Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό “MGM ILUMA BOOST 4 ALL 2022”

Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΣ» (εφεξής «Διοργανωτής»), στο πλαίσιο του εμπορικού προγράμματος «IQOS TOGETHER» διοργανώνει προωθητικό διαγωνισμό με τίτλο «MGM ILUMA BOOST 4 ALL 2022» (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»):.

2. Αντικείμενο και γενικό πλαίσιο Διαγωνισμού

α) Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια ενημέρωσης των ήδη επιβεβαιωμένων ενήλικων IQOS χρηστών, οι οποίοι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας από τον Διοργανωτή και άρα έχει ενημερωθεί για τους τρόπους επικοινωνίας του από το Διοργανωτή για το σκοπό αυτό.

β) Από το Διαγωνισμό και σύμφωνα με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, θα αναδειχθούν συνολικά δεκατρείς (13) νικητές και είκοσι έξι (26) αναπληρωματικοί νικητές.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικοι IQOS χρήστες (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών) που αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη της Λίστας Εμπορικής Επικοινωνίας του Διοργανωτή, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, έχουν προβεί σε αγορά IQOS Συσκευής, και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Η αγορά του ανωτέρω προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σε πρότερο χρονικό διάστημα ή εντός της κάτωθι περιγραφόμενης χρονικής διάρκειας, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.iqos.com (εφεξής «Ιστοσελίδα ή Ιστότοπος») είτε μέσω κάποιου IQOS καταστήματος που το ανωτέρω προϊόν είναι διαθέσιμο.

3.2 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, επίσημοι εμπορικοί αντιπρόσωποι, έμμεσα εργαζόμενοι στην εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς επίσης οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 10η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια»), η οποία δύναται να αλλάξει ή να παραταθεί με τους ίδιους ή ετέρους όρους που θα ανακοινωθούν.

5. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητή

5.1 Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά δεκατρείς (13) νικητές και είκοσι έξι (26) αναπληρωματικοί νικητές.

5.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όσοι Συμμετέχοντες προβούν τουλάχιστον σε μία (1) επιτυχημένη σύσταση IQOS μέσω του προγράμματος συστάσεων IQOS Together και της ενέργειας ILUMA BOOST 4 ALL, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5.6, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα η σύσταση αυτή θα πρέπει να είναι πετυχημένη από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022, με οποιαδήποτε τρόπο κι αν έχει δημιουργηθεί (σημείωση: αναλυτικά περί των διαθέσιμων τρόπων πετυχημένης σύστασης στο https://gr.iqos.com/el/iqosfriends). Επίσης, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην πλατφόρμα συστάσεων IQOS Together (IQOS CODE, IQOS CLUB, Σύσταση εκ μέρους σου μέσω εκπροσώπου IQOS, Online Φόρμα, SMS).

5.3 Μια (1) πετυχημένη σύσταση ισούται με μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού, για το διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022. Βάσει της περιγραφής της παραγράφου 2, ο κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με συμμετοχές ισόποσες του αριθμού ων επιτυχημένων συστάσεων που έχει πραγματοποιήσει εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και εντός του ανώτατου ορίου ανά χρήστη, όπως αυτό ορίζεται στους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος IQOS Together και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της ενέργειας ILUMA BOOST 4 ALL όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.6, έως τρείς (3) φορές. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανακηρυχθεί νικητής μόνο μία (1) φορά, κατόπιν παύει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, ακόμα και αν έχει παραπάνω από μία (1) ενεργές συμμετοχές.

