα ακόλουθα:

α) ι) Έκαστος Πελάτης εφόσον έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω, μπορεί να πλοηγηθεί στο Eshop, να επιλέξει το Προϊόν που τον ενδιαφέρει από τα εμφανιζόμενα προς πώληση. Στην συνέχεια μπορεί να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Ο Πελάτης έχει ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δει λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού του (δηλαδή Προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει σε προηγούμενα στάδια να αγοράσει) και να ενημερωθεί για το κόστος αυτών καθώς και για το κόστος αποστολής (προσωρινά στοιχεία) Ταυτόχρονα του παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των περιεχομένων του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχει επιλέξει.
ιι) Ο Πελάτης έχει δυνατότητα κατά καιρούς να προβεί και σε προ-παραγγελία και αγορά συγκεκριμένου Προϊόντος που θα παραδοθεί στον Πελάτη μόλις ξεκινήσει η επίσημη διάθεσή του στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ειδική επισήμανση κάθε φορά (όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση) ποιο Προϊόν αφορά η δυνατότητα προ- παραγγελίας, το κόστος αυτού καθώς και οι λεπτομέρειες για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής του. Επισημαίνεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης του Προϊόντος που προπαραγγέλεται θα εμφανίζεται κατά περίπτωση δίπλα στο αντίστοιχο Προϊόν πριν από την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή πληρωμή είναι δυνατή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal μέσω του eshop (και όχι με αντικαταβολή). Κατά τα λοιπά, η διαδικασία προ-παραγγελίας ολοκληρώνεται και εκπληρώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε παραγγελία και αγορά από το eshop, (εκτός αν προβλέπεται κάποιος ειδικότερος όρος ανά περίπτωση) ενώ ο Πελάτης έχει και το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 8 κατωτέρω.

β) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επισκόπηση των προσωπικών του πληροφοριών (προσωπικά στοιχεία και διεύθυνση τιμολόγησης) τα οποία είχε υποβάλλει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού του. Ο Πελάτης δύναται να εισάγει διαφορετικά στοιχεία κατά την διενέργεια των αγορών του (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης). Ωστόσο, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) καθότι η διαδικασία ελέγχου της ηλικίας του μέσω εγγράφου ταυτοποίησης κατά την παράδοση του Προϊόντος ή κατά την παραλαβή του Προϊόντος από κατάστημα IQOS αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την παράδοση των Προϊόντων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Επίσης για τους ίδιους λόγους δεν δύναται να αποστείλει τα Προϊόντα σε διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που έχει δημιουργήσει Λογαριασμό, ούτε να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή των Προϊόντων από κατάστημα IQOS.

Εν συνεχεία, ο Πελάτης λαμβάνει γνώση τόσο του τρόπου αποστολής του Προϊόντος όσο και της προθεσμίας παράδοσης των Προϊόντων (αναλόγως και του τόπου παράδοσης αυτών). Επίσης έχει την δυνατότητα να υποβάλει οποιοδήποτε σχόλιο επιθυμεί προς την Foodlink.

δ) Κατόπιν, ο Πελάτης βλέπει μια συνολική επισκόπηση της παραγγελίας του με βάση όλα τα υπό α-γ) ανωτέρω στοιχεία που έχει εισάγει και εφόσον επιθυμεί να υποβάλλει την παραγγελία του θα πατήσει κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Για την αποστολή της παραγγελίας θα πρέπει πρώτα να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3. ανωτέρω. Με τον τρόπο αυτό, ο Πελάτης υποβάλλει πρόταση προς την Foodlink για την σύναψη σύμβασης αγοράς των Προϊόντων που έχει επιλέξει.

3.4. α) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, η Foodlink θα αποστείλει στον Πελάτη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας ή η ενημέρωση για τυχόν πρόβλημα, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή με sms. Ο Πελάτης μέχρι και την λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας ή/και της αντίστοιχης τηλεφωνικής κλήσης, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση της παραγγελίας του καλώντας στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Το ανωτέρω μήνυμα αυτό αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Foodlink της υποβληθείσας από τον Πελάτη πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Foodlink συνάπτεται μόνον μόλις η Foodlink αποστείλει το μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται την προσφορά του Πελάτη.

β)Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται ότι οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους προθεσμίες άρχονται από την αποστολή του ως άνω επιβεβαιωτικού e-mail της παραγγελίας (άρθρο 3.4 α), ανεξαρτήτως του πότε θα διαβάσει πραγματικά ο Πελάτης το συγκεκριμένο e-mail,

3.5. Ο Πελάτης κατόπιν θα ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το Προϊόν θα δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας του από τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει επιλέξει ως τρόπο αποστολής «την παραλαβή από κατάστημα IQOS» θα λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από το κατάστημα που έχει επιλέξει και θα αναφέρεται και η προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να προσέλθει στο κατάστημα για να παραλάβει τα Προϊόντα. Προσοχή καθότι μετά την παρέλευση του χρόνου παραλαβής από το κατάστημα τα Προϊόντα θα επιστρέφονται στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η Foodlink διατηρεί την δυνατότητα να αποδεσμεύσει το προϊον επιστρέφοντας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί.

3.6. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά. Ειδικότερα, η Foodlink, για Προϊόντα που προπαραγγέλονται επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων καθυστέρησης παράδοσης ή ακόμα και μη τελικής διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ο Πελάτης μπορεί είτε να εμείνει στην πραγματοποίηση της παράδοσης εντός της νέας προθεσμίας ή να καταγγείλει την σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ενημερώσει την Εταιρεία ότι καταγγέλλει, η Εταιρεία θα παραδώσει το Προϊόν εντός της νέας προθεσμίας. Στην περίπτωση μη τελικής διαθεσιμότητας ή καταγγελίας της σύμβασης, η Foodlink θα επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί.

3.7. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες είναι η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη σύμφωνα με τα όσα ρητά αναφέρονται ανωτέρω. Μετά την λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα αποστέλλεται το προαναφερθέν μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας (άρθρο 3.4. α) στο email που ο Πελάτης έχει δηλώσει, άλλως το αργότερο κατά την παράδοση του Προϊόντος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες. Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί για τις τηλεφωνικές παραγγελίες Δευτέρα – Κυριακή, 9:00 – 21:00 στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

Ως εκ τούτου, κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας ο Πελάτης θα δίνει στην Εταιρεία μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να λαμβάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελία και την εξέλιξη αυτής κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 3.4. – 3.6

3.8. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του (τόσο από το Eshop όσο και τηλεφωνικά), ο Πελάτης παρέχει δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την Foodlink για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προκειμένου να λάβει την ως άνω αναφερόμενη επικοινωνία από την Foodlink σε σχέση με την παραγγελία του και την εξέλιξη αυτής. Η Foodlink δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ενημέρωσή του Πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του είναι ελλιπής εξαιτίας σφάλματος ή μη ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας που είχε δηλώσει στην Εταιρεία.

5. Τιμές Προϊόντων

5.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και είναι συνολικές. Δηλαδή ο Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος αντικαταβολής και αποστολής των Προϊόντων. Ο Πελάτης έχει ως μέγιστο όριο για κάθε παραγγελία τα δύο (2) τεμάχια για το προϊόν σε προωθητικό πακέτο «IQOS Ready To Go Kit Navy Blue ”, τα δύο (2) τεμάχια για το προϊόν σε προωθητικό πακέτο «IQOS Ready To Go Kit White ” και τα δέκα (10) τεμάχια ανά κωδικό προϊόντος, για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα μέγιστα όρια μπορούν να αλλάζουν και σε κάθε περίπτωση θα ισχύει αυτό που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της παραγγελίας ως μέγιστο όριο αγοράς για τον κάθε κωδικό προϊόντος. Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής, εξυπακούεται ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς.