5.4 Με την ολοκλήρωση της διάρκειας του διαγωνισμού τα ονόματα των συμμετεχόντων ανά ενεργή συμμετοχή θα καταχωρούνται σε αρχείο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού (εφεξής «Λίστα»). Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα πραγματοποιεί μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, ηλεκτρονική κλήρωση, παρουσία Συμβολαιογράφου, την ίδια μέρα με τη καταχώρηση των συμμετοχών στη Λίστα. Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023. Εκτός των δεκατριών (13) νικητών, θα αναδεικνύονται και δύο (2) αναπληρωματικοί για κάθε νικητή, ήτοι συνολικά είκοσι έξι (26) αναπληρωματικοί νικητές, βάσει της περιγραφής της παραγράφου 5.1, οι οποίοι θα καταχωρούνται από το Διοργανωτή ξεχωριστά από την ανωτέρω λίστα, σε ειδικό αρχείο (εφεξής «Αρχείο Νικητών»). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη των νικητών, είναι να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση που θα τους τεθεί από το τηλεφωνικό κέντρο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2 των Όρων. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν σωστά στην προαναφερθείσα ερώτηση, τότε ο Διοργανωτής θα καλεί, με σειρά προτεραιότητας, τους αναπληρωματικούς νικητές.

5.5 Το εκτύπωμα της Λίστας που διατηρεί ο Διοργανωτής και περιλαμβάνει την επιτυχή υποβολή των στοιχείων κάθε συμμετέχοντα, αποτελεί πλήρη απόδειξη της χρονικής ένδειξης της εν λόγω ενέργειας για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και είναι μη επιδεκτικό ένστασης. Το εκτύπωμα της Λίστας θα διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, ήτοι έως την παραλαβή του συνόλου των δώρων του Διαγωνισμού.

5.6 Η ενέργεια ILUMA BOOST 4 ALL απευθύνεται σε όλους τους χρήστες IQOS που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα βάσει της παραγράφου 3.1. Πιο συγκεκριμένα, ο ενήλικος καπνιστής που έχει συσταθεί από κάποιον χρήστη IQOS μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση 20€ για την αγορά συσκευής IQOS ILUMA (IQOS ILUMA ONE – IQOS ILUME MID- IQOS ILUMA PRIME) με τη χρήση της σύστασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης IQOS θα λαμβάνει ως επιβράβευση διπλάσιους πόντους εξαργύρωσης στο IQOS CLUB (600 πόντους συνολικά) και θα του καταχωρείται αυτόματα 1 ενεργή συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Το παραπάνω ισχύει για τις 3 πρώτες συστάσεις που θα δημιουργηθούν και εξαργυρωθούν κατά το διάστημα ισχύος της ενέργειας, ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022. Για τις επόμενες επιτυχημένες συστάσεις κάθε χρήστη IQOS (4η, 5η, 6η, κ.ο.κ.) κατά τις οποίες ο ενήλικος καπνιστής προβεί σε αγορά συσκευής IQOS ILUMA ή/και για συστάσεις που εξαργυρωθούν από ενήλικους καπνιστές με αγορά οποιασδήποτε άλλης συσκευής της Παπαστράτος πλην IQOS ILUMA, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες επιβραβεύσεις, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα https://gr.iqos.com/el/iqosfriends.

6. Δώρα

6.1 Τα δώρα του Διαγωνισμού περιγράφονται με τυχαία σειρά στον παρακάτω πίνακα.


Τεμάχια Δώρα Χρονική ισχύς εξαργύρωσης

1

Opel Mokka-e ΛΕΥΚΟ (βασική έκδοση)