5.2. Η Foodlink διατηρεί εν γένει το δικαίωμα το οποίο ο Πελάτης αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των Προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές ή/και την δυνατότητα προ-παραγγελίας Προϊόντων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση Πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή ή/και προσφορά ή/και δυνατότητα ή μη προπαραγγελίας από την σχετική ανάρτηση στο Eshop (και θα ισχύει ασφαλώς για μελλοντικές αγορές). Παρόλο που η Foodlink καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.

6. Διευθετήσεις πληρωμών

6.1

Για την αγορά Προϊόντων μέσω του Eshop, ο προβλεπόμενος τρόπος πληρωμής είναι είτε α) με αντικαταβολή (μόνο με μετρητά) κατά την παράδοση του Προϊόντος (το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία) είτε β) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είτε γ) με PayPal.

6.2

Ρητώς διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η πληρωμή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (και άρα όχι με αντικαταβολή) στις εξής περιπτώσεις:

ι) προ-παραγγελίας Προϊόντος βάσει του άρθρου 3.3.α) ιι) ανωτέρω καθώς και

ιι) παραλαβής του Προϊόντος από κατάστημα IQOS

Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το Eshop. Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Foodlink δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Πελάτων. Η Foodlink δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία Πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

7. Διευθετήσεις παράδοσης

7.1. Η παράδοση των Προϊόντων που ο Πελάτης αγοράζει μέσω του Eshop δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ επιλογή του Πελάτη

α) με παράδοση μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην διεύθυνση αποστολής που θα δηλώσει ο Πελάτης
με παραλαβή από τον ίδιο τον Πελάτη από ένα κατάστημα IQOS που θα επιλέξει.

Η παράδοση των προϊόντων προς μεταφορά ή η δυνατότητα παραλαβής τους από το κατάστημα που έχει επιλέξει ο Πελάτης θα αποστέλλονται στον Πελάτη με sms email κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.5. ανωτέρω.

7.2.Η παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας καθώς δεν είναι δυνατή η παράδοση Προϊόντων στο εξωτερικό.

7.3. Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος πληρωμής των μεταφορικών είτε η παράδοση γίνεται σε συγκεκριμένη διεύθυνση αποστολής, είτε σε συγκεκριμένο κατάστημα IQOS. Ωστόσο στην περίπτωση επιλογής παραλαβής των Προϊόντων από κατάστημα IQOS, ο Πελάτης δεσμεύεται να προσέλθει στο κατάστημα που επέλεξε για την παραλαβή των Προϊόντων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που του γνωστοποιείται με το μήνυμα επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή (άρθρο 3.5.). Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διευθετήσεις και τους όρους παράδοσης των Προϊόντων ακόμα και με την προσθήκη επιβάρυνσης κόστους μεταφοράς, ενημερώνοντας ασφαλώς τον Πελάτη πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνο για μελλοντικές συμβάσεις.

7.4. Από την παράδοση του προϊόντος από την Foodlink στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η αποστολή του προϊόντος θα δρομολογηθεί και το Προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών, αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης.

Κατά την αποστολή της παραγγελίας σας με κούριερ θα λάβετε ειδοποιητικό μήνυμα στο κινητό σας με τον αριθμό παρακολούθησης της εξέλιξης της παράδοσης της παραγγελίας σας που μπορείτε οι ίδιοι να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή.

Οι κατηγορίες που δεν λαμβάνουν ειδοποίηση είναι:
i. Ραντεβού για παραλαβή της παραγγελίας.
ii. Παραλαβή από υποκατάστημα της ACS.
iii. Παράδοση Σάββατο.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα (οι κατωτέρω προθεσμίες ξεκινάνε από το χρονικό σημείο όπου θα αποσταλεί στον Πελάτη η ηλεκτρονική επικοινωνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας):

Χρόνος Αποστολής e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας έως Χρόνος Παράδοσης Τόπος Προορισμού

12:00

Αυθημερόν < 19:00

Aττική / Θεσσαλονική Ζώνες Αυθημερόν (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

16:00

1 - 3 ημέρες

Aττική, Θεσσαλονική, Αστικά Κέντρα, Επαρχία Χερσαία, Κρήτη Κεντρικοί Προορισμοί

16:00

1 - 4 ημέρες

Υπόλοιπη Ελλάδα & Νησιωτικοί Προορισμοί

16:00

1 - 5 ημέρες

Δυσπρόσιτες περιοχές δες εδώ
 • *Αυθημερόν παραδόσεις για παραγγελίες έως τις 12:00 ( εργάσιμες ημέρες) προς Αττική και Θεσσαλονίκη
 • 1-3 ημέρες - Προς χερσαίους προορισμούς
 • 1-4 ημέρες - Προς νησιώτικους προορισμούς
 • 1-5 ημέρες - Προς δυσπρόσιτες περιοχές

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Foodlink. Στην περίπτωση αυτή, η Foodlink θα επικοινωνεί με τον Πελάτη τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.
επίσης επισημαίνεται ειδικότερα ότι για την περίπτωση της προπαραγγελίας του άρθρου 3.1. α) ιι) ανωτέρω, δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες, αλλά ισχύει ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ της Foodlink και του Πελάτη.

7.5.α) Η Foodlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης ειδοποιητήριο αποστολής και στην συνέχεια ο Πελάτης θα ενημερώνεται (τηλεφωνικώς ή/και με ηλεκτρονική επικοινωνία) και από την Foodlink αναφορικά με την μη ολοκληρωμένη εκτέλεση της παραγγελίας.

β) Επίσης, η Foodlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα IQOS για την παραλαβή των Προϊόντων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που του έχει γνωστοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση η Foodlink δικαιούται να αποδεσμεύσει τα παραγγελθέντα Προϊόντα, και να ακυρώσει την παραγγελία, επιστρέφοντας το ποσό πληρωμής εντός λίγων ημερών.

7.6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως προς παραλαβή των Προϊόντων και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησής του που να αποδεικνύουν τόσο την ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που διαθέτει Λογαριασμό (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2) όσο και την ηλικία του. Άλλως ο ταχυμεταφορέας ή ο υπάλληλος στο κατάστημα IQOS που έχει επιλεχθεί ως σημείο παραλαβής, ενεργούντες ως προστηθέντες της Foodlink, θα αρνηθούν την παράδοση του Προϊόντος το οποίο και θα επιστραφεί στην Foodlink, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως ex tunc αφού ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και της ηλικίας αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την παράδοση του προϊόντος χωρίς την συνομολόγηση της οποίας η αγοραπωλησία δεν θα είχε ποτέ συναφθεί (δικαιοπρακτικό θεμέλιο). Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 1ης παραγγελίας για κάθε μελλοντική παραγγελία υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής της από ενήλικα που θα υποδείξει ο κάτοχος του λογαριασμού με την επίδειξη της ταυτότητάς του για παραλαβή.

7.7. Απαλλαγή ευθύνης της Foodlink σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης.

Η Foodlink δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης), απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, περιπτώσεων απεργιών κτλ. Η Foodlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το κόστος μεταφοράς ή οποιαδήποτε αλλαγή του η οποία θα γνωστοποιηθεί στους πελάτες από την εταιρεία ταχυμεταφορών για λόγους που σχετίζονται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (ο Πελάτης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία ταχυμεταφορών για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).

7.8. Σε περίπτωση που η παράδοση σε διεύθυνση αποστολής ή σε κατάστημα IQOS απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία, η Foodlink υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι τούτο θα πρέπει να δηλωθεί στο σημείο που ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να θέσει τα σχόλιά του για την παραγγελία του (άρθρο 3.3 γ ανωτέρω).Η Foodlink δεν δεσμεύεται ωστόσο να αποδεχτεί να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της ως άνω προθεσμίας και θα ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη με email ή τηλεφωνικά αφού λάβει την παραγγελία κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν. Εξυπακούεται ότι ο παρόν όρος δεν ισχύει στην περίπτωση της προ-παραγγελίας Προϊόντος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.1. α) ιι) ανωτέρω καθότι η παράδοση δύναται να γίνει μόνον κατά τον εκτιμώμενο χρόνο που θα έχει συμφωνηθεί κατά περίπτωση από τον Πελάτη και την Foodlink την στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

7.9. Η Foodlink διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω διευθετήσεων παράδοσης, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση Χρήστη, ενημερώνοντάς τον κατά την θέση της παραγγελίας του (και με ισχύ για μελλοντικές συμβάσεις). Εξυπακούεται ότι η Foodlink διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα κατά την κυριαρχική κρίση της να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

8. Υπαναχώρηση (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)

8.1. Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης

α) Εφόσον ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 8.3 κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην Foodlink εντός 14 ημερών από τότε
- που ο Πελάτης απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών, ή
- σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: από τότε που ο Πελάτης απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Προκειμένου ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσει την Foodlink με κάθε εύλογο μέσο για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης, (όλως ενδεικτικά):
- επιστολή με ταχυδρομείο ή κούριερ
- τηλεφωνικά στο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας)
- με email στο contact@iqos.gr
- συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η Foodlink θα του διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής του. Ωστόσο, βάσει του νόμου ο καταναλωτής φέρει ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για να τηρήσει ο Πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης και να είναι νόμιμη η άσκησή της ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Foodlink κατά τα ανωτέρω το αργότερο εντός 14 ημέρων από την παραλαβή του και να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την ενημέρωση του προμηθευτή για την άσκηση της υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σφραγισμένο.

8.2. Επιπρόσθετο Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων

Η Foodlink διασφαλίζοντας και περαιτέρω τους Πελάτες της, επιπροσθέτως του ως άνω νομίμου δικαιώματος υπαναχώρησης θα αποδέχεται την επιστροφή προϊόντος εφόσον το Προϊόν επιστραφεί εντός 30 ημερών από τότε που ο Πελάτης απέκτησε την φυσική κατοχή κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα

Πάντως για την αποδοχή της επιστροφής κατά τα ανωτέρω, αρκεί η ημερομηνία αποστολής του προϊόντος από τον Πελάτη (πιστοποίηση από κούριερ ή από τα ΕΛΤΑ) να είναι εντός της προθεσμίας των 30 ημέρων.

Επισημαίνεται ότι ο παρόν όρος αποτελεί επιπρόσθετο δικαίωμα από το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρηση που η Foodlink με δικής της πρωτοβουλία, παρέχει στον Πελάτη, και ως εκ τούτου δύναται να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει οποτεδήποτε για το μέλλον.

Υποχρεώσεις του Πελάτη για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης ή του επιπρόσθετου δικαιώματος επιστροφής.

α) Ο Πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα Προϊόντα ή να τα παραδώσει στην Foodlink με αποστολή ή παράδοση στα εξής στοιχεία: ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και διακριτικό τίτλο ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Θέση Λάκος, Καματερό, αρ. τηλεφώνου 210 5517821, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 5596411, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, ανεξάρτητα εάν είχε παραλάβει τα Προϊόντα σε δηλωμένη διεύθυνση παράδοσης ή σε κατάστημα IQOS.

β) Ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο Πελάτης.

γ) Ο Πελάτης φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που ο Πελάτης αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το πράξει σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

δ) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν που απέστειλε ο Πελάτης προς παραλαβή από την Foodlink (σωρευτικά):
- να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε (με την επιφύλαξη της παραγράφου γ ανωτέρω),
- εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν,
- να είναι πλήρες
- να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του η Foodlink δεν δύναται να ταυτοποιήσει το προϊόν με μια συγκεκριμένη παραγγελία.

θ) Δεν δύναται να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης ή επιπρόσθετου δικαιώματος επιστροφής, ένα προϊόν που είναι εξατομικευμένο (π.χ όλως ενδεικτικά έχει χαρακτεί το μονόγραμμα, η βάση IQOS περιέχει άλλο καπάκι από το αρχικό της συσκευασίας κλπ).

ι) Επίσης δεν δύνανται να επιστραφεί ατομική συσκευασία ράβδων καπνού HEETS. Επιτρέπεται μόνον η επιστροφή κούτας που περιέχει δέκα (10), συσκευασίες HEETS, εφόσον η κούτα δεν έχει ανοιχθεί ή/και αλλοιωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.4. Συνέπειες της υπαναχώρησης ή/και του επιπρόσθετου δικαιώματος επιστροφής– Επιστροφή χρημάτων

α) Εάν ο Πελάτης υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 8.1. ή επιστρέψει το Προϊόν βάσει του επιπρόσθετου δικαιώματος επιστροφής του άρθρου 8.2. (και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8.3 δ), η Foodlink θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εκείνον (με την επιφύλαξη της τυχόν απομείωσης της αξίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Foodlink δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα Προϊόντα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 8.3. δ), εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως.

β) Ο Πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι η Foodlink θα επιστρέψει τα χρήματα καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδείξει ο Πελάτης. Προς τούτο, ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώνει στην φόρμα υπαναχώρησης τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίον θέλει να γίνει η κατάθεση της επιστροφής. Την φόρμα αυτή θα πρέπει να εσωκλείει στην συσκευασία του Προϊόντος που θα επιστραφεί είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω courier. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει ορθά στοιχεία στην Foodlink και αποδέχεται ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει γνωστοποιήσει στην Foodlink απαλλάσσει την Foodlink από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει μέσω PayPal τα χρήματα θα επιστρέφονται είτε α) στην κάρτα, όταν η πληρωμή προέρχεται από την κάρτα, είτε β) στον τραπεζικό λογαριασμό, όταν η πληρωμή προέρχεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, είτε γ) στο PayPal Balance, όταν η πληρωμή προέρχεται από το PayPal Balance.

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση υπαναχώρησης από προπαραγγελία.

9. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

9.1. Η Foodlink καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει στον Πελάτη το Προϊόν που παρήγγειλε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που ο Πελάτης παραλάβει προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (εκτός από την περίπτωση της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω άρθρο 8, που ισχύει εφόσον πρόκειται για καταναλωτή και εντός της προθεσμίας που αναγράφεται ανωτέρω), ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Foodlink στο τηλέφωνο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) ή αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.gr@iqos.com προκειμένου να συνεννοηθεί για το ζήτημα αυτό.