31/12/2023

2

Hλεκτρικά ποδήλατα NILOX DOC E-BIKE J5 PLUS

30/6/2023

10

Kινητά τηλέφωνα Samsung Galaxy A53 256GB ΜΑΥΡΟ

30/6/2023


6.2 Οι νικητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών IQOS, εντός τριών (3) ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, αναφορικά με τον τρόπο αποδοχής και παραλαβής των δώρων τους. Η κλήση θα λάβει χώρα μεταξύ 10.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ. Τα Δώρα θα δοθούν στους νικητές, αφού απαντήσουν σε μία ερώτηση που θα τεθεί από τους εκπροσώπους του τηλεφωνικού κέντρου κατά την ανωτέρω επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με κάποιον εκ των νικητών του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή , ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα του τεθεί από τους εκπροσώπους του τηλεφωνικού κέντρου, κατά την ανωτέρω επικοινωνία, τότε ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου, ενώ ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον σχετικό αναπληρωματικό νικητή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής του δώρου του Διαγωνισμού δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό ή δεν αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτές ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το δώρο του Διαγωνισμού που έχει κερδίσει. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι νικητές για την παράδοση των δώρων θα πρέπει να επιδεικνύουν επίσημο έγγραφο προκειμένου να γίνεται πιστοποίηση της ταυτότητας και ηλικίας τους.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται για τον τρόπο εξαργύρωσης τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SMS, email, Viber) από τον διοργανωτή, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας για τη γνωστοποίηση του δώρου από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών IQOS. Σαν αποδεικτικό αποστολής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SMS, email, Viber) των δώρων από τον διοργανωτή, ο διοργανωτής διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής. Σε περίπτωση που υπάρχει εκ του νόμου φορολογική επιβάρυνση για κάποιο από τα δώρα του Διαγωνισμού, υπεύθυνος θα είναι ο εκάστοτε νικητής του εν λόγω δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδέχεται να αναλάβει το οποιοδήποτε τέτοιο σχετικό κόστος, θα χάνει αυτόματα το δικαίωμα παραλαβής του.

6.4 Τα δώρα του Διαγωνισμού όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος τους, είναι προσωπικά, ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή ή μεταβίβασή τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης αυτών στον εκάστοτε νικητή. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή μη λήψης των δώρων από του νικητές ή τους αναπληρωματικούς νικητές προερχόμενη από την λανθασμένη ή μη προσεκτική ή μη επικαιροποιημένη καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους των συμμετεχόντων. Η παραλαβή των δώρων θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους νικητές ή από τρίτο ενήλικο πρόσωπο που θα φέρει επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους νικητές, καθώς και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των νικητών και το οποίο θα επιδείξει νόμιμο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ενηλικότητά του.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους τους στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει οι ίδιοι.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους των δώρων που θα δοθούν. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των παρεχόμενων δώρων, με άλλα δώρα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες συναινούν όπως αυτά τηρηθούν σε αρχείο από τον διοργανωτή, Ασπρόπυργος, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, τηλ. 210 4193000, ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους είτε δι’ αυτοματοποιημένων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε από τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που τυχόν διορίσει ο διοργανωτής να ενεργεί κατ’ εντολή ή για λογαριασμό της. Ο κάθε συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου του Διοργανωτή. Για το λόγο αυτό μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή, στη διεύθυνση Ασπρόπυργος, Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμι, τηλ. 210 4193000.

8. Τελικές Διατάξεις

8.1 Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τους συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με τυχόν αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση ου Διοργανωτή περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεστεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στον Ιστότοπο. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δε νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή τους.

8.2 Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής έχει τη διακριτική ευχέρεια, οποτεδήποτε το επιθυμεί να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Διάρκειά του ή να αλλάξει την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας των εβδομαδιαίων κληρώσεων του Διαγωνισμού ή να αλλάξει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του, ή να ανακαλέσει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο.

8.3 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να καλούν στην Τηλεφωνική Γραμμή Eξυπηρέτησης Πελατών IQOS τηλ: 8001114767 & 2104193888.

8.4 Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και την Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών IQOS, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή, τέλος, αν τα τηρούμενα αρχεία σε σχέση με το Διαγωνισμό καταστραφούν μερικά ή ολικά.

8.5 O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της τόπους ή/και έντυπά του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα ονόματα των νικητών, καθώς και τα δώρα που θα λάβει ο κάθε νικητής, στην ιστοσελίδα www.iqos.com. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

8.6 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, γ. σε περίπτωση που αρνηθεί να παράσχει επίσημο έγγραφο/ στοιχείο ή δεν καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που ήταν αρχικώς καταχωρημένο στη Λίστα του Διοργανωτή, δ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση με καθοιονδήποτε τρόπο του νόμου ή άλλης αναγκαστικής διάταξης.

8.7 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών ενώ θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

8.8 Οι παρόντες Όροι και τα παραρτήματά τους έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιώς, Αικατερίνη Βρεττάκου, Γραβιάς 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4611534, και οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λάβει αντίγραφο των όρων με δικά του έξοδα. Το κείμενο των όρων έχει, επίσης, αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.gr.iqos.com.