9.2. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον ο Πελάτης ενημερώσει την Foodlink στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε στην περίπτωση αυτή η Foodlink θα συνεννοηθεί με τον Πελάτη για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης της Foodlink για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο Πελάτης πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται κατ’ επιλογήν του να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

10. Εγγυήσεις

10.1. Οι εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) παρέχονται από την προμηθεύτρια εταιρεία/εισαγωγέα των Προϊόντων, Παπαστράτος ΑΒΕΣ. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες εγγυήσεις από την Παπαστράτος ως εκάστοτε ισχύουν κατά την αγορά του Προϊόντος, η Foodlink δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από την Παπαστράτος, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει εγγράψει την συσκευή του (τον σειριακό αριθμό του) στον Λογαριασμό του στο iqos.gr ή να προσκομίζει και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Προς διευκόλυνση του Πελάτη η εγγραφή της συσκευής στον Λογαριασμό του γίνεται αυτομάτως με την αγορά του Προϊόντος ώστε να είναι σε θέση να του παρέχονται όλες οι εγγυήσεις (εργοστασιακή ή τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης) που κατά καιρούς παρέχει η Παπαστράτος, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης της απόδειξης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον είτε από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος είτε από την ημερομηνία εγγραφής του προϊόντος στον Λογαριασμό του (στην τελευταία περίπτωση πάντως η οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία συντήρησης συνδέεται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο που διαθέτει τον συγκεκριμένο λογαριασμό) .

Ρητώς επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την διαγραφή της συσκευής του από τον Λογαριασμό του για τον ανωτέρω σκοπό, δύναται να το δηλώσει οποτεδήποτε είτε αποστέλλοντας email στα στοιχεία…………… είτε με επικοινωνία στο τηλ. εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 11, ενώ θα μπορεί και πάλι να κάνει χρήση της εργοστασιακής εγγύησης προσκομίζοντας ωστόσο και το αποδεικτικό αγοράς.

10.2. Διευκρινίζεται ότι o μετασχηματιστής εναλασσόμενου ρεύματος, το καλώδιο USB, το εργαλείο καθαρισμού IQOS, τα sticks καθαρισμού και τα IQOS καλλύματα καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους.

11. Υπηρεσίες υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση

Η Foodlink καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθειας ώστε να ικανοποιήσει πλήρως τον Πελάτη. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στα Προϊόντα μετά την πώληση τους, ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) που λειτουργούν 07:00-23:00, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας.

12. Περιορισμός ευθύνης της Foodlink

12.1. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Επιπροσθέτως των όσων ρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η Foodlink δεν φέρει τυχόν υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει η ίδια.

12.2. Ευθύνη από την Πώληση: Η Foodlink φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατά τα αναφερόμενα στον ΑΚ καθώς και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν eshop ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Foodlink έχει δώσει εμπροθέσμως. Η Foodlink εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

12.3. Η Foodlink δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

12.4. Η Foodlink και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Eshop ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Eshop καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο Eshop για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

12.5. Η Foodlink επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στο Eshop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο Eshop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Πελάτης αποδέχεται ότι οι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το Eshop. Η Foodlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η Foodlink δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στο Eshop καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Πελάτης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων από το Eshop ή που το Eshop του παρέχει πρόσβαση

12.6. Ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη ζημία (πέρα από την πώληση): Πάντως, για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία του Πελάτη που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο Eshop, η Foodlink αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση των Ιστοτόπων ή/και των Εφαρμογών της ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης των Ιστοτόπων/Εφαρμογών, την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο Eshop ή στο Eshop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Foodlink, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Πελάτης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

12.7. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Eshop και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει προϊόντα καπνού. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Foodlink, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμεληττί την Foodlink στο contact.gr@iqos.com εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η Foodlink να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

12.8. Επισημαίνεται ότι η Παπαστράτος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ της Foodlink και των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του Eshop. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Foodlink ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με ή εξαιτίας ή με αφορμή την σύμβασης αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop, o Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στον FOODLINK και συγκεκριμένα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης εκ παραδρομής επικοινωνήσει με την Παπαστράτος για οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το Eshop θα προωθήσει το μήνυμα ή θα ενημερώσει απευθείας τον FOODLINK.

13. Άδεια πρόσβασης, πρόσβαση και χρήση του Eshop

13.1. To Eshop απευθύνεται σε Πελάτες που έχουν αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη και που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις τού άρθρου 1.1. ανωτέρω. Παρέχεται στον Πελάτη μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης τoυ Eshop για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης τoυ Eshop ή οποιουδήποτε μέρους του, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Foodlink. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στον Πελάτη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυ Eshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση τoυ Eshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης τoυ Eshop και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στo Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

13.2. Η χρήση τoυ Eshop είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο Πελάτης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της Foodlink, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Πελάτη ή τρίτου με την Foodlink, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Foodlink όταν δεν υφίσταται. Το Eshop δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Foodlink επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

13.3. Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Foodlink ή της Παπαστράτος και των συνδεδεμένων εταιρειών του και των εταιρειών του ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή συναίνεση τους. Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Foodlink, της Παπαστράτος ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή τους συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Foodlink παύει να ισχύει.

13.4. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας τoυ Eshop και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου του (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας τoυ Eshop. Οι Χρήστες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση τoυ Eshop με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

13.5. Επιπρόσθετα, ο Πελάτης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί δυσαρέσκεια σε άλλους Χρήστες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών τoυ Eshop ή χαρακτηριστικών στα οποία ο Πελάτης απέκτησε πρόσβαση μέσω τoυ Eshop. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η Foodlink γνωρίζει στους πελάτες της ότι θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

13.6. Ο Πελάτης προβαίνει σε χρήση τoυ Eshop με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη. Η σύνδεσή του Πελάτη με τo Eshop γίνεται υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με μέσα του Πελάτη και δια μέσου επιλεγμένων από εκείνον εταιρειών και παρόχων.

13.7. Το Eshop συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Foodlink και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Foodlink δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις Προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η Foodlink δεν δύναται να ελέγξει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο Χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η Παπαστράτος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

14. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

14.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο του Eshop ανήκουν είτε στην Foodlink είτε στην Παπαστράτος ΑΒΕΣ είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε στους νόμιμους δικαιούχους () και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Πελάτης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο Eshop ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα νομικά πρόσωπα (κατασκευαστές των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Foodlink). Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

14.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου του Eshop δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, πώληση διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή άλλου είδους εκμετάλλευση του Eshop ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στο Eshop για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Foodlink. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Foodlink ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

14.3. Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του Eshop και των συνδεδεμένων εταιρειών του χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Foodlink. Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Foodlink ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή της συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί μέρη του περιεχομένου του Eshop χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Foodlink. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγει οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιεί οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη του Eshop, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της Foodlink. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Foodlink παύει να ισχύει.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσίαs

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Πελάτης και η Foodlink συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

16. Τελικές διατάξεις

16.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Foodlink και τους πελάτες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον Πελάτη και την Foodlink. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Foodlink αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Foodlink και του Πελάτη για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος).

16.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

16.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

16.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

16.5. Εναλλακτική επίλυση των διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Eshop της Foodlink μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email contact@iqos.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Foodlink

Η Foodlink δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του Eshop και λαμβάνει τα εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών από την Foodlink.

1. Ενημέρωση για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

1.1. Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη

Για να είναι δυνατή η πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, η οποία περιλαμβάνει τόσο περιεχόμενο από την Παπαστράτος όσο και ανάρτηση προϊόντων Προϊόντων προς πώληση από την συνεργαζόμενη τρίτη Foodlink η οποία πωλεί τα Προϊόντα δια μέσου του Eshop της Ιστοσελίδας, δυνάμει σύμβασης συνεργασίας με την Παπαστράτος, καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων απαιτείται να έχει προηγηθεί η δημιουργία Λογαριασμού του Χρήστη. Η δημιουργία Λλογαριασμού είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Παπαστράτος (ως προμηθευτή/εισαγωγέα και διαχειριστή της Ιστοσελίδας), καθώς και της Foodlink (ως πωλητή των προϊόντων δια μέσου του Eshop της Ιστοσελίδας) τόσο σε σχέση με την μεταξύ τους συμβατική σχέση συνεργασίας όσο και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την διάθεση των Προϊόντων. Επίσης, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και της δεοντολογίας και της πολιτικής της Παπαστράτος, αλλά και της Foodlink αναφορικά με τα Προϊόντα . Για τον σκοπό αυτό και για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της χρήσης της Ιστοσελίδας (που περιλαμβάνει τόσο προβολή περιεχομένου από την Παπαστράτος όσο και την προβολή και ανάρτηση στο Eshop των προς πώληση Προϊόντων από την Foodlink) ο Χρήστης δημιουργεί Λογαριασμό Χρήστη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ακολούθως, που διέπεται τόσο από την Πολιτική Απορρήτου της Παπαστράτος όσο και από την Πολιτική Απορρήτου της FOODLINK κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ακολούθως και για τους σκοπούς του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Παπαστράτος και FOODLINK). Επισημαίνεται ωστόσο ότι με την καταχώριση των στοιχείων δημιουργούνται δύο βάσεις δεδομένων, καθεμία για τον σκοπό επεξεργασίας του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο δε Χρήστης αποκτά καθόλη τη διάρκεια συνολική εικόνα των στοιχείων του Λογαριασμού του μέσω της Ιστοσελίδας. Περαιτέρω, κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα για τους σκοπούς που αυτά προορίζονται. Η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη με τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί βάσει των ανωτέρω, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση τόσο για την πλοήγηση στο διευρυμένο συνολικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όσο και για την πλοήγηση στο Eshop, την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή/και την εν γένει ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δια μέσου του Eshop και τηλεφωνικά. 1.2.Κατά τη δημιουργία λογαριασμού Πελάτη, ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1.2. της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα κατά την υποβολή της παραγγελίας του να προβεί σε επισκόπηση των προσωπικών του πληροφοριών (προσωπικά στοιχεία και διεύθυνση τιμολόγησης) τα οποία είχε υποβάλλει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού του. Ο Πελάτης δύναται να εισάγει διαφορετικά στοιχεία κατά την διενέργεια των αγορών του μόνον όμως για τα επί μέρους στοιχεία του (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης). Ωστόσο, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) καθότι η διαδικασία ελέγχου της ηλικίας του και ταυτοποίησής του αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την παράδοση των Προϊόντων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Μέρος Β- Όρους και Προϋποθέσεις της Foodlink. Επίσης για τους ίδιους λόγους δεν δύναται να αποστείλει τα Προϊόντα σε διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που έχει δημιουργήσει Λογαριασμό.

1.3. Σκοπός επεξεργασίας

Η FOODLINK αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού Χρήστη για τους σκοπούς του Eshop και εν γένει για ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας και αγοραπωλησίας από το Eshop. Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα συλλέγονται από τον ίδιο τον Χρήστη κατά την δημιουργία του Λογαριασμού του και είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα δεδομένα προκειμένου η Foodlink να λάβει κάθε εύλογο πρόσθετο μέτρο προστασίας και κατά το δυνατόν εξασφάλισης ότι δεν θα προχωρήσουν στην πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου του Eshop καθώς και σε αγορές τυχόν ανήλικοι. Ειδικότερα τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Foodlink σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία για τα Προϊόντα καθώς και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Foodlink για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους και προκειμένου ο Χρήστης να έχει την δυνατότητα πλοήγησης στο Eshop καθώς και περαιτέρω θέαση των Προϊόντων που έχουν αναρτηθεί σε αυτό. Επίσης είναι απαραίτητα και για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Foodlink, της εν γένει διενέργειας συναλλαγών μεταξύ της Foodlink και του Πελάτη, την δυνατότητα επικοινωνίας της Foodlink με τον πελάτη για την ολοκλήρωση των παραγγελιών του, τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία, την τιμολόγησή, την διευκόλυνση και ασφάλεια των παραδόσεων, την ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της αγοράς του, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων (newsletter) σε σχέση με Προϊόντα που πωλεί η Foodlink (και μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί πώληση Προϊόντων προς τον Χρήστη). Η Foodlink επίσης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Foodlinkς και της Παπαστράτος.

2) Δικαιώματα των Πελατών - υποκειμένων των δεδομένων

Η Foodlink επισημαίνει ότι, ο χρήστης διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή κατά βούληση οπότε και τα προσωπικά του δεδομένα (πλην όσων έχουν καταστεί ανώνυμα ή/και πρέπει να διατηρηθούν για την εκπλήρωση οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέωσης της Παπαστράτος) θα διαγράφονται.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης εκ παραδρομής ασκήσει τα δικαιώματά του που αφορούν στην Βάση Δεδομένων της Παπαστράτος, η Foodlink θα διαβιβάσει αμέσως το σχετικό αίτημα προς την Παπαστράτος και θα ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα Χρήστη με email.

3) Αποδέκτες των δεδομένων

Η Εταιρεία δεν ανακοινώνει σε κανέναν τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη τα οποία συλλέγει για τη δημιουργία λογαριασμού, εκτός από όσα από τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείαs και της Παπαστράτος ως διαχειριστή της Ιστοσελίδας στην οποία προβάλλεται το Eshop και ως προμηθευτή/εισαγωγέα των Προϊόντων.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

4) Η Foodlink ανακοινώνει μόνον όσα από τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας της με την Παπαστράτος και της FOODLINK καθώς επίσης και για λόγους λειτουργικής ή μηχανογραφικής οργάνωσης ή για λόγους που προβλέπονται από την νομοθεσία (τόσο την ειδική για τα καπνικά προϊόντα όσο και γενικά), καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την νόμιμη ή/και εμπορική εγγύηση, αλλά και την ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία του κάθε Προϊόντος και την παροχή after sales services κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, βάση του μοναδικού αριθμού barcode που ταυτοποιεί το κάθε Προϊόν. Επίσης, η Foodlink χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την λειτουργία και διαχείριση του Eshop, την ολοκλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής με τον Πελάτη, την εξυπηρέτηση του Πελάτη, την αποθήκευση των δεδομένων και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στους οποίους υπεργολάβους θα ανακοινώνει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών τους και των υποχρεώσεων τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία της Foodlink.

Σε περίπτωση που η Foodlink λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

4) Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων του Πελάτη διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και η Foodlink λαμβάνονται κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων που ο Πελάτης υποβάλλει στην Foodlink διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Foodlink, που τελεί υπό τον έλεγχο της Foodlink και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Foodlink επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης ο Πελάτης αναγνωρίζει, αποδέχεται ότι η Foodlink έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της (π.χ. ενδεικτικά courier, help desk, φιλοξενία κλπ) και η Foodlink δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο Πελάτης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται και αυτός για λόγους ασφαλείας να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Foodlink επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Πελάτη του Eshop της.

5) Ρητή δήλωση

Ο Πελάτης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Foodlink δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως και εκτενώς από την Foodlink κατά τα ανωτέρω για το σύνολο των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων και ότι γνωρίζει τα νόμιμα δικαιώματά του τα οποία δύναται να τα ασκήσει οποτεδήποτε στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που έχουν ως ακολούθως:

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι η Foodlink με την επωνυμία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και διακριτικό τίτλο ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Θέση Λάκος, Καματερό, ΑΦΜ 094509258, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. τηλεφώνου 210 5517821, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 5596411. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση ή για την άσκηση των δικαιωμάτων του κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β- Όροι και Προϋποθέσεις του Eshop , που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστό σύνολο με την παρούσα Πολιτική

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ PMI

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σοβαρή υπόθεση για εμάς. Η παρούσα δήλωση σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτές. Κάντε κλικ στο «Μάθετε περισσότερα» που υπάρχει σε κάθε ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε, διαβάστε επίσης τους όρους χρήσης που αφορούν την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και τυχόν περιορισμούς επιλεξιμότητας που ενδέχεται να ισχύουν.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μέλος της Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.) θα σας παρασχεθούν μεμονωμένα κατά τη στιγμή (ή για επιβεβαίωση) της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, σε δήλωση σε μία εφαρμογή ή ιστότοπο, ή σε ένα e-mail που θα περιέχει έναν σύνδεσμο προς την παρούσα δήλωση.

Μάθετε περισσότερα…

 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος διεθνής όμιλος προϊόντων καπνού. Αποτελείται από διάφορες εταιρείες αποκαλούμενες και «συνδεδεμένες εταιρείες».

 • Συνδεδεμένες εταιρείες PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών Philip Morris International αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία της PMI». Οι λέξεις «εμείς» (ή «εμάς» ή «μας») αναφέρονται στη συνδεδεμένη εταιρεία PMI που συλλέγει αρχικά πληροφορίες σχετικά με εσάς.

 • Προϊόν PMI: ένα δικό μας προϊόν ή ένα προϊόν άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της PMI.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.

 • Μπορείτε να μας δώσετε απευθείας εσείς τις πληροφορίες (π.χ. συμπληρώνοντας μια φόρμα ή τηλεφωνικώς).

 • Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες αυτόματα (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο της PMI).

 • Μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες από τρίτους (π.χ. πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Twitter).

Στην παρούσα δήλωση αναφέρουμε όλες τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ως «σημεία επαφής της PMI». Τα σημεία επαφής της PMI είναι τόσο φυσικά (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης και εκδηλώσεις) όσο και ψηφιακά (π.χ. εφαρμογές και ιστότοποι).

Μάθετε περισσότερα…

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • εγγράφεστε ως μέλος στις βάσεις δεδομένων μας (για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω εφαρμογής ή διαδικτυακά),

 • αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της PMI σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης,

 • κάνετε λήψη ή χρήση ενός ψηφιακού σημείου επαφής (π.χ. μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου),

 • επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικώς,

 • καταχωρίζετε μια συσκευή σε εμάς,

 • εγγράφεστε σε μια πύλη της PMI,

 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε δελτία τύπου της PMI, ειδοποιήσεις μέσω e-mail ή εμπορικές επικοινωνίες

 • συμμετέχετε σε έρευνες της PMI ή σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες PMI (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) ή

 • συμμετέχετε σε εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI.

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • επισκέπτεστε ένα κατάστημα που πωλεί προϊόντα PMI (π.χ. με τη συλλογή των δεδομένων σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ή μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο κατάστημα που συνδέονται με τεχνολογία κινητών συσκευών),

 • συμμετέχετε σε μια εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI (π.χ. μέσω αγορών στην εκδήλωση ή μέσω αισθητήρων στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης που συνδέονται με τεχνολογία κινητής τηλεφωνία),

 • επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω πλατφόρμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης),

 • χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI (π.χ. μέσω μηχανισμών παρακολούθησης σε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο) ή

 • δημοσιεύετε αναρτήσεις σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθούμε (για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να απαντήσουμε σε αιτήματα σχετικά με τα προϊόντα της PMI).

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής της PMI. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής της PMI. Για να μάθετε σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics cookies) και τις παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανατρέξτε στη δήλωση σχετικά με τα cookies που είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε σημείο επαφής.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI, δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας) σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως Facebook και Twitter) και λίστες εμπορικής προώθησης που έχουν αποκτηθεί από γραφεία εμπορικής προώθησης .

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε κατά τον εκάστοτε χρόνο.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Μπορούμε να συλλέξουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για εσάς:

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των παραγγελιών σας

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης

 • πληροφορίες που μας παρέχετε σε φόρμες ή έρευνες

 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στα καταστήματα και τις εκδηλώσεις μας

 • πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια κλήσεων στα τηλεφωνικά μας κέντρα

 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ηλικίας σας

Μάθετε περισσότερα…

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο δηλώνονται. Για παράδειγμα:

 • εάν παραγγείλετε ένα προϊόν από εμάς μέσω ενός σημείου επαφής, δηλώνετε το όνομα, την επαφή, τα στοιχεία χρέωσης και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας,

 • μπορείτε να δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις προϊόντων και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα σας ενδιαφέρουν,

 • εάν κλείσετε ραντεβού για να μας συναντήσετε (ή κάποιον που παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας), ενδεχομένως να συλλέξουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,

 • ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ηλικία σας, για παράδειγμα αντίγραφο της ταυτότητας ή την εικόνα του προσώπου σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα θα αφορούν γενικά σε:

 • λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας ή την κλήση σας (όπως χρόνο και διάρκεια),

 • σε ένα κατάστημα πωλήσεων ή σε μια εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση), πόσο συχνά τα επισκέπτεστε, ποιους χώρους επισκέπτεστε και για πόσο χρόνο και ποιες αγορές κάνετε,

 • τη χρήση που κάνετε στα ψηφιακά μέσα επαφής της PMI (όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και η σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα από το σημείο επαφής) και

 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα δεδομένα τοποθεσίας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούν γενικά δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας), για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και με ποια νομική βάση;

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η παρούσα δήλωση αφορά στην δραστηριότητά μας παγκοσμίως και όταν οι νόμοι μιας χώρας περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένες δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς στη συγκεκριμένη χώρα.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως η επαλήθευση της ηλικίας σας και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας,

 • στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων μας σε εσάς, όπως για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και την επεξεργασία των πληρωμών σας

 • στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε εσάς σχετικά με τις πωλήσεις, όπως για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την απάντηση σε τυχόν ερωτήματά σας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης

 • για τη εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται από τον νόμο), μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, τη βελτίωση των προϊόντων, έρευνες αγοράς, την ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικής προώθησης και τη διαχείριση εκστρατειών εμπορικής προώθησης, καθώς και για την εξατομίκευση των εμπειριών σας σε καταστήματα που πωλούν προϊόντα PMI και σε εκδηλώσεις,

 • για να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες εμπορικής προώθησης ή προώθησης προϊόντων της PMI

 • για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των λογαριασμών σας, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής PMI, την επικοινωνία μαζί σας, τη διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση), την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI, καθώς και τη διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων,

 • για αναλύσεις επιχειρηματικών πληροφοριών και βελτιώσεις, όπως για τη βελτίωση των προϊόντων, των καταστημάτων και των εκδηλώσεων της PMI καθώς και των πληροφοριών που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας,

 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε , ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο αρχικό σημείο συλλογής πληροφοριών για εσάς

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμε λεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «μάθετε περισσότερα»):

 • η τήρηση έννομης υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,

 • η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,

 • το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών,

 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Μάθετε περισσότερα…

Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, με τις αντίστοιχες μεθόδους συλλογής και τη νομική βάση για τη χρήση τους, είναι οι εξής:

Σκοπός Μέθοδος συλλογής και νομική βάση για την επεξεργασία

Συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις:
 • επαλήθευση της ηλικίας σας, καθώς και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να συμμορφωθούμε με την εκ του νόου υποχρέωση να πωλούμε προϊόντα μόνο σε ενήλικες ή σε χώρες όπου δεν υφίσταται η εν λόγω εκ του ν’ομου υποχρέωση, επειδή έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να πωλούμε τα προϊόντα μας μόνο σε ενήλικες, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πώληση των προϊόντων μας:
 • εκτέλεση των παραγγελιών σας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αποδείξεων)
 • τη διεκπεραίωση των πληρωμών σας
 • την παροχή υπηρεσιών εγγύησης

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς από απευθείας από εσάς (συνήθως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, στοιχεία πληρωμής).Τις χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ως αγοραστή των προϊόντων μας.

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις πωλήσεις:
 • απάντηση σε ερωτάματα και σε αιτήματα σας
 • αλληλογραφία με εσάς
 • γενική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις πωλήσεις στους πελάτες μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • κατανόηση των προτιμήσεών σας (όπως ποια προϊόντα ή εκδηλώσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή ποια είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας) και, όπου επιτρέπεται βάσει νόμου, προώθηση προϊόντων σε εσάς προσωπικά
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών
 • πρόσκλησή σας για συμμετοχή σε έρευνες ή εκστρατείες έρευνας αγοράς και διαχείριση αυτών
 • έρευνα αγοράς
 • ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
 • διαχείριση εκστρατειών προώθησηςπροϊόντων στην αγορά
 • εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, εξατομίκευση της επίσκεψής σας, όπως με χαιρετισμούς ή προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν)
Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με την εφαρμογή της τεχνολογίας για την παρακολούθηση της χρήσης των σημείων επαφής της PMI) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να προωθούμε εμπορικά τα προϊόντα μας στην αγορά, να λειτουργούμε τα σημεία επαφής της PMI και να εξατομικεύουμε τις εμπειρίες σας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με, καθώς και να διαχειριζόμαστε, τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI, τις προωθητικές τους ενέργειες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τις εκδηλώσεις και τη ρύθμιση των προϊόντων μας και να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε βελτιώσεις σε εργαλεία για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να τα διαθέτουμε στην αγορά, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες, όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα σας αποστέλλουμε το εν λόγω υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με τη συγκατάθεσή σας μόνο.

Υποστήριξη για όλους τους ανωτέρω σκοπούς:
 • διαχείριση των λογαριασμών σας
 • παροχή δυνατότητας να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, δυνατότητα να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τμήματα ενός σημείου επαφής που προορίζονται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους χρήστες, διαχείριση της προτίμησης γλώσσας, σύνδεση του καλαθιού αγορών σας με εσάς)
 • αλληλογραφία με εσάς
 • διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση)
 • βελτίωση των εμπειριών σας
 • διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που μας παρέχετε (συνήθως όνομα, κωδικό πρόσβασης ή αντίστοιχο) και των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης).Τις χρησιμοποιούμε επειδή ανταποκρίνονται στον σκοπό της χρήσης πληροφοριών που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, όταν διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παράσχουμε υποστήριξη για μια αγορά ή υπηρεσία μετά την πώληση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε εσάς ως αγοραστής των προϊόντων μας. Στην περίπτωση που διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, εκτελούμε εμπορική προώθηση, συνεπώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες καθότι έχουμε έννομο συμφέρον να προωθούμε τα προϊόντα μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και ούτω καθεξής.

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις:
 • επιτρέπει σε εμάς ή τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πιθανές δυνατότητες συμμετοχής σας στην προώθηση προϊόντων της PMI,
 • για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις (μεταξύ άλλων εκείνων για προϊόντα της PMI, για καταστήματα που πωλούν προϊόντα της PMI, για εκδηλώσεις, για ψηφιακά σημεία επαφής της PMI και για τις πληροφορίες που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας).

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε, των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα και των πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας απόδοση, τα προϊόντα μας, τα σημεία επαφής της PMI, τα καταστήματα και τις εκδηλώσεις, καθώς και να καλέσουμε άλλους να συμμετάσχουν στην προώθηση των προϊόντων της PMI, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Σε περίπτωση που η χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν δεν βασίζεται σε κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (οι περιπτώσεις αυτές θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Εάν συμβεί αυτό, θα αποστείλουμε συμπληρωματική δήλωση προστασίας απορρήτου που εξηγεί τη χρήση αυτή. Θα πρέπει να διαβάζετε οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση σε συνδυασμό με την παρούσα δήλωση.

Σε ποιον διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Ενδεχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής:

 • στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI,

 • σε τρίτα μέρη που παρέχουν στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες,

 • σε προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σε τομείς που σχετίζονται με τα προϊόντα μας ή συμβαδίζουν με το ύφος και την εικόνα τους) έτσι ώστε να μπορούν σας ενημερώνουν για προσφορές που θεωρούν ότι ίσως σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και

 • σε άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου

Μάθετε περισσότερα…

Κοινή χρήση δεδομένων με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI

 • Οι πληροφορίες σας θα διαβιβάζονται στην Philip Morris International Management SA (με έδρα τη Λωζάνη, Ελβετία), όπου πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris International Management SA επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία διαμένετε (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συνέλεξε αρχικά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία επικοινωνείτε (για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε και θέλετε να μάθετε πού να αγοράσετε προϊόντα της PMI σε μια νέα χώρα ή πού να βρείτε υπηρεσίες ή υποστήριξη για προϊόντα της PMI) προκειμένου να βeλτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών σε σάς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες διατίθενται εδώ.

Κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους

 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σας σε τρίτους που παρέχουν σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως σε συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, καταστήματα λιανικής, εκπαιδευτές νέων προϊόντων, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).

 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σύμφωνα με το είδος του αντικειμένου που μπορείτε να συσχετίσετε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, επειδή έχουν παρόμοια ή συμπληρωματική εικόνα, στυλ ή λειτουργικές δυνατότητες), ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες που πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα: ρυθμιστικές αρχές, δημόσια διοίκηση· κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών υπαλλήλων· όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνες σχετικά με πιθανολογούμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στο πλαίσιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Πού ενδέχεται να σταλούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Όπως συμβαίνει με κάθε πολυεθνική εταιρεία, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI διαβιβάζουν πληροφορίες παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο (αν οι πληροφορίες σας συλλέγονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διαβιβαστούν και εκτός αυτού).

Μάθετε περισσότερα…

Κατά τη χρήση πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε εντός είτε εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή επικράτειας που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») δύνανται να διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εκτός του ΕΟΧ. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται ως εξής:

 • βάσει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

 • με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως για παράδειγμα τα οι Τυποποιημένες Ρήτρες προστασίας δεδομένων (EU Model Clauses) ή

 • στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας (ή για την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας) ή για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται προς το συμφέρον σας ανάμεσα σε εμάς και τρίτους, όπως όσον αφορά τη διοργάνωση ταξιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες ή επικράτειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε απέναντι σε κάθε άνευ αδείας κοινοποίηση χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων .

Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα θα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Μάθετε περισσότερα…

Συνήθως διατηρούμε τα δεδομένα βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Επεξήγηση/τυπικά κριτήρια διατήρησης

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής και υποστηρίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας)

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ εμπορικής προώθησης διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της προωθητικής σχέσης σας, για παράδειγμα, για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής ή να ανταποκρίνεστε στις ανακοινώσεις μας. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ προώθησης σας, όπως αρχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, είναι φυσικό να παύουν να ισχύουν έπειτα από μια χρονική περίοδο, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα έπειτα από έναν καθορισμένο διάστημα (συνήθως 3 έτη) ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν δεν έχετε πλέον επικοινωνία μαζί μας)

Το εν λόγω σενάριο είναι το ίδιο με το παραπάνω, αλλά, αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ μέσα σε μια πρόσκληση για μια εκδήλωση, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) ((εάν δεν μπορούμε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας)

Εάν έχετε εγγραφεί να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, αλλά οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας δεν ισχύουν, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για ένα διάστημα συνήθως μόνο 6 μηνών, ώστε να σας δώσουμε το χρονικό περιθώριο να τις διορθώσετε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιώνν) (μη ολοκληρωμένες καταχωρίσεις)

Εάν ξεκινήσατε την καταχώρισή σας σε μια βάση δεδομένων, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία (για παράδειγμα, εάν δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας ή δεν αποδεχθήκατε τους όρους χρήσης του σημείου επαφής), θα φυλάξουμε τα στοιχεία σας μόνο για ένα διάστημα 6 μηνών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 • έρευνα αγοράς

Αν δεν έχετε εγγραφεί σε εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. προωθητικές ενέργειες, εγγύηση, εξυπηρέτηση πελατών) και χρησιμοποιούμε δημοσιοποιημένες πληροφορίες σας προκειμένου να κατανοήσουμε την αγορά ή τις προτιμήσεις σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουμε τον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας αγοράς.

 • αγορές και εγγύηση

Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Αν επίσης εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εγγύησης για μια συσκευή, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία εφόσον είναι σχετικά με την εγγύηση.

 • Εξυπηρέτηση πελατών

Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει σχετικό με τη σχέση μας, για παράδειγμα, αν χρειαστείτε αντικατάσταση συσκευής που βρίσκεται σε εγγύηση ή εάν τα πρόσφατα ερωτήματά σας είναι σχετικά. Τα προσωρινά αρχεία (για παράδειγμα, αυτοματοποιημένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης στην οποία μας ζητήσατε να σας παραπέμψουμε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης) μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου δημιορυγηθούνπιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο προσωρινώς.

 • Αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος διατηρούνται συνήθως για περίοδο μόνο μερικών μηνών.

 • Επιχειρηματικές αναλύσεις

Τα δεδομένα επιχειρηματικών αναλύσεων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI και ανωνυμοποιούνται/ομαδοποιούνται συγκεντρωτικά άμεσα.
Τι δικαιώματα και επιλογές έχετε;

Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά,

 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε, να τα ενημερώσουμε ή να τα διαγράψουμε,

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,

 • να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να διαγραφείτε από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία και

 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» ή δίνοντάς σας μια διεύθυνση επικοινωνίας στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, για παράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερα…

Τα δικαιώματα που έχετε εξαρτώνται από τους νόμους της χώρας σας. Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, θα έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Αν βρίσκεστε αλλού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (ανατρέξτε στην παράγραφο «Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;» στο τέλος της παρούσας δήλωσης) για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε Περισσότερες λεπτομέρειες (σημείωση: ισχύουν ορισμένοι νομικοί περιορισμοί για όλα αυτά τα δικαιώματα)

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά

Για επιβεβαίωση των εξής:
 • αν επεξεργαζόμαστε ή όχι πληροφορίες που σας αφορούν,
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας,
 • τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των σχετικών πληροφοριών,
 • τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία κοινοποιούμε τις πληροφορίες και, στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και δεν επωφελείται από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια, τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών,
 • (αν την διαθέτουμε) την πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν τις συλλέξαμε από εσάς,
 • (εφόσον εφαρμόζεται, για το οποίο θα σας έχουμε ενημερώσει) την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου για την οποία θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες.
Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων).

 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα επικαιροποιήσουμε

Αυτό εφαρμόζεται εάν οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε

Αυτό ισχύει εφόσον:
 • οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε,
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (στην περίπτωση αυτή, θα φροντίσουμε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εκτός αν μας πείτε ότι θέλετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, οπότε και θα σεβαστούμε την επιθυμία σας),
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση το έννομο συμφέρον και διαπιστώνουμε ότι, μετά την εναντίωσή σας, δεν έχουμε υπερισχύον συμφέρον να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε,
 • οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παρανόμως ή
 • πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους

Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει, προσωρινά ενόσω εξετάζουμε την υπόθεσή σας, σε περίπτωση που:
 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε ή
 • έχετε εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών βάσει έννομου συμφέροντος
 • (αν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά τις πληροφορίες). Αυτό το δικαίωμα ισχύει επίσης σε περίπτωση που:
  • η χρήση που κάνουμε είναι παράνομη και αντιτίθεστε τη διαγραφή των δεδομένων ή
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά μας τα ζητάτε προκειμένου να τεκμηριώσετε μία δικαστική νομική υπόθεση.

 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δύο δικαιώματα:
 1. (i)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διαγραφείτε (χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσετε) και θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και
 2. (ii)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας βάσει έννομου συμφέροντος για σκοπούς πέραν της εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση τους για τους σκοπούς αυτούς, παρέχοντας εξηγήσεις για την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και θα εξετάσουμε την εναντίωσή σας.

 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για τη επεξεργασία τους

Αυτό ισχύει αν η νομική βάση σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι η συγκατάθεση. Αυτές οι περιπτώσεις θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.

 • στη φορητότητα των δεδομένων

Εφόσον:
 1. (i)μας έχετε δηλώσει δεδομένα και
 2. (ii)τα χρησιμοποιούμε με αυτοματοποιημένα μέσα και είτε με βάση τη συγκατάθεσή σας είτε με βάση την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,
τότε έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε έναν κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε κάποιον άλλο, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί από εμάς.

 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας

Κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να διαθέτει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm Για άλλες χώρες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της αρχής της χώρας σας.

Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα, μάθετε περισσότερα...

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI και, εφόσον υπάρχει, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται επίσης σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνετε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI.

Εάν η χώρα σας διαθέτει αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί της για τυχόν απορίες ή ζητήματα που σας απασχολούν. Εάν η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI δεν μπορεί να επιλύσει τα ερωτήματα ή τις ανησυχίες σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικα μέσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί.

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό.
 • Ελληνικά

Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.